”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2006

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2006 TOM 1

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

LAUDATIONES

LAUDATIO rostit cu prilejul decernarii titlului de „DOCTOR HONORIS CAUSA" pentru ACAD. ZOE DUMITRESCU-BUSULENGA/ Encomium Delivered at the Awarding of the Title of DOCTOR HONORIS CAUSA to ACAD. ZOE DUMITRESCU-BUSULENGA

LAUDATIO rostit cu prilejul decernarii titlului de „DOCTOR HONORIS CAUSA" pentru ACAD. MIHAI CIMPOI/ Encomium Delivered at the Awarding of the Title of DOCTOR HONORIS CAUSA to ACAD. MIHAI CIMPOI

 

 

LITERATURA ROMÂNA SI COMPARATA/ ROMANIAN AND COMPARATIVE LITERATURE

ZDZISLAW HRYHOROWICZ, Miss Bucuresti - noi si ceilalti/ Miss Bucharest - We and the Others

VIOREL STEFANEANU, Mitologia absurdului/ The Mythology of the Absurd

MIRCEA POPA, George Mihail Zamfirescu/ George Mihail Zamfirescu

CONSTANTIN CUBLESAN, Eminescu - ciclul schillerian/ Eminescu - Schillerian Cycle

ION BUZASI, „Rasunetul" lui Andrei Muresanu în contextul poeziei universale / Andrei Muresanu"s „Rasunetul" in the Context of Universal Poetry

ALIN MIHAI GHERMAN, Traditia ca inovatie: valorificarea literaturii vechi în perioada interbelica/ Tradition as Innovation: The Revival of Old Literature Between the Two World Wars

GHEORGHE POPESCU, VERONICA ADRIANA POPESCU, CRISTINA RALUCA POPESCU, Rolul educatiei în România. Lupta împotriva discriminarii/ The Role of Education in Romania. The Fight Against Discrimination

ILEANA GHEMES, „Revista politica si literara". Repere bibliografice esentiale /„Revista politica si literara" (The Political and Literay Journal). Essential Biographical Landmarks

DOINITA MILEA, Coerenta fictiunii contemporane: între canonul mimetic si exercitiile metanarative/ Coherence of the Contemporary Fiction: Between the Mimetic Paradigm and Metanarrative Exercises

EUGENIA SIMONA ANTOFI, Nuvela pasoptista între modelele europene si luciditatea critica a scriiturii/ Romanian "48 Short Story between European Models and the Critical Clarity of Writing

DIANA CÂMPAN, Europa si cultura ca insumare/ Europe and culture as totality

GEORGETA ORIAN, Vintila Hori: Lectura in grila identitara/ Vintila Hori: Reading in the Identity Paradigm

MARIA ALEXE, Imaginea drumului - element ordonator al discursului narativ în basmele populare românesti/ The Image of the Road as Structuring Element in the Narrative Discourse of Romanian Folk and Fairy Tales

ANA-MARINA TOMESCU, Barbu Fundoianu, Stefan Petica - personalitati cu orgoliul singularitatii/ Barbu Fundoianu, Stefan Petica - Personalities with the Pride of Loneliness

MARA MAGDA MAFTEI, Generatia "30 si generatia 2000. Misiuni diferite./ The 30s Generation and the 2000"s Generation. Different Missions

MARIUS NICA, Ordinul cavalerilor mateini/ Mateiu Caragiale"s Order of Knights

MARIUS NICA, Mit si psihanaliza în epopeea lui Ghilgames/ Myth and Psychoanalysis in the Epic of Ghilgamesh

LUCIAN VASILE BÂGIU, Psalmii (traducerea Bartolomeu Valeriu Anania) Între septuaginta si textul masoretic/ The Psalms (Translated by Bartolomeu Valeriu Anania) Between Septuaginta and the Masoretic Text

CRISTINA RALUCA POPESCU, Comunicarea si problema identitatii în planul intercultural/ Communication and Identity on an Intercultural Level

NICOLETA IFRIM, De la aderenta la ruptura: imaginarul erotic bacovian si modelul poetic eminescian/ From Union to Separation: Bacovia"s Imaginary Erotics and Eminescu"s Poetic Model

EMILIA IVANCU, Româniile din România si criza identitara/ Romanians within Romania and the Identity Crisis

ALINA CRIHANA, Memoria literaturii în romanul generatiei "60. Dialog intertextual si fictiune parabolica./ The Memory of Literature in Novel of the 60"s. Intertextual Dialogue and Parabolic Fiction

GHEORGHE POPESCU, Diversitatea culturala - o provocare pentru progresul lumii contemporane/ Cultural Diversity - A Challenge for the Progress of the Contemporary Word

MIRCEA BRAGA, Aforismul - ca evaluare traita/ Aphorism - as Experienced Evaluation

