Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2007

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2007 TOM 1

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

CENTENAR MIRCEA ELIADE ŞI MIHAIL SEBASTIAN/MIRCEA ELIADE"S AND MIHAIL SEBASTIAN"S CENTENARY

Prof. univ. dr. DOINIŢA MILEA, M. Eliade. Intelectualul. Exiluri, transferuri, identităţi/ M. Eliade. The Intellectual. Exiles, Transfers, Identities

Prof. univ. dr. LĂCRĂMIOARA PETRESCU, Mircea Eliade. „Romanul oceanografic"/ Mircea Eliade. "The Oceanographic Novel"

Prof. univ. dr. ILEANA GHEMEȘ, Ipostaze ale feminităţii în Steaua fără nume/ Aspects of Feminity in Steaua fără nume (The Star Without a Name)

Conf. univ. dr. SIMONA ANTOFI, Mihail Sebastian între scriitura intimă si mărcile identităţii problematice/ Mihai Sebastian: Between Intimate Writing and the Marks of Problematic Identity

Conf. univ. dr. DIANA CÂMPAN, Spaţiul privilegiat al lecturii la Mircea Eliade si Giovanni Papini/ The Priviliged Space of Reading for Mircea Eliade and Giovanni Papini

Conf. univ. dr. GEORGE LATEŞ, Mircea Eliade - exeget eminescian/ Mircea Eliade as Researcher of Eminescu"s Work

Conf. univ. dr. DANA URS, Contribuţii la raportul sacru - profan/ Contributions to the Sacred-Profane Relationship

Lect. univ. dr. MARIA ALEXE, Arhitectura Bucureştiului aspecte identitare în proza lui Mircea Eliade/ Bucharest"s Architecture: Identity Issues in Mircea Eiliade"s Prose

Lect. univ. dr. GABRIELA CHICIUDEAN, Bob - Fişă de dicţionar Insula de Mihail Sebastian/ Bob- Dictionary Card The Island by Mihail Sebastian

Lector. univ. dr. GABRIELA CHICIUDEAN, Statutul personajelor secundare din piesa Insula de Mihail Sebastian/ The Status of Minor Characters in the Play Insula (The Island) by Mihail Sebastian

Assistant lecturer MARA MAGDA MAFTEI, Ph.D., The Young Generation and its Vulnerable Position - Losers and Winners / Noua generaţie şi statul său vulnerabil - înfrânţi şi câştigători

Lect. univ. dr. GEORGETA ORIAN, Primii ani ai exilului românesc de după al doilea război mondial, în pagini din corespondenţa si publicistica lui Mircea Eliade/ The First Years of the Romanian Exile after World War II as Reflected in Mircea Eliade"s Correspondence and Newspaper Articles

Lect. univ. dr. ELEONORA SAVA, Mircea Eliade - Un mit cultural navigând pe Internet/ Mircea Eliade - A Cultural Myth through Surfing the Internet

Asist. univ. dr. LUCIAN VASILE BÂGIU, Ştefan Valeriu si „Jocul de-a vacanţa": Prototipul evaziunii în dramaturgia lui Mihail Sebastian/ Ştefan Valeriu and "Jocul de-a vacanţa" (Playing Holiday): The Prototype of Evasion in Mihai Sebastian"s Dramaturgy

Asistent drd. ALINA CRIHANĂ, Figuri ale imaginarului feminin în Domnişoara Christina/ Figures of the Feminine Imaginary in Domnişoara Christina by Mircea Eliade

Asist. drd. NICOLETA IFRIM, Valenţe hermeneutice ale teoriei fractalilor în descendenţa exemplum-ului eliadesc: Modelul I.P.Culianu si exegeza de tip N.Gavriluţă/ Fractal Hermeneutics after Mircea Eliade as Used by I.P.Culianu and N. Gavriluta

 

 

LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI COMPARATĂ/ ROMANIAN AND COMPARATIVE LITERATURE

Prof. univ. dr. MIRCEA BRAGA, Aşa grăit-a Zarathustra - de la mit la utopie/ Thus Spake Zarathustra - From Myth to Utopia

Prof. univ. dr. CONSTANTIN CUBLEŞAN, Originalitatea poveştilor ardeleneşti (Ion Pop Reteganul)/ The Originality of Transylvanian Tales (Ion Pop Reteganul)

