”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA,
No. 18, ISSUE 1 / 2017

 

(Please click for)  BOOK OF ABSTRACTS


CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

LIVIU FRANGA, Universitatea din Bucureşti

ROMANIZAREA ELENIZĂRII SAU DIALOGUL CULTURILOR ANTICHITĂȚII CLASICE PRIN EDUCAȚIE / THE ROMANIZATION OF THE HELLENIZATION OR THE DIALOGUE OF CLASSICAL ANTIQUITY CULTURES THROUGH EDUCATION / 7

 

SIMONA ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi - Centrul de cercetare „Comunicare interculturală şi literatură”

REVOLUȚIA ROMÂNĂ ÎN VARIANTĂ PARODICĂ ȘI RELATIVIZANT-POSTMODERNĂ / THE ROMANIAN REVOLUTION IN A PARODIC AND POSTMODERN-RELATIVISING VERSION / 21

 

IULIAN BOLDEA, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureș - Scientific Researcher, ICSU Gh. Șincai, Tîrgu Mureș, Romanian Academy

THE ROMANIAN POETIC AVANT-GARDE: A RADICAL RENEWAL OF POETIC LANGUAGE / 29

 

POMPILIU CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timişoara

Despre un dialog intracultural / about an intercultural dialogue / 39

 

FLORIAN BICHIR,  Universitatea Piteşti 

Gheorghe Racoveanu - Predania trĂirismului / Gheorghe Racoveanu - Predania trĂirismului / 47

 

WILLIAM A. BLEIZIFFERUniversitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca 

PRACTICAREA PROPRIULUI RIT ÎN DIASPORA. CHESTIUNI CANONICE / PRACTICING ONE"S PERSONAL RITE IN THE DIASPORA. CANONICAL ISSUES / 69


GHEORGHE BOBÂNĂ, Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova

MEDII DE INSTRUIRE ŞI DE DIFUZARE A CĂRŢII ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA / METHODS OF INSTRUCTION AND DISSEMINATION OF BOOKS IN 17TH CENTURY MOLDAVIA / 91

 

DIANA CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ANDREI PLEȘU - DESPRE SEMNELE ȘI SIMBOLURILE IDENTITARE ALE ROMÂNIEI AUTENTICE / ANDREI PLEȘU - ON THE IDENTITY SIGNS AND SYMBOLS OF THE AUTHENTIC ROMANIA / 101

 

IOAN SCHEAU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

MIT ȘI MAGIE  ÎN LUCRAREA DESPRE GÂNDIREA MAGICĂ A LUI LUCIAN BLAGA / MYTH AND MAGIC IN LUCIAN BLAGA"S DESPRE GÂNDIREA MAGICĂ / 107

 

ADINA CURTA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

MICHEL HOUELLEBECQ - ROMANUL AMENINȚAT DE DISPARIȚIA RELAȚIILOR UMANE  / MICHEL HOUELLEBECQ - THE NOVEL THREATENED BY THE EXTINCTION OF HUMAN RELATIONSHIPS / 115

 

LAVINIA-ILEANA GEAMBEI, Universitatea din  Piteşti, România

CĂUTAREA „CENTRULUI" ÎN ROMANUL ,,ÎNTÂLNIREA" DE GABRIELA ADAMEŞTEANU / THE SEARCH FOR THE "CENTRE" IN GABRIELA ADAMEŞTEANU"S NOVEL ÎNTÂLNIREA / 125

 

CARMEN OPRIȘOR, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu                                 

TRĂSĂTURI ALE BALCANISMULUI ÎN OPERELE SCRIITORILOR ROMÂNI DIN SECOLUL AL XX-LEA / CHARACTERISTICS OF BALKANISM IN THE LITERARY WORKS OF ROMANIAN 20THCENTURY AUTHORS/ 133

 

IOSIF CAMARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

OBSERVAŢII ASUPRA TEXTELOR DESPRE RĂZBOAIELE NAPOLEONIENE

APĂRUTE LA BUDA ÎN ANII 1814-1815 / OBSERVATIONS ON THE TEXTS PUBLISHED IN BUDA BETWEEN 1814 AND 1815 CONCERNING THE NAPOLEONIC WARS / 145

 

MARIA-ANA TUPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

TITU MAIORESCU AND ALFRED BINET: BEYOND THE LOGIC OF IDENTITY / 155

 

LILIANA DANCIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LA ȚIGĂNCI - PARABOLĂ FILOSOFICĂ A RATĂRII TOTALE / LA ȚIGĂNCI - PHILOSOPHICAL PARABLE OF A TOTAL FAILURE / 163

