”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, No. 18, issue 1 / 2017

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

LIVIU FRANGA

ROMANIZAREA ELENIZĂRII SAU DIALOGUL CULTURILOR ANTICHITĂȚII CLASICE PRIN EDUCAȚIE / THE ROMANIZATION OF THE HELLENIZATION OR THE DIALOGUE OF CLASSICAL ANTIQUITY CULTURES THROUGH EDUCATION / 7

 

SIMONA ANTOFI

REVOLUȚIA ROMÂNĂ ÎN VARIANTĂ PARODICĂ ȘI RELATIVIZANT-POSTMODERNĂ / THE ROMANIAN REVOLUTION IN A PARODIC AND POSTMODERN-RELATIVISING VERSION / 21

 

IULIAN BOLDEA

THE ROMANIAN POETIC AVANT-GARDE: A RADICAL RENEWAL OF POETIC LANGUAGE / 29

 

POMPILIU CRĂCIUNESCU

Despre un dialog intracultural / about an intercultural dialogue / 39

 

FLORIAN BICHIR

Gheorghe Racoveanu - Predania trĂirismului / Gheorghe Racoveanu - Predania trĂirismului / 47

 

WILLIAM A. BLEIZIFFER

PRACTICAREA PROPRIULUI RIT ÎN DIASPORA. CHESTIUNI CANONICE / PRACTICING ONE"S PERSONAL RITE IN THE DIASPORA. CANONICAL ISSUES / 69

 

GHEORGHE BOBÂNĂ

MEDII DE INSTRUIRE ŞI DE DIFUZARE A CĂRŢII ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA / METHODS OF INSTRUCTION AND DISSEMINATION OF BOOKS IN 17TH CENTURY MOLDAVIA / 91

 

 

DIANA CÂMPAN

ANDREI PLEȘU - DESPRE SEMNELE ȘI SIMBOLURILE IDENTITARE ALE ROMÂNIEI AUTENTICE / ANDREI PLEȘU - ON THE IDENTITY SIGNS AND SYMBOLS OF THE AUTHENTIC ROMANIA / 101

 

Ioan Scheau

MIT ȘI MAGIE  ÎN LUCRAREA DESPRE GÂNDIREA MAGICĂ A LUI LUCIAN BLAGA / MYTH AND MAGIC IN LUCIAN BLAGA"S DESPRE GÂNDIREA MAGICĂ / 107

 

ADINA CURTA

MICHEL HOUELLEBECQ - ROMANUL AMENINȚAT DE DISPARIȚIA RELAȚIILOR UMANE  / MICHEL HOUELLEBECQ - THE NOVEL THREATENED BY THE EXTINCTION OF HUMAN RELATIONSHIPS / 115

 

Lavinia-Ileana GEAMBEI

CĂUTAREA „CENTRULUI" ÎN ROMANUL ,,ÎNTÂLNIREA" DE GABRIELA ADAMEŞTEANU / THE SEARCH FOR THE "CENTRE" IN GABRIELA ADAMEŞTEANU"S NOVEL ÎNTÂLNIREA / 125

 

CARMEN OPRIȘOR                                         

TRĂSĂTURI ALE BALCANISMULUI ÎN OPERELE SCRIITORILOR ROMÂNI DIN SECOLUL AL XX-LEA / CHARACTERISTICS OF BALKANISM IN THE LITERARY WORKS OF ROMANIAN 20THCENTURY AUTHORS / 133

 

Iosif Camară

OBSERVAŢII ASUPRA TEXTELOR DESPRE RĂZBOAIELE NAPOLEONIENE

APĂRUTE LA BUDA ÎN ANII 1814-1815 / OBSERVATIONS ON THE TEXTS PUBLISHED IN BUDA BETWEEN 1814 AND 1815 CONCERNING THE NAPOLEONIC WARS / 145

 

MARIA-ANA TUPAN

TITU MAIORESCU AND ALFRED BINET: BEYOND THE LOGIC OF IDENTITY / 155

 

LILIANA DANCIU

LA ȚIGĂNCI - PARABOLĂ FILOSOFICĂ A RATĂRII TOTALE / LA ȚIGĂNCI - PHILOSOPHICAL PARABLE OF A TOTAL FAILURE / 163

 

PETRU ADRIAN DANCIU

COMPOZITUL MAGIC AGLA SAU DESPRE MISTERUL NUMELOR DE PUTERE / THE MAGIC COMPOSITE AGLA OR ABOUT THE MYSTERY OF POWER NAMES / 179

 

IULIA LUCA  (POPOVICIU)

„JURNAL ÎN FĂRÂME" - DE LA FERICIRE LA ANGOASĂ / JURNAL ÎN FĂRÂME- FROM HAPPINESS TO ANGUISH / 187

 