Prof. univ. dr. MIRCEA POPA, Ion Barac - autor de scrieri religioase/ Ion Barac - Author of Religious Writings

Lect. univ. dr. MARINELA DOINA DOROBANŢU, Sentimentul timpului sau esenţa modernităţii/ The Sense of Time or the Conscience of Modernity

Lect. univ. drd. MARIUS-VALERIU GRECU, Elemente cosmice în literatura română/ Cosmic Elements in Romanian Literature

Lect. univ. dr. CARMEN NICOLESCU, Moduri de expresie în lirica simbolistă românească/ Means of Expression in Romanian Symbolic Poetry

Lect. univ. dr. CARMEN NICOLESCU, Ocurenţe ale epitetului sinestezic în lirica simbolistă românească / Occurrences of the Synesthetic Epithet in Romanian Symbolic Lyrics

Conf. univ. dr. AUREL PANTEA, Naşterea realului poetic/ The Birth of the Poetic Reality

Conf. univ. dr. AUREL PANTEA, Poezia mistică creştină/ Christian Mystical Poetry

Conf. univ. dr. VIOREL ŞTEFĂNEANU, Imaginaţia simbolică în opera lui Mircea Eliade/ Symbolic Images in Mircea Eliade"s Literary Work

Dr. JUSTYNA TEODOROWICZ, Elemente ale poeticii holbaniene: Structura timpului şi mecanismul memoriei/ Elements of Holbanian Poetics: The Structure of Time and the Mechanism of Memory

EMILIA IVANCU, Assistant Lecturer, Hybridization, Heteroglossia and the English Language in Postcolonial Literature/ Hibridizare, heteroglosie si limba engleză în literature postcolonială

 

LIMBA ROMÂNĂ

Conf. Dr. CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Perspectives Interprétatives et Distinctions Terminologiques dans la Grammaire Roumaine Prémoderne. La Catégorie de la Voix

Conf. Dr. CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Metrosexual, übersexual, tehnosexual, retrosexual, pomosexual... Încă un pas înspre internaţionalizarea vocabularului/ Metrosexual, übersexual, tehnosexual, retrosexual, pomosexual... A Further Step Towards the Internationalizing of the Romanian Vocabulary

Conf. dr. CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Vocabularului limbii române de azi - derivate cu prefixoidul euro- inventar fragmentar: cuvinte „serioase" (III)/ The Present-Day Romanian Vocabulary - Words Prefixed with Euro- a Fragmentary Inventory: "Serious" Words

Conf. univ. dr. AIDA TODI, Aspecte lingvistice şi socio-lingvistice ale comunicării în spaţiul virtual: Chatul/ Linguistic and Sociolinguistic Aspects of Virtual Communication: The Chat

Conf. univ. dr. AIDA TODI, De la DOOM 1 la DOOM 2. Probleme de fonetică, ortografie şi ortoepie în cele mai recente lucrări normative / From DOOM 1 to DOOM 2. Phonetic, Orthographic and Orthopedic Issues in the Most Recent Normative Works

Lector univ. dr. MONA ARHIRE, Modurile nepredicative ale verbului din perspectiva concentrării expresiei/ Non-Predicative Moods of the Verb from the Perspective of Compressed Expression

Lect. dr. DOINA BUTIURCA, Metamorfoze privind transparenţa semnificantului/ Metamorphoses of the Transparency of the Significant

Lect. univ. dr. CARMEN NICOLESCU, Expresivitatea sonoră a epitetului în lirica simbolistă/ Sound Expressiveness of the Epithet in Symbolistic Poetry

Lect. univ. dr. TEODORA POPESCU, Prozodie semantică în „La ţigănci". O analiză din perspective lingvisticii computaţionale/ Semantic Prosody in „La ţigănci". A Computational Linguistic Analysis

Lect. univ. dr. VALERICA SPORIŞ, Epitetul cromatic adjectival/ The Adjectival-Chromatic Epithet

Asist. univ. drd. CRINA HERŢEG, Orientări în stilistica modernă/ Directions in Modern Stylistics