 

PETRU ADRIAN DANCIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

COMPOZITUL MAGIC AGLA SAU DESPRE MISTERUL NUMELOR DE PUTERE / THE MAGIC COMPOSITE AGLA OR ABOUT THE MYSTERY OF POWER NAMES / 179

 

IULIA LUCA  (POPOVICIU), Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş

„JURNAL ÎN FĂRÂME" - DE LA FERICIRE LA ANGOASĂ / JURNAL ÎN FĂRÂME- FROM HAPPINESS TO ANGUISH / 187

 

SILVIU MIHĂILĂ, Academia de Studii Economice din Bucureşti

VOCAȚIA INTERDISCIPLINARITĂȚII LA ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA. DESTINUL IMPLACABIL AL ARTISTULUI ÎN „SURORILE BRONTË" ȘI „ȘTEFAN LUCHIAN" / ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA"S VOCATION FOR INTERDISCIPLINARITY. THE INESCAPABLE FATE OF THE ARTIST IN SURORILE BRONTË AND ȘTEFAN LUCHIAN / 199

 

DELIA ANAMARIA RĂCHIŞAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Mărgeaua șerpilor / The serpents" bead / 207

 

MARIA VAIDA, Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca

 

Rossignon sau interferențe culturale româno-italiene în perioada interbelică / Yvonne Rossignon OR ROMANIAN-ITALIAN CULTURAL INTERFERENCES IN THE INTERWAR PERIOD / 219

 

MARIUS POPA,  Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca

NOSTALGIA CA „NE-NOSTALGIE". POIESIS-UL CĂRTĂRESCIAN / NOSTALGIA AS "NON-NOSTALGIA". THE POIESIS OF CĂRTĂRESCU / 237

 

LAVINIA TEODORA SABOU,  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

GEOGRAFIA ORAŞULUI CONSTANTINOPOL ÎN SCRIERILE LUI VASILE ALECSANDRI ŞI DIMITRIE RALET / THE GEOGRAPHY OF CONSTANTINOPLE IN THE WRITINGS OF VASILE ALECSANDRI AND DIMITRIE RALET / 245

 

PETRA DENISA TCACENCO,  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

POEZIA ŞI LIMBA NAŢIONALǍ ȊN IMAGINARUL LUI VASILE ALECSANDRI / THE POEM AND THE NATIONAL LANGUAGE IN VASILE ALECSANDRI"S IMAGERY / 257

 

CRISTINA MATILDA VĂNOAGĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SPAȚIUL SACRU ÎN ROMANELE LUI ANDREI CODRESCU / THE SACRED SPACE IN THE NOVELS OF ANDREI CODRESCU / 267

 

ALEX CIOROGAR,  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

„ÎNĂLȚAREA AUTORULUI" ȘI NOȚIUNEA EXPANDATĂ A SUBIECTULUI CREATOR: NOI DEFINIȚII ALE AUCTORIALITĂȚII MONDIALE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII DIGITALE / "THE ASCENSION OF THE AUTHOR" AND THE EXPANDED NOTION OF THE CREATIVE SUBJECT: NEW DEFINITIONS OF THE WORLDWIDE AUTHORSHIP IN THE ERA OF DIGITAL GLOBALIZATION / 285

 

CARMEN VASILCA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SIMBOLISTICA ACVATICULUI ÎN LIRICA ROMÂNEASCĂ FEMININĂ / THE SYMBOLISM OF THE AQUATIC IN ROMANIAN FEMININE POETRY / 303

 

VLAD DOBROIU,  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

CĂPCĂUNI DE YANN VERBURGH: ACTE DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA LESBIENELOR ÎN FRANȚA ȘI ROMÂNIA / OGRES BY YANN VERBURGH: ACTS OF VIOLENCE AGAINST FRENCH AND ROMANIAN LESBIANS / 315

 

CONSTANTIN MANEA, University of Piteşti

Remarks on translation strategies - Stephen King"s "Christine" as a case in point / 325

 

PETRU ȘTEFAN IONESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

High-End Decadents and PoètesMaudits, a Representation of Central and Peripheral Identities in Modernist Literature (I) / 337

 

Cătălin Dehelean, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

YE MERRY OLDE PUB / 345

 

CORINA MARIANA MITRULESCU, 1 Decembrie University of Alba Iulia, Romania

CROSS-CULTURAL ENCOUNTERS: ANGLO- IRISH AMBIVALENCE IN ELIZABETH BOWEN"S "THE LAST SEPTEMBER" / 355

 

