”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2004

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2004 TOM1

 

SUMAR/ TABLE OF CONTENTS

VIVANT PROFESSORES!

DIANA CÂMPAN, Cuvinte pentru dascalul care ne-a crescut/ Homage to Our Professor

LUCIAN BÂGIU, Profesorul V. Fanache la 70 de ani: un om între semenii sai/ Professor V. Fanache at the Age of 70: a Man Among Men

DIANA CÂMPAN, Profesorul Mircea Braga si o lectie despre asumarea culturii/ Professor Mircea Braga - Living for Culture

MARIA PETRESCU, Constantin Milas, o viata de dascal si de cercetator întru cuvânt/ Constantin Milas, Professor and Scholar

GABRIELA CHICIUDEAN, Profesorul Constantin Cublesan, la 65 de ani/ Professor Constantin Cublesan at the Age of 65

GEORGETA ORIAN, Omagiu profesorului Mircea Popa/ Homage to Professor Mircea Popa

OCTAVIAN SCHIAU, Laudatio

KLAUS BOCHMANN, Tentationes linguae daco-romanae

 

 

LITERATURA ROMÂNA/ROMANIAN LITERATURE

MIRCEA BRAGA, Dincolo de binele si raul culturii (Friedrich Nietzsche)/ Beyond the Good and Evil of Culture (Friedrich Nietzsche)

CONSTANTIN CUBLESAN, Ion Minulescu si fanteziile sale galante/ Ion Minulescu and his Gallant Imagination

CONSTANTIN CUBLESAN, Anton Pann de Lucian Blaga/ "Anton Pann" by Lucian Blaga

VASILE FANACHE, Dialogul "revelatiilor fara cuvinte"/ The Dialogue of "Speechless Revelations"

VASILE FANACHE, Imaginea umbrei si limitele cuvântului în lirica lui Blaga/ The Representation of Shadow and the Limitations of Speech in Blaga"s Poetry

MIRCEA POPA, Reviste românesti de limba franceza/ Romanian Journals Written in French

MIHAELA COJOCARU, Fauritorul de istorie în viziunea Danei Dumitriu/ The Maker of History as Seen by Dana Dumitriu

ILEANA GHEMES, Aspecte ale receptarii unor influente din gândirea europeana în spatiul cultural românesc interbelic. Hermann Keyserling si Lucien Romier/ Hermann Keyserling, Lucien Romier and the Romanian Intellectuals between the Two World Wars

MIHAI ALIN GHERMAN, Strategii retorice în Cazania de la Govora (1642)/ Rhetorical Strategies in "Cazania de la Govora" (1642)

SIMONA ANTOFI, Jocuri textuale în poezia lui Marin Sorescu/ Textual Games in Marin Sorescu"s Poetry

DIANA CÂMPAN, Dileme ale singuratatii - ecourile filosofiei în literatura/ Dilemmas of Solitude - Echoes of Philosophy in Literature

DIANA CÂMPAN, Nichita Stanescu - despre viata noastra, pur si simplu.../ Nichita Stanescu - Simply about Our Life...

CAMELIA DRAGOMIR, Timp, aspect si ordine temporal/ Time, Aspect and Temporal Order

CRINA BUD, Tragedia si discursul profetic - organizatori semantici ai neofantasticului baconskian/ Tragedy and Prophetical Discourse: The Semantic Structuring of the Neo-Fantastic in Baconski"s Work

IRINA DABIJA, ANCA DOINA CIOBOTARU, Textul între lectura si spectacol/ The Text between Reading and Showing

ADINA CURTA, Ne-seriosul Eugen Ionescu/ Eugen Ionescu (Not) Being Serious?

EUGENIA IRIMIAS, Lumi iluzorii. Utopia literara româneasca - crochiuri/ Utopias in Romanian Literature: An Outline

RODICA PIOARIU, Aportul teatrului radiofonic la aprofundarea cunoasterii dramaturgiei americane la sfârsit de secol XX si început de secol XXI în tara noastra/ The Contribution of Radio Theatre to an Increased Awareness of American Drama in Romania at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century

DIANA PRESADA, Textul dramatic si reprezentatia, o antinomie?/ Dramatic Text and Performance: an Incompatibility?

