Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2017

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA,
No. 18, ISSUE 1 / 2017

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

LIVIU FRANGA

ROMANIZAREA ELENIZĂRII SAU DIALOGUL CULTURILOR ANTICHITĂȚII CLASICE PRIN EDUCAȚIE / THE ROMANIZATION OF THE HELLENIZATION OR THE DIALOGUE OF CLASSICAL ANTIQUITY CULTURES THROUGH EDUCATION / 7

 

SIMONA ANTOFI

REVOLUȚIA ROMÂNĂ ÎN VARIANTĂ PARODICĂ ȘI RELATIVIZANT-POSTMODERNĂ / THE ROMANIAN REVOLUTION IN A PARODIC AND POSTMODERN-RELATIVISING VERSION / 21

 

IULIAN BOLDEA

THE ROMANIAN POETIC AVANT-GARDE: A RADICAL RENEWAL OF POETIC LANGUAGE / 29

 

POMPILIU CRĂCIUNESCU

Despre un dialog intracultural / about an intercultural dialogue / 39

 

FLORIAN BICHIR

Gheorghe Racoveanu - Predania trĂirismului / Gheorghe Racoveanu - Predania trĂirismului / 47

 

WILLIAM A. BLEIZIFFER

PRACTICAREA PROPRIULUI RIT ÎN DIASPORA. CHESTIUNI CANONICE / PRACTICING ONE"S PERSONAL RITE IN THE DIASPORA. CANONICAL ISSUES / 69


GHEORGHE BOBÂNĂ

MEDII DE INSTRUIRE ŞI DE DIFUZARE A CĂRŢII ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA / METHODS OF INSTRUCTION AND DISSEMINATION OF BOOKS IN 17TH CENTURY MOLDAVIA / 91

 

DIANA CÂMPAN

ANDREI PLEȘU - DESPRE SEMNELE ȘI SIMBOLURILE IDENTITARE ALE ROMÂNIEI AUTENTICE / ANDREI PLEȘU - ON THE IDENTITY SIGNS AND SYMBOLS OF THE AUTHENTIC ROMANIA / 101

 

IOAN SCHEAU

MIT ȘI MAGIE  ÎN LUCRAREA DESPRE GÂNDIREA MAGICĂ A LUI LUCIAN BLAGA / MYTH AND MAGIC IN LUCIAN BLAGA"S DESPRE GÂNDIREA MAGICĂ / 107

 

ADINA CURTA

MICHEL HOUELLEBECQ - ROMANUL AMENINȚAT DE DISPARIȚIA RELAȚIILOR UMANE  / MICHEL HOUELLEBECQ - THE NOVEL THREATENED BY THE EXTINCTION OF HUMAN RELATIONSHIPS / 115

 

LAVINIA-ILEANA GEAMBEI

CĂUTAREA „CENTRULUI" ÎN ROMANUL ,,ÎNTÂLNIREA" DE GABRIELA ADAMEŞTEANU / THE SEARCH FOR THE "CENTRE" IN GABRIELA ADAMEŞTEANU"S NOVEL ÎNTÂLNIREA / 125

 

CARMEN OPRIȘOR                                         

TRĂSĂTURI ALE BALCANISMULUI ÎN OPERELE SCRIITORILOR ROMÂNI DIN SECOLUL AL XX-LEA / CHARACTERISTICS OF BALKANISM IN THE LITERARY WORKS OF ROMANIAN 20THCENTURY AUTHORS / 133

 

IOSIF CAMARĂ

OBSERVAŢII ASUPRA TEXTELOR DESPRE RĂZBOAIELE NAPOLEONIENE

APĂRUTE LA BUDA ÎN ANII 1814-1815 / OBSERVATIONS ON THE TEXTS PUBLISHED IN BUDA BETWEEN 1814 AND 1815 CONCERNING THE NAPOLEONIC WARS / 145

 

MARIA-ANA TUPAN

TITU MAIORESCU AND ALFRED BINET: BEYOND THE LOGIC OF IDENTITY / 155

 

LILIANA DANCIU

LA ȚIGĂNCI - PARABOLĂ FILOSOFICĂ A RATĂRII TOTALE / LA ȚIGĂNCI - PHILOSOPHICAL PARABLE OF A TOTAL FAILURE / 163

 