JEAN-MICHEL LEMONNIER, Doctorant Université d’Angers, laboratoire ESO (Espaces et Sociétés), IPRA (Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme), France

L"EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE EN EUROPE OCCIDENTALE : TERRITOIRES ET « DIASPORA » / THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH IN WESTERN EUROPE: TERRITORIES AND "DIASPORA" / 365

 

Rodica Gabriela Chira, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FRANÇOIS CHENG - UN PONT ENTRE DEUX CIVILISATIONS / FRANÇOIS CHENG - A BRIDGE BETWEEN TWO CIVILISATIONS / 391

 

IULIA MACARIA, Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

UN CAS DE DISCONTINUITÉ : LE MESSAGE PUBLICITAIRE DANS LA PRESSE ÉCRITE FÉMININE DE ROUMANIE / A CASE OF DISCONTINUITY - THE ADVERTISEMENT"S MESSAGE IN THE ROMANIAN FEMININE NEWSPAPERS / 401

 

 

MIRELA-SANDA SĂLVAN, Universitatea POLITEHNICA din București

HYPOSTASES DE LA TEMPORALITÉ DANS «AVANT» DE J.-B. PONTALIS / HYPOSTASES OF TEMPORALITY IN "AVANT" BY J.-B. PONTALIS / 411

 

 

 STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / LANGUAGE STUDIES

 

ADRIAN CHIRCU, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

OBSERVAŢIUNI ENGLEZEŞTI ASUPRA LIMBII ROMÂNEŞTI ÎN VEACUL AL XIX-LEA(JAMES WILLIAM OZANNE, TREI ANI ÎN ROMÂNIA) / ENGLISH REMARKS ON THE ROMANIAN LANGUAGE IN THE 19THCENTURY (JAMES WILLIAM OZANNE, THREE YEARS IN ROUMANIA) / 419

 

IOAN-MIRCEA FARCAŞ, Facultatea de Litere, Baia Mare / Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

PRENUME TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ / TRADITIONAL ROMANIAN FORENAMES IN THE COUNTY OF MARAMUREŞ / 429

           

STELA SPÎNU, Universitatea Academie de Ştiinţe a Moldovei (Rep. Moldova)

TENDINŢE FONETICE ALE GRAIURILOR MOLDOVENEȘTI VORBITE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA / PHONETICAL TENDENCIES OF THE MOLDOVAN DIALECTS SPOKEN ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA / 439

 

MARCELA CIORTEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FIGURI DE CONSTRUCȚIE SINTACTICĂ AXATE PE FORME VERBALE NEPERSONALE ÎN DIVANUL LUI DIMITRIE CANTEMIR / FIGURES OF SYNTACTIC CONSTRUCTIONS BASED ON NON-PERSONAL VERBAL FORMS IN DIMITRIE CANTEMIR"S DIVANUL / 445

 

CIPRIANA-ELENA PEICA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Definirea și clasificarea substantivului în școala românească contemporană / the definition and classification of the noun in the contemporary romanian education / 459

 

MARTA VREMIR, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară Sextil Puşcariu Cluj-Napoca

NOTE PRIVIND ALEGEREA ȘI FOLOSIREA NUMELUI ÎN CAZUL MINORITĂȚII MAGHIARE DIN CLUJ / ON NAMING AND NAME USAGE IN THE CASE OF THE HUNGARIAN MINORITY IN CLUJ / 473

 

DENISA-MARIA TOUT, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

DIN LEXICUL ŞEZĂTORILOR SĂLĂJENE / FROM THE LEXICON OF EVENING SITTINGS OF VILLAGERS FROM SĂLAJ / 483

 

DORIN CHIRA, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

MULTILINGUAL BRITAIN: THE ASIAN SPEECH COMMUNITIES / 489

 

ADINA-MARIA CORNEA, LAURA-MIHAELA BRIE, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

TRANSLATING ACROSS CULTURES: POLITICAL SPEECH / 499

 

IOAN BENIAMIN POP, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

CLASSES OF ADVERBS AND SOME INTERPRETATIVE CRITERIA / 517

 

ARINA GREAVU, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF MAJOR CLAUSE PATTERNS IN ENGLISH AND ROMANIAN BUSINESS TEXTS / 525

 

GABRIEL BĂRBULEȚ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PRAGMATICS & COMMERCIALS AND THE MAXIMS OF CONVERSATION - A WORLD OF USERS / 537