VIORICA SARANUTA, Analiza romanului Alchimistul din perspectiva principiilor discursive/ An Analysis of the Novel "The Alchemist" in Terms of Discoursive Principles

DANIELA SOREA, Basmele ca reprezentari ale procesului de individuatie/ Fairy Tales and the Process of Individuation

SORIN D. VINTILA, Drumul initiatic: între transgresare a limitelor si antiutopie, la M. Bulgakov si S. Titel/ A Journey of Initiation: From Overstepping the Mark to Anti-Utopia in the Novels of M. Bulgakov and S. Titel

GABRIELA CHICIUDEAN, Temporalitatea în opera lui Pavel Dan/ Temporality in Pavel Dan"s Fiction

AMALIA MARASESCU, Calatori occidentali în Europa de Sud-Est: E. Daville si P. De Marenne/ Western Travellers to South-Eastern Europe: E. Daville and P. De Marenne

LOREDANA NETEDU, Jurnalul lui C. A. Rosetti sau ceasuri de ne/multumire/ C. A. Rosetti"s Diary or Moments of (Un)rest

MARIUS NICA, Rude literare ale crailor mateini/ Literary Relatives of M. Caragiale"s Characters

ADRIANA SAMARESCU, Legenda si balada/ Legend and Ballad

LUCIAN VASILE BÂGIU, De imitatio Christi în Miorita de Valeriu Anania/ De Imitatio Christi in "Miorita" by Valeriu Anania

LUCIAN VASILE BÂGIU, Despre gândirea magica în Miorita de Valeriu Anania/ On Magical Thinking in "Miorita" by Valeriu Anania

LUCIAN VASILE BÂGIU, Valeriu Anania"s Fiction

EMILIA IVANCU, Ruritania si românii. Imagini ale românilor în texte ale unor calatori britanici în tarile române (secolul 18)/ Ruritania and the Romanians. Representations of the Romanians in the Works of British Travellers during the 18th Century

CARMINA TAMAZLACARU, Critica impresionista lovinesciana/ Lovinescu"s Impressionistic Criticism

CARMINA TAMAZLACARU, Simbolistica nebuniei în Napasta de Ion Luca Caragiale/ The Symbolism of Madness in "Napasta" by I. L. Caragiale

 

 

 

LIMBA ROMÂNA/THE ROMANIAN LANGUAGE

CONSTANTIN MILAS, Câteva interferente identificabile între sistem si discurs (limba vs uzaj)/ The Mutual Impact of System and Discourse (Language vs. Usage)

GEORGE IRIMIAS, Mecanismele semiotice ale mass-media din perspectiva textului si a discursului/ The Semiotic Strategies of Mass-Media: Text and Discourse

SIMONA MANOLACHE, Conceptul de anafora pronominala în lingvistica româneasca / The Concept of Pronominal Anaphora in Romanian Linguistics

C-TIN-IOAN MLADIN, Note de terminologie sintactica - topica. Alte contributii din perspectiva diacronica si sincronica/ Syntactic Terminology: Word Order. A Dyachronic and Synchronic Perspective

C-TIN-IOAN MLADIN, Structuri stilistico-pragmatice ale anuntului publicitar în presa banateana si transilvaneana de la sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea (II)/ Stylistic and Pragmatic Structures in the Small Ads in Transylvanian and Banat Press at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century

AIDA TODI, Types of Unexpressed Subjects in the Romanian Texts of the 18th Century/ Tipuri de subiecte neexprimate in textele romanesti din secolul al XVIII-lea

MARIA CRACIUN, Procedee stilistice folosite în psalmii arghezieni/ Stylistic Devices in T. Arghezi"s Psalms

IONEL APOSTOLATU, Conceptul de analogie în lingvistica. Aspecte ale receptarii termenului în literatura de specialitate/ The Concept of Analogy in Linguistics

MONICA BORS, O categorie controversata în gramatica româneasca: cazul vocative/ The Vocative Case: A Controversial Category in Romanian Grammar

VERONICA IONESCU, Observatii asupra unor adverbe de timp din perspectiva frastica si transfrastica/ Time Adverbials in Sentences and Discurse

ANA MARIN, Consideratii privind antroponimia dobrogeana. Frecventa prenumelor. Tendinte/ Anthroponimy in Dobrogea. The Frequency of Names. Tendencies

GINA NECULA, Intertextualitatea ca instrument de subminare a cliseelor limbii de lemn/ Intertextuality as a Means of Undermining the Cliches of Double-Talk

MANUELA NEVACI, Observatii privind structura si evolutia conjunctivului în aromâna/ Remarks on the Structure and Evolution of the Conjunctive Mode in Aromanian

VALERIA SPORIS, Metodologia cercetarii stilistice. Analiza stlistica/ The Methodology of Stylistic Research. Stylistic Analysis

IOANA VID, Semantica comparatiei în limbajul publicistic actual/ The Semantics of Similies in Present-Day Journalistic Discourse

