Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2013

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2013 TOM 1

 

LAUDATIONES

Mircea BRAGA, Laudatio - discurs rostit cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Dlui Acad. Prof. univ. dr. Nicolae Manolescu, Ambasador al României la UNESCO

Ion BUZAŞI, Laudatio - discurs rostit cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Dlui Ion Brad, diplomat şi scriitor

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ileana GHEMEŞ, Raţionalism cultural în eseul românesc interbelic. Mihai Ralea

Zdzisław HRYHOROWICZ, Rafał RYKOWSKI, „În săbii să ne tăiem ori în luptă să ne luptăm?" Despre o misterioasă formulă itinerantă

Alina ANDREICA, Tipare europene în contextul culturii populare române. Sfârşit de secol XIX - început de secol XX

Cristian ARHIP, Odette ARHIP, Intermedialitate şi metareferinţă în limbajul cinematografic contemporan

Diana CÂMPAN, Poezia expresionistă - între tânguiri, prăbuşiri, spaime, nevroze şi însingurări. Georg Trakl

Ovidiu IVANCU, Obsesia întoarcerii la originar în lirica blagiană

Lucian Vasile BÂGIU, Lucian Blaga şi mitul lui Isus-Pământul în „Tulburarea apelor"

Gabriela GAVRIL-ANTONESEI, Jurnalul unui „patrician"

Paul NANU, Traduceri din literatura finlandeză în secolul XXI

Ioan Scheau, Spiritul danez şi filosofia. Sőren Kierkegaard

Ileana GHEMEŞ, Aspecte ale receptării creaţiei lui Adam Mickiewicz  în România

Petronela WAINBERG, Interdisciplinaritatea istoriei la Tacitus. Interferenţa dintre istorie şi istoria literaturii

Ileana-Lavinia GEAMBEI, Mitropolitul Varlaam - condiţia autorului în predoslovii

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Predosloviile „Divanului" lui Dimitrie Cantemir

Diana DARABANĂ, Evoluţia publicisticii politice româneşti în secolul al XIX-lea

Valentin TODESCU, Câteva remarci cu privire la traducerile Mitei Kremnitz din lirica lui Eminescu

Magdalena PRUNEANU, Substratul metaforic  în poezia  ortodoxist-gândiristă a lui Ion Pillat

Tatiana DINA, Exegeza lui Ion Pillat între tradiţie şi modernitate

Adriana TEODORESCU, Anti-postmodernismul morţii în opera literară a lui Garabet Ibrăileanu. Deconstrucţia existenţialistă a imortalităţii şi renunţarea la sensul morţii

Magdalena DUMITRANA, Interculturalitate şi spiritualitate. Gala Galaction şi  „Papucii lui Mahmud"

Maria MUREŞAN, Eugen Lovinescu, promotor al modernismului european

Justyna TEODOROWICZ, Reprezentări ale bolii în romanul românesc interbelic

Rodica BRAD, Cioran şi scriitorii români. Mărturii din corespondenţa cu cei apropiaţi

Gabriela CHICIUDEAN, Încercări de topo-analiză în „Romanul Generaţiei" de Oscar Lemnaru

Lucian Vasile BÂGIU, „Diferite voci" în „Jocul de-a vacanţa" de Mihail Sebastian

Aurel PANTEA, Un satyr convertit la orfism sau un orfeu satyric

Diana CÂMPAN, Principiile identităţii culturale româneşti în memorialistica de călătorie a scriitorului Eugen Simion

Florica FAUR, De la „Înger, îngeraşul meu" la „Rezervaţia de îngeri"

Alina BAKO, Personajul sub teroarea simţurilor

Valentina BOUREANU, Tradiţie şi modernitate în comunicarea internă din bibliotecile universitare româneşti

 

STUDII DE LIMBĂ

Adrian CHIRCU, Vasile Aaron şi pledoaria sa despre firea şi frumuseţea limbii române 

Mircea FARCAŞ, Verbe româneşti adaptate la sistemul limbii ucrainene

Dumitru DRAICA, Valerica DRAICA, „Sînt"  sau  „sunt",  „romîn"  sau  „român" în  ortografia  românească la  sfârşitul  secolului  al  XX-lea