PETRU ADRIAN DANCIU

COMPOZITUL MAGIC AGLA SAU DESPRE MISTERUL NUMELOR DE PUTERE / THE MAGIC COMPOSITE AGLA OR ABOUT THE MYSTERY OF POWER NAMES / 179

 

IULIA LUCA  (POPOVICIU)

„JURNAL ÎN FĂRÂME" - DE LA FERICIRE LA ANGOASĂ / JURNAL ÎN FĂRÂME- FROM HAPPINESS TO ANGUISH / 187

 

SILVIU MIHĂILĂ

VOCAȚIA INTERDISCIPLINARITĂȚII LA ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA. DESTINUL IMPLACABIL AL ARTISTULUI ÎN „SURORILE BRONTË" ȘI „ȘTEFAN LUCHIAN" / ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA"S VOCATION FOR INTERDISCIPLINARITY. THE INESCAPABLE FATE OF THE ARTIST IN SURORILE BRONTË AND ȘTEFAN LUCHIAN / 199

 

DELIA ANAMARIA RĂCHIŞAN

Mărgeaua șerpilor / The serpents" bead / 207

 

MARIA VAIDA

Rossignon sau interferențe culturale româno-italiene în perioada interbelică / Yvonne Rossignon OR ROMANIAN-ITALIAN CULTURAL INTERFERENCES IN THE INTERWAR PERIOD / 219

 

MARIUS POPA

NOSTALGIA CA „NE-NOSTALGIE". POIESIS-UL CĂRTĂRESCIAN / NOSTALGIA AS "NON-NOSTALGIA". THE POIESIS OF CĂRTĂRESCU / 237

 

LAVINIA TEODORA SABOU

GEOGRAFIA ORAŞULUI CONSTANTINOPOL ÎN SCRIERILE LUI VASILE ALECSANDRI ŞI DIMITRIE RALET / THE GEOGRAPHY OF CONSTANTINOPLE IN THE WRITINGS OF VASILE ALECSANDRI AND DIMITRIE RALET / 245

 

PETRA DENISA TCACENCO

POEZIA ŞI LIMBA NAŢIONALǍ ȊN IMAGINARUL LUI VASILE ALECSANDRI / THE POEM AND THE NATIONAL LANGUAGE IN VASILE ALECSANDRI"S IMAGERY / 257

 

CRISTINA MATILDA VĂNOAGĂ

SPAȚIUL SACRU ÎN ROMANELE LUI ANDREI CODRESCU / THE SACRED SPACE IN THE NOVELS OF ANDREI CODRESCU / 267

 

ALEX CIOROGAR

„ÎNĂLȚAREA AUTORULUI" ȘI NOȚIUNEA EXPANDATĂ A SUBIECTULUI CREATOR: NOI DEFINIȚII ALE AUCTORIALITĂȚII MONDIALE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII DIGITALE / "THE ASCENSION OF THE AUTHOR" AND THE EXPANDED NOTION OF THE CREATIVE SUBJECT: NEW DEFINITIONS OF THE WORLDWIDE AUTHORSHIP IN THE ERA OF DIGITAL GLOBALIZATION / 285

 

CARMEN VASILCA

SIMBOLISTICA ACVATICULUI ÎN LIRICA ROMÂNEASCĂ FEMININĂ / THE SYMBOLISM OF THE AQUATIC IN ROMANIAN FEMININE POETRY / 303

 

VLAD DOBROIU

CĂPCĂUNI DE YANN VERBURGH: ACTE DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA LESBIENELOR ÎN FRANȚA ȘI ROMÂNIA / OGRES BY YANN VERBURGH: ACTS OF VIOLENCE AGAINST FRENCH AND ROMANIAN LESBIANS / 315

 

CONSTANTIN MANEA

Remarks on translation strategies - Stephen King"s "Christine" as a case in point / 325

 

PETRU ȘTEFAN IONESCU

High-End Decadents and PoètesMaudits, a Representation of Central and Peripheral Identities in Modernist Literature (I) / 337

 

Cătălin Dehelean

YE MERRY OLDE PUB / 345

 