MARIA LAURA POP, Contragerea în sintaxa româna/ Contraction in Romanian Syntax

MARIAN ANTOFI, Evolutia consoanelor africate în subdialectul moldovenesc - zona Basarabia/ The Evolution of Semi-Occlusive Consonants in the Moldavian Subdialect in Basarabia


 

 

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2004 TOM2

SUMAR/TABLE OF CONTENTS
CULTURA SI LITERATURA FRANCEZA/FRENCH CULURE AND LITERATURE

RODICA GABRIELA CHIRA,Des Lettres sur les Troglodytes à l"Esprit des lois - le problème de la liberté chez Montesquieu/ De la Scrisorile despre Troglodiţi la Spiritul legilor - problema libertăţii la Montesquieu

CARMEN ANDREI, Point de lendemain de Vivant Denon- - Mémoires libertins d"un carpe noctem total / Point de lendemain de Vivant Denon- - Memoriile libertine ale unui carpe noctem total

LOREDANA BLOJU, Nerval et l"espace / Nerval şi spațiul

DELIA MANUELA SUCIU, L"espace clos dans la poésie de Beaudelaire, Rimbaud et Mallarmé / Spațiul închis în poezia lui Beaudelaire, Rimbaud şi Mallarmé

CRINA ZARNESCU, Mallarmé et l"univers virtuel / Mallarmé şi universul virtual

CORINA-AMELIA GEORGESCU, Limites et limitations du regard dans le roman du XIX-eme siècle/ Limite şi limitări ale privirii în romanul secolului al XIX-lea

CORINA-AMELIA GEORGESCU, Le regard masculin entre sensualité et pouvoir / Privirea masculină între senzualitate şi putere

ALEXANDRA VIORICA DULAU, Maupassant et l"androgyne / Maupassant şi androginul

DIANA ADRIANA LEFTER, La Porte étroite de André Gide - la découverte de l"âme, l"âme découverte/ La Porte étroite de André Gide - descoperirea sufletului, sufletul descoperit

ADINA CURTA, Le jeu dangereux dans Thomas l"imposteur de Jean Cocteau / Jocul periculos în Thomas impostorul de Jean Cocteau

MARICELA STRUNGARIU, Le récit autobiographique et les problèmes de la mémoire (le cas de MichelLeiris) / Povestirea autobiografică şi problemele memoriei (cazul lui Michel Leiris)

EMILIA MUNTEANU, Eléments postmodernistes dans le théâtre de Jean Tardieu / Elemente postmoderniste în teatrul lui Jean Tardieu

TIMEA TOCALACHIS, La violence dans les romans d"Anne Hébert / Violența în romanele lui Anne Hébert

MIRELA DRAGOI, La psychologie du surhomme chez Constantin Virgil Gheorghiu / Psihologia supraomului la Constantin Virgil Gheorghiu

MIHAELA MITU, Les fonctions de l"intertextualité dans la création tourniérienne / Funcțiile intertextualității în creația tournieriană

DIANA ADRIANA LEFTER, Fericire, dorinta, exotism si erotism în Luni de fiere de Pascal Bruckner/ Happiness, Desire, Exoticism and Eroticism in P. Bruckner"s Bitter Moon

CORALIA MARIA HANDREA , George Baritiu si cultura franceza/ G. Baritiu and the French Culture

CECILIA MORAR, Idealurile României întregite în modelarea unui destin. Din corespondenta privata si articolele de presa ale unuia din secretarii particulari ai Elenei Vacarescu/ The Aspirations of Unified Romania and the Shaping of a Destiny. The Private Correspondence and Press Articles of One of Elena Vacarescu"s Private Secretaries

VERONICA PACURARU, Dezambiguizarea semnului ca operatie interpretativa metalingvistica/ Disambiguating the Sign: A Metalinguistic Interpretative Strategy

MIRUNA OPRIS, Voyage linguistique dans le langage - univers de Boris Vian / Călătorie lingvistică în limbajul - univers al lui Boris Vian

ANGELICA VÂLCU, Particularités de la communication écrite médiée par ordinateur/ Particularități ale comunicării scrise mediate de calculator

FLORINELA COMANESCU, La relation forme-sens à travers les constructions du verbe français. Etude de la structure SN1-V-SN2-SN3 / Relația formă-sens în construcțiile verbului francez. Studiul structurii SN1-V-SN2-SN3

GABRIELA GRECU, La comparaison idiomatique - marqueur de la subjectivité / Comparația idiomatică - marcator al subiectivității