 

SONIA CARMEN MUNTEANU, Technical University of Cluj-Napoca, Romania

TITLES OF RESEARCH ARTICLES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE- AN EXPLORATORY STUDY ON TWO LONG-STANDING JOURNALS / 545

 

MARIA RODICA MIHULECEA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

REMARQUES SUR LE DOUBLE STATUT DE L"INFINITIF (EXEMPLES EMPRUNTÉS AUX „NUITS" D"ALFRED DE MUSSET) / UPON THE DOUBLE STATUTE OF THE INFINITIVE (THE EXAMPLES WERE CHOSEN FROM ALFRED DE MUSSET"S THE NIGHTS")  / 555

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE. TEACHING METHODOLOGY STUDIES AND PEDAGOGY

 

MIRCEA BREAZ, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

LITERATURĂ - LECTURĂ - TEXT: RECEPTARE, PROCESE ȘI TIPOLOGII ÎN NOUL CURRICULUM PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR / LITERATURE - READING - TEXT: RECEPTION, PROCESSES, AND TYPOLOGIES IN THE NEW ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM FOR PRIMARY SCHOOL / 569

 

ELENA LUCIA MARA,  Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ LA PREȘCOLARI / DEVELOPING ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOLERS / 577

 

IOANA-PAULA ARMĂSAR, Universitatea Transilvania din Braşov

NOI PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN PREDAREA/ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE STUDENȚILOR NEFILOLOGI  / NEW PERSPECTIVES AND CHALLENGES IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING OF NON-PHILOLOGY STUDENTS / 585

 

LUCIAN MARINA, ALIN TOMUȘ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Interesul față de politică la tineri și adulți the interest IN POLITICS OF YOUNG ADULTS AND ADULTS / 595

 

IOANA TODOR, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Interferențe neuro-cognitive în multilingvism  / NEUROCOGNITIVE INTERFERENCES IN MULTILINGUALISM / 603

 

MAGDALENA PRUNEANU,  Universitatea din Piteşti

METODE MODERNE FOLOSITE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ MODERN METHODS USED IN THE TEACHING OF ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE / 613

 

ANA COIUG, AURORA BĂGIAG, ALEXANDRINA TOMOIAGĂ, ALINA ANDREICA, Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu Haţieganu », Cluj-Napoca

Expérimentation en ingénierie didactique à vocation formatrice : l"immersion réciproque et le tandem linguistique  / A TEACHING EXPERIMENT WITH A FORMATIVE VALUE : MUTUAL IMMERSION AND LINGUISTIC TANDEM / 617

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS / 631

 


ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA
No. 18, issue 2 / 2017

 

BOOK OF ABSTRACTS


CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Delia Anamaria RĂCHIŞAN (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), Călin-Teodor MORARIU (Universitatea din Oradea, România)

Sânzienele din Maramureş între tradiţie şi modernitate / Sânzienele from Maramureş County between tradition and modernity / 7-16

 

ALINA ANDREICA, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu-Haţieganu”, Cluj-Napoca

RITUALUL FUNERAR LA PAVEL DAN / THE FUNERAL RITE IN THE WORKS OF PAVEL DAN / 17-22

 

ALINA BAKO, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

MAI POATE FI SALVATĂ LITERATURA CONTEMPORANĂ PRIN CLOSE READING? / CAN CONTEMPORARY LITERATURE STILL BE SAVED BY CLOSE READING? / 23-31

 

LAVINIA BĂNICĂ, Universitatea din Piteşti

IMAGINI BAROCE ÎN PROZA LUI MIHAI EMINESCU / BAROQUE IMAGERY IN MIHAI EMINESCU"S PROSE / 32-36

 

CLAUDIA TĂRNĂUCEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

ÎNSEMNĂRILE LUI MARCUS BANDINUS DESPRE EDUCAŢIA ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA / MARCUS BANDINUS" NOTES ON EDUCATION IN 17TH CENTURY MOLDAVIA / 37-44

 

SONIA ELVIREANU, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

 

ÎNTOARCEREA LA ITHACA ÎN LITERATURA EXILULUI / THE RETURN TO ITHACA IN THE EXILE LITERATURE / 45-52

 

IOANA BOTIZAN, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

DIALOGUL DINTRE CULTURI. DRUMUL DINSPRE O CULTURĂ MINORĂ ÎNSPRE O CULTURĂ MAJORĂ / THE DIALOGUE BETWEEN CULTURES. THE ROAD FROM A MINOR CULTURE TOWARDS A MAJOR CULTURE / 53-64