Asist. univ. drd. CRINA HERŢEG, Valori semantico-stilistice ale verbului/ Sematic-Sylistic Features of the Verb

Asist. univ. drd. VERONICA NEDELCU, Funcţia adverbelor de timp în comunicarea orală/ The Function of Time Adverbials in Oral Communication

Asist. univ. drd. MARIA PETRESCU, O aplicaţie la problema posesivelor/ An Application to Possessives

Asist. univ. drd. IULIANA WAINBERG-DRĂGHICIU, Particularităţi fonetice în prefeţele şi epilogurile tipăriturilor româneşti din secolul al XVI-lea/ Phonetical Features of Prefaces and Epiloges to 16th Century Romanian Printings

Drd. ADEL ANTOINETTE SZABÓ, Domenii de echivalenţă în traducerea în limba engleză a textemelor din opera lui Ion Creangă/ Equivalence Domains in Romanian English Translations of Ion Creangă"s Texts

Drd. TOMASZ KLIMKOWSKI, Influenţa slavonă asupra ordinii cuvintelor în texte româneşti vechi / Slavic Influences on Word Order in Old Romanian Texts

 

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2007 TOM 2

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

STUDII DE CULTURA SI CIVILIZATIE FRANCEZA / ÉTUDES DE CULTURE ET CIVILISATION FRANÇAISES

Gilles BARDY, Échos multiculturels dans la personne et l"œuvre d"un grammairien roumain des années 1830.Quelques données nouvelles

Mihai-Alin GHERMAN, Ecouri galicane în cultura românească / Gaul Influences in Romanian Culture

Mihai-Alin GHERMAN, Pe marginea primelor traduceri din Jules Verne în limba română / On the First Translations from Jules Verne into Romanian

Tudor IONESCU, Traducătorul şi „cetatea" / The Translator and the "Citadel"
Silvia MIHUŢ, Spre un pluralism cultural european constructive / Toward a Constructive European Cultural Pluralism

Anca Daniela MIHUŢ, Teatrul între scriere şi oralitate, între tradiţie şi inovaţie / Theatre between the Written and the Spoken Text, between Tradition and Innovation

Coralia TELEA, Échos français dans la correspondance de George Bariţiu (II)

 

 

STUDII DE LITERATURA FRANCEZA / ÉTUDES DE LITTÉRATURE FRANÇAISE

Aurel BĂRBÎNŢĂ, « La Leçon », faux traité de didactique ionescienne

Rodica CHIRA, Diderot et Kundera entre tradition et innovation

Adina CURTA, Les inconvénients de l"enfance dans « Mémoires d"une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir

Adina CURTA, Les privilèges de l"enfance dans « Mémoires d"une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir

Simona FURDUI, Promenade à la Villette

Adriana GEANTĂ, Principales contributions de la critique du XXe siècle à l"étude de la vie et de l"œuvre de Stendhal

Marius Valeriu GRECU, À travers le fantastique dans la littérature

Monica IOANI, La thérapie du rire chez Ionesco

Adriana LAZĂR, Approche du personnage ionescien

Liana MOCAN, Pour une morale de la solitude : « Pasiphae » de Montherlant

Carmen NICOLESCU, Ion Minulescu et Charles Baudelaire - Une nouvelle approche

 

 

STUDII DE LIMBA FRANCEZA / ÉTUDES DE LANGUE FRANÇAISE

Anamaria CUREA, Toute métaphore ne fait pas figure

Constantin Ioan MLADIN, « Le look du baba cool » ou modalités branchées de caractériser dans le français contemporain

Constantin Ioan MLADIN, « Quel est ton nick ? » Autour du surnom français contemporain - identité oblitérée ou identité désirée

Valeria PIORAŞ, Ilie Constantin: rivages et rythmes

Luiza SÂRBU, La traduction de la nomenclature des textes classiques : la polysémie historique

Elena SIMINICIUC, Analyse d"un extrait de dialogue théâtral selon le modèle genevois d"analyse du discours

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ SPANIOLĂ / ESTUDIOS DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA

Lavinia SIMILARU, Don Juan. Gloria y decadencia de un mito literario

Lavinia SIMILARU, El thriller moderno y el arte

Victoria Luminiţa VLEJA, Algunas formas de tratamiento deferente en el sistema pronominal romanico