CORINA MARIANA MITRULESCU

CROSS-CULTURAL ENCOUNTERS: ANGLO- IRISH AMBIVALENCE IN ELIZABETH BOWEN"S "THE LAST SEPTEMBER" / 355

 

JEAN-MICHEL LEMONNIER

L"EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE EN EUROPE OCCIDENTALE : TERRITOIRES ET « DIASPORA » / THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH IN WESTERN EUROPE: TERRITORIES AND "DIASPORA" / 365

 

Rodica Gabriela Chira

FRANÇOIS CHENG - UN PONT ENTRE DEUX CIVILISATIONS / FRANÇOIS CHENG - A BRIDGE BETWEEN TWO CIVILISATIONS / 391

 

IULIA MACARIA

UN CAS DE DISCONTINUITÉ : LE MESSAGE PUBLICITAIRE DANS LA PRESSE ÉCRITE FÉMININE DE ROUMANIE / A CASE OF DISCONTINUITY - THE ADVERTISEMENT"S MESSAGE IN THE ROMANIAN FEMININE NEWSPAPERS / 401

 

 

MIRELA-SANDA SĂLVAN

HYPOSTASES DE LA TEMPORALITÉ DANS «AVANT» DE J.-B. PONTALIS / HYPOSTASES OF TEMPORALITY IN "AVANT" BY J.-B. PONTALIS / 411

 

 

 STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / LANGUAGE STUDIES

 

ADRIAN CHIRCU

OBSERVAŢIUNI ENGLEZEŞTI ASUPRA LIMBII ROMÂNEŞTI ÎN VEACUL AL XIX-LEA(JAMES WILLIAM OZANNE, TREI ANI ÎN ROMÂNIA) / ENGLISH REMARKS ON THE ROMANIAN LANGUAGE IN THE 19TH CENTURY (JAMES WILLIAM OZANNE, THREE YEARS IN ROUMANIA) / 419

 

IOAN-MIRCEA FARCAŞ

PRENUME TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ / TRADITIONAL ROMANIAN FORENAMES IN THE COUNTY OF MARAMUREŞ / 429

           

STELA SPÎNU

TENDINŢE FONETICE ALE GRAIURILOR MOLDOVENEȘTI VORBITE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA / PHONETICAL TENDENCIES OF THE MOLDOVAN DIALECTS SPOKEN ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA / 439

 

MARCELA CIORTEA

FIGURI DE CONSTRUCȚIE SINTACTICĂ AXATE PE FORME VERBALE NEPERSONALE ÎN DIVANUL LUI DIMITRIE CANTEMIR / FIGURES OF SYNTACTIC CONSTRUCTIONS BASED ON NON-PERSONAL VERBAL FORMS IN DIMITRIE CANTEMIR"S DIVANUL / 445

 

CIPRIANA-ELENA PEICA

Definirea și clasificarea substantivului în școala românească contemporană / the definition and classification of the noun in the contemporary romanian education / 459

 

MARTA VREMIR

NOTE PRIVIND ALEGEREA ȘI FOLOSIREA NUMELUI ÎN CAZUL MINORITĂȚII MAGHIARE DIN CLUJ / ON NAMING AND NAME USAGE IN THE CASE OF THE HUNGARIAN MINORITY IN CLUJ / 473

 

DENISA-MARIA TOUT

DIN LEXICUL ŞEZĂTORILOR SĂLĂJENE / FROM THE LEXICON OF EVENING SITTINGS OF VILLAGERS FROM SĂLAJ / 483

 

DORIN CHIRA

MULTILINGUAL BRITAIN: THE ASIAN SPEECH COMMUNITIES / 489

 

ADINA-MARIA CORNEA, LAURA-MIHAELA BRIE

TRANSLATING ACROSS CULTURES: POLITICAL SPEECH / 499

 

IOAN BENIAMIN POP

CLASSES OF ADVERBS AND SOME INTERPRETATIVE CRITERIA / 517

 

ARINA GREAVU

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF MAJOR CLAUSE PATTERNS IN ENGLISH AND ROMANIAN BUSINESS TEXTS / 525

 

GABRIEL BĂRBULEȚ

PRAGMATICS & COMMERCIALS AND THE MAXIMS OF CONVERSATION - A WORLD OF USERS / 537

 