 

SILVIANA-RUXANDRA CHIRA (MUREŞAN), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

CARTE ŞI LECTURĂ- MIGRAŢIA SIMBOLURILOR DINSPRE SOCIAL CĂTRE LITERATURĂ. STUDIU DE CAZ - ,,ENIGMA OTILIEI"/ BOOKS AND READING - THE MIGRATION OF SYMBOLS FROM THE SOCIAL TOWARDS LITERATURE. CASE STUDY - ENIGMA OTILIEI / 65-74

 

LIDIA CLAUDIA FODOR, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

BOEMA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ. IAŞI / THE ROMANIAN LITERARY BOHEMIA. IAŞI / 75-82

 

GABRIELA ANAMARIA GÂLEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Coelgiul Național „Titu Maiorescu” Aiud

Mircea Nedelciu - câteva „traversări" în spaţiul liminal al prozei scurte / mircea nedelciu - SOME FORAYS INTO THE LIMINAL SPACE OF SHORT STORIES / 83-90

 

SIMONA-MIHAELA MARICA (ILIEŞ), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

REPREZENTĂRI ALE DEŞERTULUI ÎN ROMANUL « DÉSERT » AL LUI JEAN-MARIE-GUSTAVE LE CLÉZIO / REPRESENTATIONS OF THE DESERT IN THE NOVEL DÉSERT OF JEAN-MARIE-GUSTAVE LE CLÉZIO / 91-102

 

DIANA MINCU-MUŞAT, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

GENUL ROMANCE - O PROVOCARE PENTRU LITERATURA ÎNCEPUTULUI DE MILENIU / ROMANCE GENRE - A CHALLENGE FOR THE EARLY LITERATURE OF THE MILLENNIUM / 103-112

 

ALINA MARIA NECHITA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord Baia Mare

IMAGINEA ŢIGANULUI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ / GIPSY"S IMAGE IN ROMANIAN LITERATURE / 113-120

 

CARMEN IOANA POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ÎNSUFLEŢIREA STATUILOR - DE LA MITUL LUI PYGMALION LA BASMUL MICA SIRENĂ / THE ANIMATION OF THE STATUE - FROM THE MYTH OF PYGMALION TO THE LITTLE MERMAID FAIRY / 121-125

 

IULIA MIRELA TARKO, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

INTERFERENŢE CULTURALE - FOLCLOR ŞI ETNOGRAFIE - ÎN ROMANUL „ŞTEAMPURI FĂRĂ APĂ" DE OVIDIU BÎRLEA / CULTURAL INTERFERENCES - FOLKLORE AND ETHNOGRAPHY - IN OVIDIU BÎRLEA"S NOVEL ŞTEAMPURI FĂRĂ APĂ / 126-154

 

ALEXANDRA CLAUDIA ŞOICA (COROIU), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

O COMPREHENSIUNE A RĂULUI ÎN ANALIZĂ COMPARATIVĂ DIN PERSPECTIVA SCRIITORILOR EUROPENI (MIRCEA ELIADE ŞI OSCAR WILDE / UNDERSTANDING EVIL IN A COMPARATIVE ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN WRITERS (MIRCEA ELIADE AND OSCAR WILDE) / 155-164

 

ALINA-MARIA STOICA (MODORCEA), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

EDGAR ALLAN POE: DESTINUL TRAGIC AL UNUI ANALIST LUCID / EDGAR ALLAN POE: THE TRAGIC DESTINY OF A LUCID ANALYST / 165-172

 

ANA-MARIA BACIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ON THE IMPORTANCE OF FAIRY TALES: BEHIND THE SCENES

RE-WRITING FAIRY TALES: NEW IDENTITIES, NEW TYPES OF CONSCIOUSNESS / 173-181

 

Corina-Maria David, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SWIFT AND SATIRE: GULLIVER"S TRAVELS AND THE AGE OF REASON / 182-186

 

Petru Ştefan Ionescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SCIENCE AND FICTION IN MODERNIST LITERATURE / 187-194

 

CORALIA TELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Les présences féminines dans la correspondance de George Bariţiu / 195-202

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / LANGUAGE STUDIES 

 

Constantin-Ioan MLADIN, Universitatea „Св. Кирил и Методиј”, Skopje (Republica Macedonia)

Derivate vechi şi noi cu sufixul turcesc-lık (-lik-luk-lük) în română şi în macedoneană / New and old derivatives with the turkish suffix-lık (-lik, -luk, -lük) in Romanian and Macedonian / 205-216