Victoria Luminiţa VLEJA, Sobre los comienzos de las traducciones del espanol al rumano

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / STUDIES ON CULTURE AND LITERATURE

Lucian Vasile BÂGIU, Valeriu Anania, the Writer/ Valeriu Anania, scriitorul

Anca-Irina CECAL, European Tradition and the Pioneering Women of the New World/ Tradiţia europeană şi femeile-pionier din Lumea Nouă

Gabriela CHICIUDEAN, Dictionary Card. Manuel B. Manuel - "The Island", by Mihail Sebastian/ Filă de dicţionar. Manuel B. Manuel - "Insula", de Mihail Sebastian/

Marinela LUPŞA, Good-Evil in William Golding"s Novel "The Pyramid"/ Relaţia dintre bine şi rău în romanul "Piramida" de William Golding

Sanda PĂDUREŢU, Theory of the Novel. A Historical Approach/ Teoria romanului dintr-o perspectivă diacronică

Rodica PIOARIU, Traducerile şi rolul lor în receptarea literaturii americane în cultura română/ The Role of Translation in the Reception of American Literature in Romanian Culture

Maria ŞTEFĂNESCU, Possible World Literary Theory. A Survey/ Teoria lumilor posibile. Puncte de reper


STUDII DE LIMBĂ ENGLEZĂ / STUDIES ON ENGLISH LANGUAGE

Gabriel BĂRBULEŢ, The Ethnography of Speaking and the Structure of Conversations / Etnografia vorbirii şi structura conversaţiei

Gabriel BĂRBULEŢ, Locating Variation in Speech - Speech Communities and Repertoires / Variaţii în vorbire - comunităţi şi repertorii lingvistice

Elena GAGIU, How to Construct Clear Sentences and Paragraphs / Cum se alcătuiesc propoziţii şi paragrafe explicite

Gill KIMBER, Introduction to the Hausa Language / Introducere în limba Hausa

Camelia MANEA, Constantin MANEA, "Learned" and Technical Terms Assimilated by the Standard Language. Types of Calque / Termeni "academici" şi termeni tehnici asimilaţi de limbajul standard. Tipuri de calcuri

Emilia PLĂCINTAR, Pragmatic Interpretation: Conversational Coherence / Interpretarea pragmatică: coerenţă conversaţională

Adel Antoinette SZABO, The Metaphorical Motivation for Idiomatic Meaning / Motivaţia metaforică a semnificaţiei idiomatice

Teodora POPESCU, Teaching Translation through Corpus-based Vocabulary Activities and Tasks / Predarea traducerii prin exerciţii de vocabular bazat pe corpus

 

STUDII DE DIDACTICĂ ENGLEZĂ / STUDIES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Cristina Maria ANDREI CUTUI, Business Students" Perception on Romania"s Integration in Europe / Modul de percepţie al studenţilor din domeniul afacerilor asupra integrării României în Europa

Ruxanda LITERAT, Cultural Diversity and Motivation - a Teaching Model for ESP Students / Diversitate culturală şi motivaţie - un model didactic pentru studenţii ESP

Camelia MANEA, Constantin MANEA, The Question of Culture in Foreign Language Teaching. A Few NEST"s Queries and Remarks Cultura în predarea limbilor străine. Câteva remarci şi chestionare NEST

Diana MARCU MOLCUŢ, Teaching Culture in ESP Classes / Predarea de aspecte culturale în cadrul cursurilor de ESP

Teodora POPESCU, Computational Linguistics: Challenges and Rewards / Lingvistica computaţională: provocări şi succese

Andreea RUSU, Learning to Teach English Teachers as Lifelong Learners and Their Role in a Multilingual Europe / Instruirea profesorilor de engleză în vederea autoeducării perpetue şi rolul lor într-o Europă plurilingvistică

Oana VOICULESCU, Cristina Maria ANDREI CUTUI, Students Using PowerPoint Presentations / Utilizarea prezentărilor PowerPoint de către studenţi

 

CULTURĂ ŞI LITERATURĂ GERMANĂ / DEUTSCHE LITERATUR UND KULTUR

Monica NEGOESCU, Adolf Schullerus - Transylvanian Folklorist/ Adolf Schullerus - folclorist transilvănean