SILVIU MIHĂILĂ

VOCAȚIA INTERDISCIPLINARITĂȚII LA ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA. DESTINUL IMPLACABIL AL ARTISTULUI ÎN „SURORILE BRONTË" ȘI „ȘTEFAN LUCHIAN" / ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA"S VOCATION FOR INTERDISCIPLINARITY. THE INESCAPABLE FATE OF THE ARTIST IN SURORILE BRONTË AND ȘTEFAN LUCHIAN / 199

 

Delia Anamaria RĂCHIŞAN

Mărgeaua șerpilor / The serpents" bead / 207

 

Maria VAIDA

Rossignon sau interferențe culturale româno-italiene în perioada interbelică / Yvonne Rossignon OR ROMANIAN-ITALIAN CULTURAL INTERFERENCES IN THE INTERWAR PERIOD / 219

 

MARIUS POPA

NOSTALGIA CA „NE-NOSTALGIE". POIESIS-UL CĂRTĂRESCIAN / NOSTALGIA AS "NON-NOSTALGIA". THE POIESIS OF CĂRTĂRESCU / 237

 

LAVINIA TEODORA SABOU

GEOGRAFIA ORAŞULUI CONSTANTINOPOL ÎN SCRIERILE LUI VASILE ALECSANDRI ŞI DIMITRIE RALET / THE GEOGRAPHY OF CONSTANTINOPLE IN THE WRITINGS OF VASILE ALECSANDRI AND DIMITRIE RALET / 245

 

PETRA DENISA TCACENCO

POEZIA ŞI LIMBA NAŢIONALǍ ȊN IMAGINARUL LUI VASILE ALECSANDRI / THE POEM AND THE NATIONAL LANGUAGE IN VASILE ALECSANDRI"S IMAGERY / 257

 

CRISTINA MATILDA VĂNOAGĂ

SPAȚIUL SACRU ÎN ROMANELE LUI ANDREI CODRESCU / THE SACRED SPACE IN THE NOVELS OF ANDREI CODRESCU / 267

 

ALEX CIOROGAR

„ÎNĂLȚAREA AUTORULUI" ȘI NOȚIUNEA EXPANDATĂ A SUBIECTULUI CREATOR: NOI DEFINIȚII ALE AUCTORIALITĂȚII MONDIALE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII DIGITALE / "THE ASCENSION OF THE AUTHOR" AND THE EXPANDED NOTION OF THE CREATIVE SUBJECT: NEW DEFINITIONS OF THE WORLDWIDE AUTHORSHIP IN THE ERA OF DIGITAL GLOBALIZATION / 285

 

CARMEN VASILCA

SIMBOLISTICA ACVATICULUI ÎN LIRICA ROMÂNEASCĂ FEMININĂ / THE SYMBOLISM OF THE AQUATIC IN ROMANIAN FEMININE POETRY / 303

 

VLAD DOBROIU

CĂPCĂUNI DE YANN VERBURGH: ACTE DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA LESBIENELOR ÎN FRANȚA ȘI ROMÂNIA / OGRES BY YANN VERBURGH: ACTS OF VIOLENCE AGAINST FRENCH AND ROMANIAN LESBIANS / 315

 

CONSTANTIN MANEA

Remarks on translation strategies - Stephen King"s "Christine" as a case in point / 325

 

Petru Ştefan Ionescu

High-End Decadents and PoètesMaudits, a Representation of Central and Peripheral Identities in Modernist Literature (I) / 337

 

Cătălin Dehelean

YE MERRY OLDE PUB / 345

 

Corina Mariana Mitrulescu

CROSS-CULTURAL ENCOUNTERS: ANGLO- IRISH AMBIVALENCE IN ELIZABETH BOWEN"S "THE LAST SEPTEMBER" / 355

 

JEAN-MICHEL LEMONNIER

L"EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE EN EUROPE OCCIDENTALE : TERRITOIRES ET « DIASPORA » / THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH IN WESTERN EUROPE: TERRITORIES AND "DIASPORA" / 365

 

Rodica Gabriela Chira

FRANÇOIS CHENG - UN PONT ENTRE DEUX CIVILISATIONS / FRANÇOIS CHENG - A BRIDGE BETWEEN TWO CIVILISATIONS / 391

 

Iulia Macaria

UN CAS DE DISCONTINUITÉ : LE MESSAGE PUBLICITAIRE DANS LA PRESSE ÉCRITE FÉMININE DE ROUMANIE / A CASE OF DISCONTINUITY - THE ADVERTISEMENT"S MESSAGE IN THE ROMANIAN FEMININE NEWSPAPERS / 401

 

 

Mirela-Sanda SĂLVAN

HYPOSTASES DE LA TEMPORALITÉ DANS «AVANT» DE J.-B. PONTALIS / HYPOSTASES OF TEMPORALITY IN "AVANT" BY J.-B. PONTALIS / 411

 

  

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / LANGUAGE STUDIES

 