 

IOANA BANADUC, Universitatea de Vest din Timişoara

NOTE PRIVIND SINONIMIA DIN PRESA ROMÂNEASCĂ DIN BANAT CU PREOCUPĂRI PEDAGOGICE (1886-1918) / NOTES REGARDING THE SYNONIMIZATION IN THE ROMANIAN PRESS OF BANAT WITH PEDAGOGICAL CONCERNS / 217-226

 

CIPRIANA-ELENA PEICA, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Genul gramatical  - o categorie gramaticală între tradiŢie Şi modernitate / the grammatical gender - a grammatical category between tradition and modernity / 227-236

 

ANDA BRATU (LĂSCUŞ),  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

DESPRE SUFIXUL DIMINUTIVAL -ULEŢ(-ULEAŢĂ) ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ FOLOSITĂ PE INTERNET / ABOUT THE DIMINUTIVE SUFFIX -ULEŢ(-ULEAŢĂ) IN THE CURRENT ROMANIAN LANGUAGE AS USED ON THE INTERNET / 237-247

 

Anca-Lorena Sacalîş, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

FORMULE DE ADRESARE ÎN EPITAFURILE DIN CIMITIRUL VESEL / FORMS OF ADDRESS IN THE EPITAPHS OF THE MERRY CEMETERY / 248-266

 

Iuliana-Anca Mateiu, CLRAD, Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca, Roumanie

La violence verbale chez le capitaine Haddock: défis  traductologiques / 267-284

 

LAVINIA MARGEA, CLRAD, Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca, Roumanie

LA CYBERCOMMUNICATION ET LA QUESTION DE L"IDENTITÉ VIRTUELLE - AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES DANS LA CONSTRUCTION DES RAPPORTS SOCIAUX SUR INTERNET / 285-296

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ / TEACHING METHODOLOGY STUDIES 

 

MARA ELENA LUCIA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

DEZVOLTAREA GÂNDIRII INVESTIGATIVE LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ / DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH THE ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE SUBJECT / 299-312

 

Lucian Marina, Alin Tomuş (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)

VARIANŢA INTERGENERAŢIONALĂ A ATAŞAMENTULUI PARTINIC / THE INTERGENERATIONAL VARIATION OF PARTY ATTACHMENT / 313-320

 

VALERIA PEŞTEAN (Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad), ANDREEA MORARU (Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal”, Arad)

ROLUL CUVÂNTULUI ÎN EFICIENTIZAREA INTERACŢIUNII DINTRE EDUCATOR ŞI ELEVUL DIN CLASA PREGĂTITOARE / THE ROLE OF THE WORD IN STREAMLINING THE INTERACTION BETWEEN THE EDUCATOR AND THE PREPARATORY GRADE PUPIL / 321-338

 

MAGDALENA PRUNEANU, Universitatea din Piteşti

METODA CONVERSAŢIEI ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ / THE CONVERSATIONAL METHOD IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE / 339-343

 

VALENTIN TODESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

APLICAŢIILE MOBILE - UN INSTRUMENT UTIL ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE / MOBILE APPLICATIONS - A USEFUL TOOL IN TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES / 344-346

 

Alina-Lucia Nemeş, Universidad “Babeş-Bolyai” de Cluj-Napoca

¿CÓMO MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA? / 347-356

 

Miscellanea 

 

Cătălin Dehelean, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

SPORTS AND THE BRITISH / 359-368

 


 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA,
No. 18, ISSUE 3 / 2017 

 

BOOK OF ABSTRACTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 IOAN TOMOIAGĂ, Biblioteca Judeţeană Cluj „Octavian Goga”

MANUSCRISELE DIN RĂZBOI ALE LUI DUMITRU NISTOR, TUNARUL ROMÂN DIN MARINA AUSTRO-UNGARĂ / THE WAR MANUSCRIPTS OF DUMITRU NISTOR, THE ROMANIAN GUNNER FROM THE AUSTRO-HUNGARIAN NAVY / 7-20

 

RALUCA-CORINA BACIU, Liceul Teoretic Buziaş

Privire asupra traducătorilor români de limbă franceză din Țara Românească şi Moldova în secolele al XVIII-lea-al XIX-lea / A survey of the romanian translators of french language from wallachia and moldavia in the 18th and 19th centuries / 21-36

 

IOANA BUD, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord, Baia  Mare

Satiră şi pamflet în scrisorile de dragoste eminesciene / SATIRE AND PAMPHLET IN EMINESCU"S LOVE LETTERS / 37-42