LAURA CITU, De l"analogie classique à l"acceptabilité - le parcours d"un concept / De la analogia clasică la acceptabilitate - parcursul unui concept

VALERIA PIORAS, Correspondances idiomatiques françaises-roumaines / Corespondențe idiomatice franco-române

CONSTANTIN MLADIN, Phraséologismes idiomatiques chiffrés/numériques. Inventaire, sens, équivalences intra - et interlinguales (français-roumain)/ Frazeologisme idiomatice cifrice/numerice. Inventar, sens, echivalențe intra - şi interlinguale (franceză-română)

ION GUTU, Dimensiunea semiotica actuala a relatiei arbitraritate - motivatie/ Arbitrariness vs. Motivation in Contemporary Semiotics

VICTORIA GHINDA, Rolul zoonimelor în constructia textului si vehicularea mesajului artistic/ The Role of Zoonyms in Constructing the Text and Conveying Meaning

MARIUS-OCTAVIAN MUNTEANU, , Sens et non-sens chez Michaux / Sens şi nonsens la Michaux

AURA CELESTINA CIBIAN, Connotations du verbe ,,voir" dans le discours d"un aveugle-né / Conotații ale verbului ,,a vedea" în discursul unui orb din naştere

CRISTINA TAMAS, La magie du discours religieux / Magia discursului religios

OXANA CAPATANA, L"effet communicatif de la dislocation dans les fragments cioraniens / Efectul comunicativ al dislocării în fragmentele cioraniene

SIMINA MASTACAN, De l"identité du sujet-locuteur en linguistique pragmatique. Nouveaux points de vue / Despre identitatea subiectului-locutor în lingvistica pragmatică. Noi puncte de vedere

SIMINA MASTACAN, Miza discursiva a presupozitiei/ The Discoursive Stakes of Presuppositions

MARIANA-STELUTA COCULESCU, Stratégies conflictuelles dans le débat télévisuel culturel / Strategii conflictuale în dezbaterea televizată culturală

LAURA CITU, Discours direct/discours indirect en perspective contrastive. Domaine Français-Roumain / Discurs direct/discurs indirect din perspectivă contrastivă. Domeniul Franceză-Română

ALINA GANEA, Întrebarea în realizarea indirecta a actelor de limbaj/ The Role of Questions for Indirect Speech Acts

ALINA GANEA, L"énoncé interrogatif dans la stratégie de la contestation/ Enunțul interogativ în strategia contestării

RALUCA BALAITA, L"acte de langage-unité de base de l"analyse conversationelle?/ Actul de limbaj - unitatea de bază a analizei conversaționale?

MARCELA-ANIELA CÎRSTEA, La traduction du niveau prosodique de la poésie / Traducerea nivelului prozodic al poeziei

CRISTINA PARASCHIVA, Vendredi ou les limbes du Pacifique: traduction et contrastivité / Vendredi ou les limbes du Pacifique: traducere şi contrastivitate

CRISTINA PARASCHIVA, The Definite Article et l"article défini : étude contrastive

DELIA MORAR, Mastile Commediei dell"Arte

MARCELA ANIELA CÎRSTEA, Meursault y Castel o la angustia del hombre moderno

CRISTINA DIMULESCU, Political Thinking in G.B. Shaw""s Plays and Prefaces/ Gandirea politica in piesele si prefetele lui G.B. Shaw

IOANA MOHOR-IVAN, The Abbey"s Peasant Play and Brian Friel"s Philadelphia, Here I Come!/ Teatrul lui Brian Friel: "Philadelphia, Here I Come!"

NICOLETA MEDREA, A Parable of the Empire: The Man Who Would Be King/ O parabola a colonialismului: "The Man Who Would Be King"

ANCA MIHAELA DOBRINESCU, The Realist Heritage in the Modernist English Novel/ Mostenirea realista in romanul britanic modenist

MARINELA LUPSA, Aldous Huxley: Eyeless in Gaza/ Aldous Huxley: "Eyeless in Gaza"

IRINA TOMA, Daniel Martin: In the Shadow of the Tradition/ "Daniel Martin", in umbra traditiei

DIANA PRESADA, Socialist and Feminist Perspectives in Caryl Churchill"s Dramaturgy/ Perspective socialiste si feminist in dramaturgia lui Caryl Churchill

ILEANA SIRETEANU, The Discourse of the Female Body - From Difference in Gender to Difference from the Gender in Jeanette Winterson"s Oranges are not the Only Fruit/ Discurs asupra corpului feminin: de la diferenta de gen la diferenta in interiorul genului in Jeanette Winterson, "Oranges are not the Only Fruit"