SONIA CARMEN MUNTEANU

TITLES OF RESEARCH ARTICLES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE- AN EXPLORATORY STUDY ON TWO LONG-STANDING JOURNALS / 545

 

MARIA RODICA MIHULECEA

REMARQUES SUR LE DOUBLE STATUT DE L"INFINITIF (EXEMPLES EMPRUNTÉS AUXNUITS" D"ALFRED DE MUSSET) / UPON THE DOUBLE STATUTE OF THE INFINITIVE (THE EXAMPLES WERE CHOSEN FROM ALFRED DE MUSSET"S THE NIGHTS")

 / 555

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE. TEACHING METHODOLOGY STUDIES AND PEDAGOGY

 

MIRCEA BREAZ

LITERATURĂ - LECTURĂ - TEXT: RECEPTARE, PROCESE ȘI TIPOLOGII ÎN NOUL CURRICULUM PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR / LITERATURE - READING - TEXT: RECEPTION, PROCESSES, AND TYPOLOGIES IN THE NEW ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM FOR PRIMARY SCHOOL / 569

 

ELENA LUCIA MARA

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ LA PREȘCOLARI / DEVELOPING ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOLERS / 577

 

IOANA-PAULA ARMĂSAR

NOI PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN PREDAREA/ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE STUDENȚILOR NEFILOLOGI  / NEW PERSPECTIVES AND CHALLENGES IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING OF NON-PHILOLOGY STUDENTS / 585

 

LUCIAN MARINA, ALIN TOMUȘ

Interesul față de politică la tineri și adulți / the interest IN POLITICS OF YOUNG ADULTS AND ADULTS / 595

 

IOANA TODOR

Interferențe neuro-cognitive în multilingvism  / NEUROCOGNITIVE INTERFERENCES IN MULTILINGUALISM / 603

 

MAGDALENA PRUNEANU

METODE MODERNE FOLOSITE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ / MODERN METHODS USED IN THE TEACHING OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE / 613

 

ANA COIUG, AURORA BĂGIAG, ALEXANDRINA TOMOIAGĂ, ALINA ANDREICA

Expérimentation en ingénierie didactique à vocation formatrice : l"immersion réciproque et le tandem linguistique  / A TEACHING EXPERIMENT WITH A FORMATIVE VALUE : MUTUAL IMMERSION AND LINGUISTIC TANDEM / 617

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS / 631

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA
No. 18, issue 2 / 2017

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Delia Anamaria RĂCHIŞAN, Călin-Teodor MORARIU

Sânzienele din Maramureş între tradiţie şi modernitate / Sânzienele from Maramureş County between tradition and modernity / 7-16

 

ALINA ANDREICA

RITUALUL FUNERAR LA PAVEL DAN / THE FUNERAL RITE IN THE WORKS OF PAVEL DAN / 17-22

 

ALINA BAKO

MAI POATE FI SALVATĂ LITERATURA CONTEMPORANĂ PRIN CLOSE READING? / CAN CONTEMPORARY LITERATURE STILL BE SAVED BY CLOSE READING? / 23-31

 

LAVINIA BĂNICĂ

IMAGINI BAROCE ÎN PROZA LUI MIHAI EMINESCU / BAROQUE IMAGERY IN MIHAI EMINESCU"S PROSE / 32-36

 

CLAUDIA TĂRNĂUCEANU

ÎNSEMNĂRILE LUI MARCUS BANDINUS DESPRE EDUCAŢIA ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA / MARCUS BANDINUS" NOTES ON EDUCATION IN 17TH CENTURY MOLDAVIA / 37-44

 

SONIA ELVIREANU

ÎNTOARCEREA LA ITHACA ÎN LITERATURA EXILULUI / THE RETURN TO ITHACA IN THE EXILE LITERATURE / 45-52

 

IOANA BOTIZAN 

DIALOGUL DINTRE CULTURI. DRUMUL DINSPRE O CULTURĂ MINORĂ ÎNSPRE O CULTURĂ MAJORĂ / THE DIALOGUE BETWEEN CULTURES. THE ROAD FROM A MINOR CULTURE TOWARDS A MAJOR CULTURE / 53-64

 

SILVIANA-RUXANDRA CHIRA (MUREŞAN)