 

MARIA HOLHOŞ, ANDRA GABRIELA HOLHOŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SEMNIFICAŢII ALE IRONIEI ÎN ROMANUL „NIŞTE ŢĂRANI", DE DINU SĂRARU / THE SIGNIFICANCE OF IRONY IN THE NOVEL"SOME PEASANTS" BY DINU SARARU / 43-52

 

NICOLETA ELENA CHIRA (MÎRZA), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SIMBOLUL, O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ / THE SYMBOL - AN INTERDISCIPLINARY APPROACH / 53-60

 

CRISTINA FLORENTINA POP,  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord Baia Mare,Facultatea de Litere

POVESTIRILE ISTORICE ALE LUI DOMINIC STANCA / DOMINIC STANCA"S HISTORICAL THEMES STORIES / 61-66

 

ADRIANA BOANTĂ, Universitatea de Arte din Târgu-Mureş 

STRUCTURI ŞI STRATEGII DE COMUNICARE ALE ARTELOR PERFORMATIVE CONTEMPORANE / COMMUNICATION STRUCTURES AND STRATEGIES IN CONTEMPORARY PERFORMATIVE ARTS / 67-73

 

MIHAELA DIANA LUPŞAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PROMOTORI AI CULTURII ROMÂNE: BOGDAN P. HASDEU ŞI MIRCEA ELIADE / PROMOTERS OF ROMANIAN CULTURE: BOGDAN P. HASDEU AND MIRCEA ELIADE / 74-92

 

DIANA LORA PUŞCAŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

TRADUCERI IMPORTANTE ALE SECOLULUI AL XIX-LEA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ / IMPORTANT TRANSLATIONS OF THE 19TH CENTURY IN ROMANIAN LITERATURE / 93-98

 

CLAUDIA OANCEA-RAICA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

„COMOARA SATELOR" - TEZAUR DE ÎNȚELEPCIUNE POPULARĂ / COMOARA SATELOR- A TREASURY OF FOLK WISDOM / 99-103

 

LIUBA BOTEZATU, Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova

ESENȚA FIINȚEI ÎNTRE TRADIȚIE ŞI MODERNITATE, VERSUS MIHAI CIMPO(I)ETICUL IN SPATIO-TEMPORE / THE ESSENCE OF THE BEING BETWEEN TRADITION AND MODERNITY VERSUS MIHAI CIMPOI IN SPATIO-TEMPORE / 104-114

 

IULIANA VORONEANU (PĂUNESCU), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FEMEIA CENTRULUI ŞI FEMEIA MARGINILOR - MIT ŞI DEMITIZARE ÎN INTERBELICUL ROMÂNESC / THE WOMAN OF THE CENTRE AND THE WOMAN OF THE PERIPHERY - MYTH AND DEMYTHIZATION IN INTERWAR ROMANIA / 115-124

 

CLAUDIA PUŞCAŞU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SINUCIDEREA - ULTIMA SPERANȚĂ A OMULUI DEZNĂDĂJDUIT / SUICIDE- THE LAST HOPE OF THE HOPELESS MAN / 125-130

 

CRISTINA ILEANA ILEA (ROGOJINĂ), Universitatea „Ovidius” din Constanţa 

COMPLEXUL MITIC ASCENSIONAL ÎN PROZA FANTASTICĂ A LUI MIRCEA ELIADE / THE ASCENSIONAL MYTHIC COMPLEX IN THE FANTASTIC PROSE OF MIRCEA ELIADE / 131-146

 

Andra Crețu (Fermeşanu), “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania

MOTHERHOOD AND MOTHERING IN WHITE AND AFRICAN-AMERICAN CULTURE / 147-152

 

Cristina Elena Safta, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania

MIORIȚA BY VALERIU ANANIA: DRAMATIZATION AND RE-SYMBOLIZATION OF A NATIONAL MYTH / 153-161

 

Elena Bâldea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

NICOLAE CONSTANTIN BATZARIA: (1) ABOUT HAPLEA (GOBBLES) AND (2) ABOUT THE ROOTS OF ROMANIAN PLAY WRITER - ION LUCA CARAGIALE / 162-166

 

Valeria-Maria PIORAȘ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

La Russie et le franco-roumanisme au 19e siècle. Ion Heliade Rǎdulescu, Ode sur la campagne russe de 1829/  / 167-172

 