EDUARD VLAD, Dead Beat in Postwar America: Ginsberg, the Late Romantic/ Generatia Beat in America postbelica: Ginsberg, romanticul intarziat

RODICA MARIANA PIOARIU, Fenomenul O"Neill în România/ O"Neill Phenomenon in Romania

LILIANA MARUNTELU, Ghetto Pulp Fiction - the Wild Frontier/ Ghetto Pulp Fiction:
Noua literatura etnica americana

MARIA STEFANESCU, The Ambiguity of the Quest in Th. Pynchon"s The Crying of Lot 49/ Ambiguitatea traseului initiatic in Th. Pynchon, "The Crying of Lot 49"

EMILIA IVANCU, Descoperirea unui popor prin imagini - din secolul XXI în secolul XVIII. Noi despre noi prin intermediul britanicilor/ Discovering a People through Representations: Romanians Seen by the British (18th Century - 21st Century)

MARIA MURESAN, Innovative Narrative Techniques in the British and American Novel of the 20th Century/ Tehnici narative inovatoare in romanul britanic si american al secolului XX

LILIANA GOILAN SANDU, Imagination: the Realm of the Real Self/ Imaginatia: taramul adevaratului eu

LUMINITA MUSAT, Advertising and Literature/ Publicitatea si literatura

VERONIKA CELLÁROVÁ, Translation of Historical Texts and its Impact on their Interpretation/ Traducerea textelor istorice si impactul traducerii asupra interpretarii

CEZARA - OANA ZAHARIA, Gender in Translation/ Traductologia in abordare feminista

SORINA CHIPER, Beautiful Mind: What Goes on in the Translating Process/ O minte sclipitoare, sau cum functioneaza procesul de traducere

CARMEN MAFTEI, FLORIANA POPESCU, Modalitati de traducere a diatezei pasive în limba engleza/ Translating Passive Voice Structures in Romanian

CRISTINA UNGUREANU, Equivalence. Theory & Text Analysis/ Echivalenta: teorie si analiza de text

DAIVA ALIUKAITE, VYTAUTE PASVENSKIENE, Differences of Contemporary Regional Dialectal Speech in the Perspective of Social Indices: One Language Problem/ Diferente intre discursurile dialectale contemporane din perspectiva indicilor sociali: o problema lingvistica

RODICA APOSTOLATU, A View From Cognitive Semantics. The Word "Heart" in English Idioms/ Cuvantul "inima" in expresiile idiomatice englezesti: o abordare din perspective semanticii cognitive

ANCA IRINEL TELEOACA, Linguistic Oddities in Hackerese/ Particularitati lingvistice in limbajul hacker-ilor

SAULE JUZELENIENE, ILONA MICKIENE, Metaphorical Expression of Time in the Lithuanian Language/ Expresii metaforice care desemneaza timpul in limba lituaniana

IULIA-CORINA DOBROTA Dimensiunea metaforica a textelor publicitare/ Metaphors in Advertising

CRINA HERTEG Language through Linguistics/ Limbajul in lingvistica

GABRIEL BARBULET Discourse Analysis with Michel Foucault & Critical Discourse Analysis with Norman Fairclough/ Analiza discursului in perspective lui M. Foucault si analiza critica a discursului in elaborarea lui Norman Fairclough

RUXANDA LITERAT, MIRUNA OPRIS Quality Language Education in the New Environment/ Educatie lingvsitica performanta in context contemporan

OLESIA LUPU, Exploring Cultural Differences in the Business Context/ Diferente culturale in contextul comunicarii de afaceri

RALUCA NITU, Vocabulary & ESP - Teaching Business Vocabulary/ Engleza pentru afaceri: strategii de predare a vocabularului

MARIANA TOMA, Fostering Learner Autonomy Through Reading Tasks/ Rolul exercitiilor de citire in dezvoltarea invatarii autonome

LUMINITA ANDREI COCARTA, Internationalisation and Language Training in Romanian Higher Education/ Internationalism si educatie lingvistica in invatamantul universitar romanesc

NATALIA MUNTEAN, The Impact of the Literary Seminars on the 1st year English Minor Students/ Rolul seminariilor de literatura in formarea stdentilor din anul I

HORVÁTHOVÁ BOŽENA, Der Ausweg aus der Ausweglosigkeit - Bewältigung der Exilsituation in Ödön von Horváths Roman Jugend ohne Gott

CRISTINA HAJA, Jugendsprache

VALENTIN TODESCU, Inhalt und Genus