Tomasz KLIMKOWSKI, Grupurile [n/m]+[C] iniţial şi [C]+[r/l] final în limbile balcanice

Constantin-Ioan Mladin, De la română la macedoneană. Schiţă istorică şi tipologia împrumuturilor lexicale

Ana-Maria DUDĂU, Afixe olteneşti

Adriana Elena GEANTĂ, Hidronime simple din Bazinul Olt provenite din antroponime

Doina BUTIURCA, Mesaj şi modalităţi de construcţie în titlul jurnalistic: intertextualitatea

Flavia TOPAN, Discursul publicitar ieri şi azi. O analiză comparativă a mesajului publicitar din presă, înainte şi după 1989

Victor AXENTII, Mondializarea şi problema limbii române în acest proces

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Ioana Aurelia AXENTII, Instruirea informatizată - o nouă paradigmă a didacticii contemporane

Marcel BÂLICI, Nadejda BÂLICI, Oportunităţile stilului e-tandem de studiere a limbii române pentru studenţii internaţionali

Angela Monica BARA, Rolul familiei în dezvoltarea interesului pentru lectură la copii

Liuba BOTEZATU, Om, orizont al misterelor - om, orizont al marilor virtuţi

Marcela CIORTEA, „Averile" dascălului, strămoşii „competenţelor" de azi

Grigore-Dan IORDĂCHESCU, Familia ca vector formativ. Efecte educative şi diferenţe interindividuale

Dana JUCAN, Perspective de abordare a comunicării didactice în învăţământul preşcolar

Marioara LUDUŞAN, Educarea interesului pentru lectură la elevi

Elena-Lucia MARA, Metode interactive în abordarea textului nonliterar în gimnaziu

Valeria PEŞTEAN, Exigenţe metodologice în demersul complex de dezvoltare a spiritului reflexiv al elevilor şi studenţilor

Liana TĂUŞAN, Didactica modernă şi paradigma adaptării şcolii la cerinţele elevului

Letiţia TRIF, Politici şi practici educaţionale în învăţământul românesc. Educaţia timpurie

Georgeta ORIAN, Anamaria GRIGORUŢ, Învăţarea situaţională - experienţa unui proiect complementar cursului de Etnologie şi folclor

Maria BARBĂ, Educaţia incluzivă în Republica Moldova

 

RECENZII

Marcela CIORTEA, O sintaxă a cazurilor în limba latină

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2013 TOM 2

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Rodica Gabriela CHIRA, Sur l"identité culturelle par le biais des contes

Coralia TELEA, Voyage au pays de l"enfance. Considérations sur le vocabulaire des  Contes du Chat Perché 

Mirela-Sanda SĂLVAN, Le Livre Brisé de Serge Doubrovsky - L"Autobiographie entre réalité et fiction 

Simona ANTOFI, L"expression pluri-identitaire de l"équilibre retrouvé - Norman Manea, Intoarcerea huliganului /Le retour du hooligan

Adina CURTA, L"entretien littéraire -Portrait d"un autoportrait 

Mathilde BATAILLÉ, « Les mille et une nuits débarquent dans la crèche » : Gaspard, Melchior et Balthazar de  Michel Tournier ou l"éloge de la diversité culturelle

Corina MOLDOVAN, Géographie réelle et imaginaire chez Jacques Poulin

Adina CURTA, Le mystère de Godot  - décryptage textuel

Emilia VAIDA, Le rôle génétique de la correspondance de Gustave  Flaubert

Mara Magda MAFTEI, Cioran et sa relation avec l"histoire

Marinela LUPŞA, Southern American writers and their reception in Romania

Diarmuid JOHNSON, Four views of the rural space in the European lyric tradition from romantic to modern

Emilia IVANCU, Writing the Self while Painting Enlli - The Island of the Saints: Tide-Race by Brenda Chamberlain

Alina HADIMBU, When a literary character becomes more than the author had intended. A Case Study on J.R.R. Tolkien"s "The Quest for Erebor"

Adina CÂMPU, An innovative fictional portrayal of the black British Community - Diran Adebayo"s "Some Kind of Black"

Iolanda MĂNESCU, Craiova International Shakespeare Festival in the European context