EMILIA IVANCU, Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznań, Polonia

PARADOXUL VIEŢII ŞI AL MORŢII ÎN ROMANUL „MOARTEA COTIDIANĂ", DE DINU PILLAT (1946) / THE PARADOX OF LIFE AND DEATH IN DINU PILLAT"S NOVEL MOARTEA COTIDIANĂ (1946) / 173-182

 

GEORGETA ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ACTIVITATEA LUI VINTILĂ HORIA LA REVISTELE „GÂNDIREA" ŞI „MEŞTERUL MANOLE" / VINTILĂ HORIA"S ACTIVITY WITHIN THE PAGES OF THE INTERWAR MAGAZINES "GÂNDIREA" AND "MEŞTERUL MANOLE"/ 183-196

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / LANGUAGE STUDIES

 

ROZALIA COLCIAR, Academia Română - Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca

ALOCUTIVELE ÎN DISCURSUL NARATIV ORAL / THE ALLOCUTIVES IN THE ORAL NARRATIVE DISCOURSE / 199-204

 

CIPRIANA-ELENA PEICA, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Subiectul - o funcȚie sintactică? / the subject - a syntactic function? / 205-210

 

AURA-CELESTINA CIBIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Exprimarea pronumelui personal Subiect în contextul predării/învăȚării limbii române ca limbă străină / Expressing the subject pronoun in the context of teaching/learning romanian as a foreign language / 211-224

 

Vlad-Georgian Mezei, „Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca

A REVISITATION OF TEACHING AND EVALUATING ESP THROUGH PROJECT WORK AT THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / 225-234

 

Raluca-Vasilica MOROŞAN, Université Babeș-Bolyai, Cluj

LES GENRES NARRATIFS A L"ORAL / 235-241

 

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE / TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

    

RAMONA ŞTEFANA PETROVAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

VALENȚELE FORMATIVE ALE METODELOR ALTERNATIVE DE EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR / FORMATIVE VALENCIES OF THE ALTERNATIVE EVALUATION METHODS FOR ROMANIAN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION / 245-260

 

LIANA TĂUŞAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

EVALUAREA DIN PERSPECTIVA CENTRĂRII PE ELEV / ASSESSMENT FROM A STUDENT-CENTRED PERSPECTIVE / 261-268

 

MIHAELA-EMILIA POPA, Liceul teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca

STUDIUL VALORILOR ŞI EVALUAREA ACESTORA ÎN NOUA Programă de limba Şi literatura romÂnă (2017) / THE STUDY OF VALUES AND THEIR EVALUATION WITHIN THE NEW ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM (2017) / 269-277

 

Anamaria Milonean, Università “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

MODULARITÀ TRASVERSALE NELLA DIDATTICA DELLE DISCIPLINE DELL"INDIRIZZO LMA / TRANSVERSAL MODULARITY IN TEACHING LMA / 278-288

 

AURA HAPENCIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

REPERE PENTRU O DIDACTICĂ A DISCIPLINELOR FILOLOGICE DE TIP CURRICULAR / MARKERS FOR THE DIDACTICS OF CURRICULAR PHILOLOGICAL SUBJECTS / 289-300

 

ANCA-CLAUDIA RAȚIU, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

SEDUCȚIA DE TIP DIDACTIC DIN PERSPECTIVE MODERNE - MOTIVAȚIE ŞI METODĂ / EDUCATIONAL SEDUCTION FROM MODERN PERSPECTIVES - MOTIVATION AND METHOD / 301-306

 

IULIANA WAINBERG, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ASPECTE ALE STUDIERII CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI ROMÂNEŞTI

ÎNTR-UN ORAŞ ÎNCĂRCAT DE ISTORIE - ALBA IULIA / STUDYING ROMANIAN CULTURE AND CIVILISATION IN A HISTORICAL CITY - ALBA IULIA / 307-311

 

DANA JUCAN, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

NOI ABORDĂRI ÎN DEZVOLTAREA CURRICULUM-ULUI UNIVERSITAR / NEW APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY CURRICULUM / 312-318

 

 

MISCELLANEA

 

ODETTE ARHIP (Universitatea Ecologică Bucureşti) , CRISTIAN ARHIP (Universitatea „Gr. T. Popa”, Iaşi)

CHANNEL - PERSONALITATEA UNUI BRAND / 321-336

 

IOANA MIHU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ALEXANDRU PALEOLOGU: DESPRE CULTURA EUROPEANĂ / ALEXANDRU PALEOLOGU: ON THE EUROPEAN CULTURE / 337-340