Miruna OPRIŞ, Ionescos Theater: Verlorene Identität und Krise der Sprache in einer Welt in Aufl ösung/ Teatrul ionescian: identitate pierdută şi criză a limbajului într-o lume în desintegrare

Valentin TODESCU, Deutsche Übertragungen rumänischer Literatur in der Zeitspanne 1850 - 1918/ Influenţe germane asupra literaturii române în perioada 1850 - 1918

 

RECENZII DE CARTE/BOOK REVIEWS

Adina CURTA, „Sânziana în Lumea Poveştilor" de Lucian Bâgiu: aşa se nasc poveştile/ „Sânziana in Fary Tale Land" by Lucian Bâgiu: How Stories Are Born

Adina CURTA, Elaborarea şi implementarea curriculum-ului de limba engleză la facultăţile cu profil economic de Teodora Popescu/ Elaboration and Implementation of English Curricula for Business and Economic Students by Teodora Popescu

Teodora POPESCU, Enfance et Jeu de Adina Curta

 

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2007 TOM 3

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

CENTENARUL ALFRED JARRY / LE CENTENAIRE ALFRED JARRY

Dana PUIU, Alfred Jarry - Hermétique et herméneutique de l"impossible

Ana Marina TOMESCU, I. L. Caragiale et Alfred Jarry dans les contextes culturels de leur époque, parallélismes et divergences

Rodica-Gabriela CHIRA, Vision jarryque sur la femme et l"amour en fin de siècle

Corina MOLDOVAN, L"espace symbole chez Jarry et Artaud

Monica IOANI, Eugène Ionesco ou la dramaturgie de l"insolite sur le quotidian

 

STUDII DE LITERATURĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE / ÉTUDES DE LITTÉRATURE, CULTURE ET CIVILISATION

Coralia TELEA, Les ouvrages lexicographiques de George Bariţiu

Mircea POPA, Antoine de Saint-Exupéry în România

Constantin CUBLEŞAN, Însemnări despre România sau Frământările unei franţuzoaice relatate de ea însăşi Marie Vergne (1875)

Simona JIŞA, La figure du peintre chez Dominique Fernandez et Florina Ilis

Paul NANU, Le personnage de Sorokine - l"histoire d"une chute

Anca PORUMB, À la recherche du Je dans les romans d"Yves Navarre

Lavinia SIMILARU, Devoción y crueldad, ascetismo y erotism

Lavinia SIMILARU, Melancolía e ironía a la manera español

 

STUDII DE LIMBĂ DE LIMBĂ ŞI DIDACTICĂ / ÉTUDES DE LANGUE ET DIDACTIQUE

Monica FRUNZĂ, Rhétorique argumentative, énonciation et persuasion dans le discours publicitaire français

Daniela MIREA, Communication, Signes, Images

Gina NECULA, Limba de lemn comunistă - refuzul asumării şi plăcerea subminării la Marin Preda (II)

Doina BUTIURCĂ, De la quête identitaire à la super-couche linguistique européenne dans les langues nationales (avec application à la langue roumaine)

Oana PĂSTAE, Le lexique des variétés du français en Belgique

Nicolae SELAGE, Les traductions et l"apport du français à la modernisation de la langue roumaine

Paula ARMĂSAR, Quelques problèmes de la formation du vocabulaire technique français

Cristina ILINCA, La lecture comme technique d"apprentissage d"une langue étrangère

Aliteea TURTUREANU, Le blogue dans les cours de français sur objectifs spécifiques

Elena SIMINICIUC, Comment la bande dessinée « Astérix chez les Helvètes » suscite le rire en classe de FLE

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / STUDIES OF CULTURE AND LITERATURE

Rodica PIOARIU, Ioan PIOARIU, Publicaţii culturale şi societăţi de prietenie româno-americane, factori esenţiali ai cunoaşterii reciproce / Cultural Publications and Romanian-American Friendship Societies, Essential Factors of Reciprocal Aknowledgement

Valentin TODESCU, Die Persönliche Beziehung zwischen Carmen Sylva und Mite Kremnitz / Relaţia personală dintre Carmen Sylva şi Mite Kremnitz