CARTE ŞI LECTURĂ- MIGRAŢIA SIMBOLURILOR DINSPRE SOCIAL CĂTRE LITERATURĂ. STUDIU DE CAZ - ,,ENIGMA OTILIEI"/ BOOKS AND READING - THE MIGRATION OF SYMBOLS FROM THE SOCIAL TOWARDS LITERATURE. CASE STUDY - ENIGMA OTILIEI / 65-74

 

LIDIA CLAUDIA FODOR

BOEMA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ. IAŞI / THE ROMANIAN LITERARY BOHEMIA. IAŞI / 75-82

 

GABRIELA ANAMARIA GÂLEA

Mircea Nedelciu - câteva „traversări" în spaţiul liminal al prozei scurte / mircea nedelciu - SOME FORAYS INTO THE LIMINAL SPACE OF SHORT STORIES / 83-90

 

SIMONA-MIHAELA MARICA (ILIEŞ)

REPREZENTĂRI ALE DEŞERTULUI ÎN ROMANUL « DÉSERT » AL LUI JEAN-MARIE-GUSTAVE LE CLÉZIO / REPRESENTATIONS OF THE DESERT IN THE NOVEL DÉSERT OF JEAN-MARIE-GUSTAVE LE CLÉZIO / 91-102

 

DIANA MINCU-MUŞAT

GENUL ROMANCE - O PROVOCARE PENTRU LITERATURA ÎNCEPUTULUI DE MILENIU / ROMANCE GENRE - A CHALLENGE FOR THE EARLY LITERATURE OF THE MILLENNIUM / 103-112

 

ALINA MARIA NECHITA

IMAGINEA ŢIGANULUI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ / GIPSY"S IMAGE IN ROMANIAN LITERATURE / 113-120

 

CARMEN IOANA POPA

ÎNSUFLEŢIREA STATUILOR - DE LA MITUL LUI PYGMALION LA BASMUL MICA SIRENĂ / THE ANIMATION OF THE STATUE - FROM THE MYTH OF PYGMALION TO THE LITTLE MERMAID FAIRY / 121-125

 

IULIA MIRELA TARKO

INTERFERENŢE CULTURALE - FOLCLOR ŞI ETNOGRAFIE - ÎN ROMANUL „ŞTEAMPURI FĂRĂ APĂ" DE OVIDIU BÎRLEA / CULTURAL INTERFERENCES - FOLKLORE AND ETHNOGRAPHY - IN OVIDIU BÎRLEA"S NOVEL ŞTEAMPURI FĂRĂ APĂ / 126-154

 

ALEXANDRA CLAUDIA ŞOICA (COROIU)

O COMPREHENSIUNE A RĂULUI ÎN ANALIZĂ COMPARATIVĂ DIN PERSPECTIVA SCRIITORILOR EUROPENI (MIRCEA ELIADE ŞI OSCAR WILDE / UNDERSTANDING EVIL IN A COMPARATIVE ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN WRITERS (MIRCEA ELIADE AND OSCAR WILDE) / 155-164

 

ALINA-MARIA STOICA (MODORCEA)

EDGAR ALLAN POE: DESTINUL TRAGIC AL UNUI ANALIST LUCID / EDGAR ALLAN POE: THE TRAGIC DESTINY OF A LUCID ANALYST / 165-172

 

ANA-MARIA BACIU

ON THE IMPORTANCE OF FAIRY TALES: BEHIND THE SCENES

RE-WRITING FAIRY TALES: NEW IDENTITIES, NEW TYPES OF CONSCIOUSNESS / 173-181

 

Corina-Maria David

SWIFT AND SATIRE: GULLIVER"S TRAVELS AND THE AGE OF REASON / 182-186

 

Petru Ştefan Ionescu

SCIENCE AND FICTION IN MODERNIST LITERATURE / 187-194

 

CORALIA TELEA

Les présences féminines dans la correspondance de George Bariţiu / 195-202

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

LANGUAGE STUDIES 203-204

 

Constantin-Ioan MLADIN

Derivate vechi şi noi cu sufixul turcesc-lık (-lik, -luk, -lük) în română şi în macedoneană / New and old derivatives with the turkish suffix-lık (-lik, -luk, -lük) in Romanian and Macedonian / 205-216