ADRIAN CHIRCU

OBSERVAŢIUNI ENGLEZEŞTI ASUPRA LIMBII ROMÂNEŞTI ÎN VEACUL AL XIX-LEA(JAMES WILLIAM OZANNE, TREI ANI ÎN ROMÂNIA) / ENGLISH REMARKS ON THE ROMANIAN LANGUAGE IN THE 19TH CENTURY (JAMES WILLIAM OZANNE, THREE YEARS IN ROUMANIA) / 419

 

IOAN-MIRCEA FARCAŞ

PRENUME TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ / TRADITIONAL ROMANIAN FORENAMES IN THE COUNTY OF MARAMUREŞ / 429

           

STELA SPÎNU

TENDINŢE FONETICE ALE GRAIURILOR MOLDOVENEȘTI VORBITE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA / PHONETICAL TENDENCIES OF THE MOLDOVAN DIALECTS SPOKEN ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA / 439

 

MARCELA CIORTEA

FIGURI DE CONSTRUCȚIE SINTACTICĂ AXATE PE FORME VERBALE NEPERSONALE ÎN DIVANUL LUI DIMITRIE CANTEMIR / FIGURES OF SYNTACTIC CONSTRUCTIONS BASED ON NON-PERSONAL VERBAL FORMS IN DIMITRIE CANTEMIR"S DIVANUL / 445

 

CIPRIANA-ELENA PEICA

Definirea și clasificarea substantivului în școala românească contemporană / the definition and classification of the noun in the contemporary romanian education / 459

 

MARTA VREMIR

NOTE PRIVIND ALEGEREA ȘI FOLOSIREA NUMELUI ÎN CAZUL MINORITĂȚII MAGHIARE DIN CLUJ / ON NAMING AND NAME USAGE IN THE CASE OF THE HUNGARIAN MINORITY IN CLUJ / 473

 

DENISA-MARIA TOUT

DIN LEXICUL ŞEZĂTORILOR SĂLĂJENE / FROM THE LEXICON OF EVENING SITTINGS OF VILLAGERS FROM SĂLAJ / 483

 

Dorin Chira

MULTILINGUAL BRITAIN: THE ASIAN SPEECH COMMUNITIES / 489

 

ADINA-MARIA CORNEA, LAURA-MIHAELA BRIE

TRANSLATING ACROSS CULTURES: POLITICAL SPEECH / 499

 

Ioan Beniamin Pop

CLASSES OF ADVERBS AND SOME INTERPRETATIVE CRITERIA / 517

 

ARINA GREAVU

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF MAJOR CLAUSE PATTERNS IN ENGLISH AND ROMANIAN BUSINESS TEXTS / 525

 

Gabriel Bărbuleț

PRAGMATICS & COMMERCIALS AND THE MAXIMS OF CONVERSATION - A WORLD OF USERS / 537

 

SONIA CARMEN MUNTEANU

TITLES OF RESEARCH ARTICLES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE- AN EXPLORATORY STUDY ON TWO LONG-STANDING JOURNALS / 545

 

MARIA RODICA MIHULECEA

REMARQUES SUR LE DOUBLE STATUT DE L"INFINITIF (EXEMPLES EMPRUNTÉS AUXNUITS" D"ALFRED DE MUSSET) / UPON THE DOUBLE STATUTE OF THE INFINITIVE (THE EXAMPLES WERE CHOSEN FROM ALFRED DE MUSSET"S THE NIGHTS")  / 555

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE. TEACHING METHODOLOGY STUDIES AND PEDAGOGY

 

MIRCEA BREAZ

LITERATURĂ - LECTURĂ - TEXT: RECEPTARE, PROCESE ȘI TIPOLOGII ÎN NOUL CURRICULUM PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR / LITERATURE - READING - TEXT: RECEPTION, PROCESSES, AND TYPOLOGIES IN THE NEW ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM FOR PRIMARY SCHOOL / 569

 

ELENA LUCIA MARA

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ LA PREȘCOLARI / DEVELOPING ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOLERS / 577

 

IOANA-PAULA ARMĂSAR

NOI PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN PREDAREA/ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE STUDENȚILOR NEFILOLOGI  / NEW PERSPECTIVES AND CHALLENGES IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING OF NON-PHILOLOGY STUDENTS / 585

 

Lucian Marina, Alin Tomuș

Interesul față de politică la tineri și adulți / the interest IN POLITICS OF YOUNG ADULTS AND ADULTS / 595

 

IOANA TODOR

Interferențe neuro-cognitive în multilingvism  / NEUROCOGNITIVE INTERFERENCES IN MULTILINGUALISM / 603

 

MAGDALENA PRUNEANU

METODE MODERNE FOLOSITE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ / MODERN METHODS USED IN THE TEACHING OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE / 613

 

ANA COIUG, AURORA BĂGIAG, ALEXANDRINA TOMOIAGĂ, ALINA ANDREICA

Expérimentation en ingénierie didactique à vocation formatrice : l"immersion réciproque et le tandem linguistique  / A TEACHING EXPERIMENT WITH A FORMATIVE VALUE : MUTUAL IMMERSION AND LINGUISTIC TANDEM / 617

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS / 631