Marinela LUPŞA, Thomas Hardy and his Reception in Romania / Thomas Hardy şi receptarea sa în România

Liana MUTHU, David Lodge and the Academic World"s Ethics / David Lodge şi etica lumii academice

Andreea ILIESCU, One Hundred Years of Solitude, an Insightful Perspective on Magical Realism / Un veac de singurătate, o perspectivă pătrunzătoare asupra realismului magic

Anca Irina CECAL, Willa Cather"s Power of Transfiguration and the Art of Setting / Puterea transfigurării şi arta decorului în opera Willei Cather

Odeta Manuela BELEI, Kingsley Amis, Man of Letters / Kingsley Amis, omul de litere

Mara Magda MAFTEI, The Exile Literature - A New Perspective - Hoffman, Celan, Cioran / Literatura exilului - o nouă perspectivă - Hoffman, Celan, Cioran

Luminiţa CEBOTARI, English and American Drama in the 1950s / Dramaturgia engleză şi americană în anii "50

Emilia IVANCU, "[...] the past is a country from which we have all emigrated [...]" Directions in Postcolonial Literature / „Trecutul e o ţară din care cu toţii am emigrat[...]" Direcţii în literatura postcolonială

 

STUDII DE LIMBĂ SI PREDARE A LIMBII ENGLEZE CU AJUTORUL CALCULATORULUI / STUDIES ON ENGLISH LANGUAGE AND CALL

Daniela DOBOŞ, Changes in English since Elizabethan Times / Schimbări ale limbii engleze după perioada elisabetană

Lucian Vasile BÂGIU, First Works on Romanian Lexicography / Primele lucrări de lexicografie românească

Simona REDEŞ, Gender in Romanian and in English, a Brief Contrastive Approach / Genul în română şi engleză, scurtă abordare contrastivă

Monica PONTA, Pronouns in Romanian and English. A Brief Comparison. Reflexive Pronoun / Pronumele în română şi engleză. Scurtă comparaţie. Pronumele reflexiv

Monica PONTA, English Modal Verbs and their Equivalents in Romanian / Verbele modale în engleză şi echivalentele lor în română

Adel Antoinette SZABO, Proverbs / Proverbe

Gabriel BĂRBULEŢ, Conversational Patterns in The Shawshank Redemption / Tipare conversaţionale în filmul The Shawshank Redemption

Teodora GHIVIRIGĂ, The Language of Stock Exchange Transactions. Trends in English and Romanian Trends (in English and Romanian) - Impossible Synonimy / Limbajul tranzacţiilor de bursă. Tendinţe în engleză şi tendinţe româneşti

Otilia HUTIU, The Role of Impression Management in the Discourse of Negotiation / Rolul managementului impresiei în discursul negocierii

Alexandra JACOBSEN, Response Demanding Speech Acts / Acte de vorbire interogative

Ronald JACOBSEN, Virtual Talk: First Sketch of a Theory of Dysfunctional Organizational Communication / Discurs virtual: o prima formulare a unei teorii de comunicare organizaţională disfuncţională

Arleen IONESCU, Results of A CNCSIS Grant won in 2005, "An Interactive Software System To Teach Technical English" / Rezultatele unui grant CNCSIS câştigat în 2005, "Un sistem software interactiv pentru predarea limbii engleze în domeniul tehnic"

Arleen IONESCU, Types of Exercises that can be proposed in A Computer-Assisted Language Programme / Tipuri de exerciţii disponibile într-un program CALL

Adina NICOLAE, CALL Meeting ESP / Interferenţe între CALL şi ESP

Adina NICOLAE, Testing Students Online / Testarea studenţilor online

 

RECENZII DE CARTE/ BOOK REVIEWS

Adina CURTA, Neliniştile lui Lucian / Lucian"s Anxieties

Adina CURTA, Horia Nicola Ursu et Jeff VanderMeer présentent Millennium Est: cinq histoires fantastiques traduites du roumain par Coralia Telea, Satu Mare: Editura Millennium Press, 2007

Coralia TELEA, Noi perspective în didactica limbilor moderne de Adina Curta, Alba Iulia: Editura Aeternitas, 2007 / New Perspectives in Modern Language Didactics by Adina Curta, Alba Iulia: Editura Aeternitas, 2007.