 

IOANA BANADUC

NOTE PRIVIND SINONIMIA DIN PRESA ROMÂNEASCĂ DIN BANAT CU PREOCUPĂRI PEDAGOGICE (1886-1918) / NOTES REGARDING THE SYNONIMIZATION IN THE ROMANIAN PRESS OF BANAT WITH PEDAGOGICAL CONCERNS / 217-226

 

CIPRIANA-ELENA PEICA

Genul gramatical  - o categorie gramaticală între tradiŢie Şi modernitate / the grammatical gender - a grammatical category between tradition and modernity / 227-236

 

ANDA BRATU (LĂSCUŞ)

DESPRE SUFIXUL DIMINUTIVAL -ULEŢ(-ULEAŢĂ) ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ FOLOSITĂ PE INTERNET / ABOUT THE DIMINUTIVE SUFFIX -ULEŢ(-ULEAŢĂ) IN THE CURRENT ROMANIAN LANGUAGE AS USED ON THE INTERNET / 237-247

 

Anca-Lorena Sacalîş

FORMULE DE ADRESARE ÎN EPITAFURILE DIN CIMITIRUL VESEL / FORMS OF ADDRESS IN THE EPITAPHS OF THE MERRY CEMETERY / 248-266

 

Iuliana-Anca Mateiu

La violence verbale chez le capitaine Haddock: défis  traductologiques / 267-284

 

LAVINIA MARGEA

LA CYBERCOMMUNICATION ET LA QUESTION DE L"IDENTITÉ VIRTUELLE - AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES DANS LA CONSTRUCTION DES RAPPORTS SOCIAUX SUR INTERNET / 285-296

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

TEACHING METHODOLOGY STUDIES 297-298

 

MARA ELENA LUCIA

DEZVOLTAREA GÂNDIRII INVESTIGATIVE LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ / DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH THE ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE SUBJECT / 299-312

 

Lucian Marina, Alin Tomuş

VARIANŢA INTERGENERAŢIONALĂ A ATAŞAMENTULUI PARTINIC / THE INTERGENERATIONAL VARIATION OF PARTY ATTACHMENT / 313-320

 

VALERIA PEŞTEAN, ANDREEA MORARU

ROLUL CUVÂNTULUI ÎN EFICIENTIZAREA INTERACŢIUNII DINTRE EDUCATOR ŞI ELEVUL DIN CLASA PREGĂTITOARE / THE ROLE OF THE WORD IN STREAMLINING THE INTERACTION BETWEEN THE EDUCATOR AND THE PREPARATORY GRADE PUPIL / 321-338

 

MAGDALENA PRUNEANU

METODA CONVERSAŢIEI ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ / THE CONVERSATIONAL METHOD IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE / 339-343

 

VALENTIN TODESCU

APLICAŢIILE MOBILE - UN INSTRUMENT UTIL ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE / MOBILE APPLICATIONS - A USEFUL TOOL IN TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES / 344-346

 

Alina-Lucia Nemeş

¿CÓMO MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA? / 347-356

 

Miscellanea 357-358

 

Cătălin Dehelean

SPORTS AND THE BRITISH / 359-368

 

 

 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA,
No. 18, ISSUE 3 / 2017 

 

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 IOAN TOMOIAGĂ

MANUSCRISELE DIN RĂZBOI ALE LUI DUMITRU NISTOR, TUNARUL ROMÂN DIN MARINA AUSTRO-UNGARĂ / THE WAR MANUSCRIPTS OF DUMITRU NISTOR, THE ROMANIAN GUNNER FROM THE AUSTRO-HUNGARIAN NAVY / 7-20

 

RALUCA-CORINA BACIU

Privire asupra traducătorilor români de limbă franceză din Țara Românească şi Moldova în secolele al XVIII-lea-al XIX-lea / A survey of the romanian translators of french language from wallachia and moldavia in the 18th and 19th centuries / 21-36

 

IOANA BUD

Satiră şi pamflet în scrisorile de dragoste eminesciene / SATIRE AND PAMPHLET IN EMINESCU"S LOVE LETTERS / 37-42

 