Alina BARBU, The conflict between society and the individual

Petru-Ştefan IONESCU, The Yellow Decade

Iulian BOLDEA, Alexandru Macedonski. Poetry as balance between antitheses

Iulian BOLDEA, Vasile Voiculescu. Orthodoxism and Traditionalism

Liviu Antonesei, Our daily press. A "Spectral Analysis" of the Romanian press after 1989

Odette Arhip, Cristian Arhip, Media phenomenon and strategic ritual

Marian Petcu, The feuilleton,  a form of the serial culture

Ancuţa Berendea, Eine Vergleichende Analyse Sämtlicher Märchen von Brüder Grimm und Ion Gheorghe Sbiera

 

LANGUAGE STUDIES

Ligia-Stela FLOREA, Les constructions détachées entre micro- et macro-syntaxe 

Maria-Rodica MIHULECEA,  La signification générique et les moyens linguistiques qui la  soutiennent 

Mihaela MUNTEANU-SISERMAN, Pour une esquisse terminologique dans le domaine de la dégustation du vin

Constantin MLADIN, Autour des emprunts lexicaux au français dans le macédonien. (II) Typologie, dynamique et adaptation des emprunts

Valeria-Maria PIORAŞ, Ces éponymes français naturalisés roumains...

Maria ŢENCHEA, La traduction des guides touristiques dans le dialogue des cultures

Corina BOZEDEAN, La traduction, élément essentiel du dialogue interculturel. Quelques réflexions sur le transfert culturel dans la traduction en roumain des romans « La déchirure » et « Le boulevard périphérique » d"Henry Bauchau

Ana COIUG, La dynamique du processus de la traduction littéraire à travers les filtres décisionnels du traducteur

Oana PĂSTAE, Dimension verticale et dimension horizontale dans l"interprétation du sens sémantique 

Aura CIBIAN, Théories stylistiques franco-roumaines : Charles Bally et Tudor Vianu

Maria-Ana OPRESCU, La publicité - inépuisable source d"analyse

Rodica PIOARIU, English versus minor languages in the global era. The case of the Romanian language

Constantin MANEA, Remarks on the Anglo-American lexical word stock glossed in DCR2 and DCR3  

Arina GREAVU, The integration of English borrowings in Romanian: some quantitative considerations

Laura CIZER, Intercomprehension - the avatars of a definition

Natalia Gloria MUNTEAN, The Metaphor of the migrant in Salman Rushdie"s The Firebird"s Nest - A cognitive approach

Gabriel BĂRBULEŢ, Implications of language use in relation to a specific context during communicative exchanges

Gabriel BĂRBULEŢ, Blogs & Pragmatics - Social media and its language in use

Mohammad Ali Salmani Nodoushan, Bilingual self or selves?

Doina BUTIURCA, Lingustics and iconic argumentation in advertising

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY STUDIES

Viorica PĂUŞ, L"évolution des Programmes de langue française entre 1864-1910 dans le contexte européen

Marion COHEN-VIDA, Le rôle du séminaire d"expression écrite dans la formation professionnelle des futurs traducteurs 

Oana PĂSTAE, Le jeu, un outil pédagogique privilégié en classe de FLE

Alexandra E. Jacobsen, The role of modern language teachers/researchers in the academic community: A cultural view

Ela Valimareanu, E-Learning perspectives in the integrated process of teaching and studying - English4pleasure.Wikispaces.Com

Crina HERŢEG, Teaching business English vocabulary. A corpus-based approach

Teodora POPESCU, New paradigms for English language teacher training programmes

Teodora POPESCU, Grigore-Dan IORDĂCHESCU, Mentoring and coaching newly qualified teachers

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2013 TOM 3

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ioana-Tatiana CIOCAN, Personajul comic contemporan - relaţionări şi interconectări

Leontina COPACIU, Actul lecturii ca experienţă estetică în romanul românesc subiectiv

Anca-Narcisa LEIZERIUC, Postmodernismul românesc în contextul universal - imitaţie sau evoluţie organică?

Ioana Andreea MIRCEA, Istorii literare parţiale versus istorii literare integrale

Briena STOICA, Spectralitatea traumei în ficţiune

Corina Maria MARIN, Sincronism-protocronism: două feţe ale aceluiaşi proces?