MARIA HOLHOŞ, ANDRA GABRIELA HOLHOŞ

SEMNIFICAŢII ALE IRONIEI ÎN ROMANUL „NIŞTE ŢĂRANI", DE DINU SĂRARU / THE SIGNIFICANCE OF IRONY IN THE NOVEL"SOME PEASANTS" BY DINU SARARU / 43-52

 

NICOLETA ELENA CHIRA (MÎRZA)

SIMBOLUL, O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ / THE SYMBOL - AN INTERDISCIPLINARY APPROACH / 53-60

 

CRISTINA FLORENTINA POP

POVESTIRILE ISTORICE ALE LUI DOMINIC STANCA / DOMINIC STANCA"S HISTORICAL THEMES STORIES / 61-66

 

ADRIANA BOANTĂ

STRUCTURI ŞI STRATEGII DE COMUNICARE ALE ARTELOR PERFORMATIVE CONTEMPORANE / COMMUNICATION STRUCTURES AND STRATEGIES IN CONTEMPORARY PERFORMATIVE ARTS / 67-73

 

MIHAELA DIANA LUPŞAN

PROMOTORI AI CULTURII ROMÂNE: BOGDAN P. HASDEU ŞI MIRCEA ELIADE / PROMOTERS OF ROMANIAN CULTURE: BOGDAN P. HASDEU AND MIRCEA ELIADE / 74-92

 

DIANA LORA PUŞCAŞ

TRADUCERI IMPORTANTE ALE SECOLULUI AL XIX-LEA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ / IMPORTANT TRANSLATIONS OF THE 19TH CENTURY IN ROMANIAN LITERATURE / 93-98

 

CLAUDIA OANCEA-RAICA

„COMOARA SATELOR" - TEZAUR DE ÎNȚELEPCIUNE POPULARĂ / COMOARA SATELOR- A TREASURY OF FOLK WISDOM / 99-103

 

LIUBA BOTEZATU

ESENȚA FIINȚEI ÎNTRE TRADIȚIE ŞI MODERNITATE, VERSUS MIHAI CIMPO(I)ETICUL IN SPATIO-TEMPORE / THE ESSENCE OF THE BEING BETWEEN TRADITION AND MODERNITY VERSUS MIHAI CIMPOI IN SPATIO-TEMPORE / 104-114

 

IULIANA VORONEANU (PĂUNESCU)

FEMEIA CENTRULUI ŞI FEMEIA MARGINILOR - MIT ŞI DEMITIZARE ÎN INTERBELICUL ROMÂNESC / THE WOMAN OF THE CENTRE AND THE WOMAN OF THE PERIPHERY - MYTH AND DEMYTHIZATION IN INTERWAR ROMANIA / 115-124

 

CLAUDIA PUŞCAŞU

SINUCIDEREA - ULTIMA SPERANȚĂ A OMULUI DEZNĂDĂJDUIT / SUICIDE- THE LAST HOPE OF THE HOPELESS MAN / 125-130

 

CRISTINA ILEANA ILEA (ROGOJINĂ)

COMPLEXUL MITIC ASCENSIONAL ÎN PROZA FANTASTICĂ A LUI MIRCEA ELIADE / THE ASCENSIONAL MYTHIC COMPLEX IN THE FANTASTIC PROSE OF MIRCEA ELIADE / 131-146

 

Andra Crețu (Fermeşanu)

MOTHERHOOD AND MOTHERING IN WHITE AND AFRICAN-AMERICAN CULTURE / 147-152

 

Cristina Elena Safta

MIORIȚA BY VALERIU ANANIA: DRAMATIZATION AND RE-SYMBOLIZATION OF A NATIONAL MYTH / 153-161

 

Elena Bâldea

NICOLAE CONSTANTIN BATZARIA: (1) ABOUT HAPLEA (GOBBLES) AND (2) ABOUT THE ROOTS OF ROMANIAN PLAY WRITER - ION LUCA CARAGIALE / 162-166

 

Valeria-Maria Pioraş

La Russie et le franco-roumanisme au 19e siècle. Ion Heliade Rǎdulescu, Ode sur la campagne russe de 1829/  / 167-172

 

EMILIA IVANCU

PARADOXUL VIEŢII ŞI AL MORŢII ÎN ROMANUL „MOARTEA COTIDIANĂ", DE DINU PILLAT (1946) / THE PARADOX OF LIFE AND DEATH IN DINU PILLAT"S NOVEL MOARTEA COTIDIANĂ (1946) / 173-182

 

GEORGETA ORIAN

ACTIVITATEA LUI VINTILĂ HORIA LA REVISTELE „GÂNDIREA" ŞI „MEŞTERUL MANOLE" / VINTILĂ HORIA"S ACTIVITY WITHIN THE PAGES OF THE INTERWAR MAGAZINES "GÂNDIREA" AND "MEŞTERUL MANOLE"/ 183-196

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

LANGUAGE STUDIES

 

ROZALIA COLCIAR

ALOCUTIVELE ÎN DISCURSUL NARATIV ORAL / THE ALLOCUTIVES IN THE ORAL NARRATIVE DISCOURSE / 199-204

 

CIPRIANA-ELENA PEICA

Subiectul - o funcȚie sintactică? / the subject - a syntactic function? / 205-210

 

AURA-CELESTINA CIBIAN

Exprimarea pronumelui personal Subiect în contextul predării/învăȚării limbii române ca limbă străină / Expressing the subject pronoun in the context of teaching/learning romanian as a foreign language / 211-224

 

Vlad-Georgian Mezei

A REVISITATION OF TEACHING AND EVALUATING ESP THROUGH PROJECT WORK AT THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / 225-234

 

Raluca-Vasilica MOROŞAN

LES GENRES NARRATIFS A L"ORAL / 235-241

 

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE

TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

    

RAMONA ŞTEFANA PETROVAN

VALENȚELE FORMATIVE ALE METODELOR ALTERNATIVE DE EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR / FORMATIVE VALENCIES OF THE ALTERNATIVE EVALUATION METHODS FOR ROMANIAN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION / 245-260

 

LIANA TĂUŞAN

EVALUAREA DIN PERSPECTIVA CENTRĂRII PE ELEV / ASSESSMENT FROM A STUDENT-CENTRED PERSPECTIVE / 261-268

 

MIHAELA-EMILIA POPA

STUDIUL VALORILOR ŞI EVALUAREA ACESTORA ÎN NOUA Programă de limba Şi literatura romÂnă (2017) / THE STUDY OF VALUES AND THEIR EVALUATION WITHIN THE NEW ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM (2017) / 269-277

 

Anamaria Milonean

MODULARITÀ TRASVERSALE NELLA DIDATTICA DELLE DISCIPLINE DELL"INDIRIZZO LMA / TRANSVERSAL MODULARITY IN TEACHING LMA / 278-288

 

AURA HAPENCIUC

REPERE PENTRU O DIDACTICĂ A DISCIPLINELOR FILOLOGICE DE TIP CURRICULAR / MARKERS FOR THE DIDACTICS OF CURRICULAR PHILOLOGICAL SUBJECTS / 289-300

 

ANCA-CLAUDIA RAȚIU

SEDUCȚIA DE TIP DIDACTIC DIN PERSPECTIVE MODERNE - MOTIVAȚIE ŞI METODĂ / EDUCATIONAL SEDUCTION FROM MODERN PERSPECTIVES - MOTIVATION AND METHOD / 301-306

 

IULIANA WAINBERG

ASPECTE ALE STUDIERII CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI ROMÂNEŞTI

ÎNTR-UN ORAŞ ÎNCĂRCAT DE ISTORIE - ALBA IULIA / STUDYING ROMANIAN CULTURE AND CIVILISATION IN A HISTORICAL CITY - ALBA IULIA / 307-311

 

DANA JUCAN

NOI ABORDĂRI ÎN DEZVOLTAREA CURRICULUM-ULUI UNIVERSITAR / NEW APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY CURRICULUM / 312-318

 

 

MISCELLANEA

 

ODETTE ARHIP , CRISTIAN ARHIP

CHANNEL - PERSONALITATEA UNUI BRAND / 321-336

 

IOANA MIHU

ALEXANDRU PALEOLOGU: DESPRE CULTURA EUROPEANĂ / ALEXANDRU PALEOLOGU: ON THE EUROPEAN CULTURE / 337-340