Dorina POPESCU, Originalitatea - un mit? Ştefan Aug. Doinaş: despre imitaţie

Lacrima-Johanna SCHUSTER (BĂDESCU), Ipostazele eului liric în opera Anei Blandiana

Irina IOJĂ, Intertextualitatea ca asumare şi distanţare în lirica Anei Blandiana

Adriana CATRINA (LĂTĂREŢU), Metoda realismului socialist în poeziile lui Dumitru Corbea

Sonia ELVIREANU, Identităţi multiple în tetralogia exilului la Dumitru Ţepeneag

Irina ROBU, Element real versus element oniric în volumul de schiţe „Exerciţii" al lui Dumitru Ţepeneag

Monica GROSU, Interferenţe culturale româno-franceze în publicistica lui Ionel Jianu

Enikő OLCAR, Presa orădeană interbelică şi apropierea româno-maghiară

Alexandra CRISTEA GRUIAN, Recitind basmele copilăriei - „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte"

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ, Ascensiuni celeste în basmele româneşti

Mihaela BAL, În câte feluri mor cărţile (Fahrenheit 451 de Ray Bradbury)

Ana-Maria COMŞA, Poetica dislocării: Andreï Makine

Cristian LUNEL, Piatra de la temelia imperiului

Simona Maria OJICĂ, Mecanisme psihologice în „Fraţii Karamazov" de F. M. Dostoievski

Ramona TRIFAN, „Steag & Jertfă" - un model diegetic optzecist  

Melania-Elena VRABIE, Aspazia Oţel Petrescu - suferinţa biruitoare

Adriana Carina DUBAN, „Casa vechiturilor" sau morbul antisemitismului

Silviu MIHĂILĂ, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, viaţa. Sub semnul destinului ales

Cosmina Maria NEAGOE (MIRCEA), Transcendenţă şi imanenţă în poezia  lui Ion Horea

Elena Mihaela ANDREI, Écriture et éxcentricité : le cas des Illuminés de Gérard de Nerval

Elena Mihaela ANDREI, Lumières et ombres dans le XVIIIe siècle français : perspective théorique et interprétative

Alina-Elena COSTIN, Comment lire Vintilă Horia?  Une perspective spiritualisée

Maria-Lucia TOMA, Tradition et modernité dans le roman « L "Amour du monde» de Charles-Ferdinand Ramuz

Oana Andreea Maria VIERU GORBĂNESCU, „Der Preis Einer Gelungenen Emanzipation" in Der Ddr-Gesellschaft: „Der Preis Des Lebens"

Crina POENARIU, The Religious Discourse as a Means of Coping with History: the Case of Romanian 1830s-1860s

 

STUDII DE LIMBĂ

Andreea DRIŞCU, Probleme de adaptare a neologismelor în vechile gramatici româneşti

Marius Gabriel ENACACHE, Rolul „eufemismelor" în necrologuri

Marioara VLIONCU, Identificarea nivelurilor logice ale argumentării discursive a sloganurilor brandului „Coca-Cola"

Marioara VLIONCU, The Meddling of The Language Functions with The Lexical Fields of The Coca-Cola Brand Slogans

Corneliu-Robert SÎRGHEA, On Wittgenstein"s Concept of Visual-Language Game

Raluca Elena COLŢOIU, Gender in Literary Translation

Adriana-Ecaterina DINIŞ, La relation texte-image dans la publicité télévisée roumaine

Cristina OBREJA, Traits et portraits subjectifs dans le discours éditorialistique

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Cristina VĂNOAGĂ POP, Meditaţia - izvor şi text literar

Adina MONEA (SOROHAN), Receptarea textului liric prin simţuri

Ioana BĂRBULEŢ, Între teorie şi practică - elaborarea unor strategii moderne în predarea limbii române - dezbaterea & dosarul critic

Mariana-Diana CÂŞLARU, L"interlangue des apprenants roumains de FLE au carrefour des langues romanes

Mariana-Diana CÂŞLARU, La complexité et la conformité de l"interlangue des apprenants roumains de FLE

Carmen Gabriela MIREA, Hadasa Camelia PLOSCAR, Sightseeing using the Interactive Whiteboard

 

RECENZII

Marcela CIORTEA, Exil românesc la Paris în 88 de nuanţe