ADRIANA POPESCU, Provocarile si implicatiile democratiei in contextul interculturalitatii/ Challenges and Implications of Democracy in an Intercultural Context

CARMEN ANDREI, Prolegomene la un gen literar rebel: eseul/ Prolegomene to a Rebellious Literary Genre: The Essay

MARILENA DOINA DOROBANTU, Prin labirintul culturilor într-un dialog al modernitatii/ Through the Cultural Labirinth in a Dialogue with Modernity

LUMINITA CHIOREAN, „Un ierbivor interior ierbii" Configurare polifonica a discursului eseistic stanescian/ "Un ierbivor interior ierbii" The Polyphonic Configuration of Stănescu"s Essayistic Discourse

LACRAMIOARA PETRESCU, Lucian Blaga - personanta si poezie/ Lucian Blaga - "Personanta" and Poetry

TOMASZ KLIMKOWSKI, Rolul stilistic al slavismelor în limba româna contemporana/ The Stylistic Role of Slavic Loanwords in Contemporary Romanian Language

SILVIA PITIRICIU, Elementul grec in limbajul matematic/ The Greek Element in Mathematical Language

AIDA TODI, Din istoricul raporturilor lingvistice slavo-române: Termeni crestini în textele românesti din secolul al XVI-lea/ An Historical Account of Slavic-Romanian Language Relations: Christian Terms in 16th Century Romanian Texts

ADA ILIESCU, Gramatica practica a limbii române ca limba straina. Aspecte stiintifico-metodice ale predarii/ A Practical Grammar of Romanian as Foreign Language. Scientific and Methodological Aspects of Teaching

MIHAELA MARCU, ALEXANDRA IORGULESCU Împrumuturi si calcuri în terminologia gramaticii lui Constantin Diaconovici-Loga/ Borrowings and Calques in Constantin Diaconovici-Loga"s Grammatical Terminology

DRAGOS VLAD TOPALA, Aspecte morfologice ale substantivelor anglicisme din limba româna actuala (cazul si articularea)/ Morphological Aspects of Anglicisms in Present-Day Romanian (Case and Inflection of Nouns)

CONSTANTIN - IOAN MLADIN, Ortografie „rationala" vs. Ortografie „pasionala" sau de ce ar trebui sa scriem altfel. Reflectii pe marginea Doom2/ "Rational" vs. "Emotional" Orthography, or Why We Should Write Differently. Reflections on Doom2

PARASCHIVA BOBOC, Relatii lingvistice româno-bulgare: consideratii etimologice/ Romanian-Bulgarian Language Relations: Ethymological Considerations

VALERICA SPORIS, Gradele de intensitate ale adjectivului în limba româna. Consideratii stilistice/ Degree of Intensity of the Romanian Adjective: Stylistic Considerations

DOINA BUTIURCA, Fondul latin si flexiunea nominala în limba româna, Colectia Deschideri, 2000/ Latin Vocabulary and Nominal Inflection in Romanian Language, Collection: Deschideri, 2000

MELITTA SZATHMARY, Un sufix „la moda": -iada/ A "Fashionable" Suffix: -iada

CENAC OANA MAGDALENA, Exista sau nu diateza reflexiva în limba româna?/ Is there a Reflexive Voice in Romanian?

ANA MARIN, Consideratii privind prenumele românesti din Dobrogea/ Remarks on Romanian First Names in Dobrogea

ADINA CURTA, Privilegiile copilariei în memoriile unei fete cuminti de Simone de Beauvoir/ Childhood"s Privileges in Memoirs of a Dutiful Daughter by Simone de Beauvoir

ADINA CURTA, Inconvenientele copilariei în memoriile unei fete cuminti de Simone de Beauvoir/ Childhood"s Inconveniences in Memoirs of a Dutiful Daughter by Simone de Beauvoir

CORALIA TELEA, La presence française dans la correspondance de George Baritiu/Prezenta franceza in corespondenta lui George Baritiu

MIHAI CIMPOI, Odiseea valorilor românesti/ The Odyssey of Romanian Values

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2006 TOM 2

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

CULTURA SI CIVILIZATIE FRANCEZA/FRENCH CULTURE AND CIVILISATION

Conf. univ. dr. Silvia MIHUT, Infernul-subiect de inspiratie literar-artistica/L"enfer - sujet d"inspiration littéraire-artistique

Prof. univ. dr. Mircea POPA, Un scriitor franco-român: LéonThévenin/Un écrivain franco-roumain: Léon Thévenin

Lect. univ. drd. Coralia TELEA, Foaie pentru minte, inima si literatura - inventaire thematique/Feuille pour esprit, coeur et littérature

Asist. univ. dr. Gabriela CHICIUDEAN, Imaginea "lumii de dincolo" în opera lui Pavel Dan/L"image de l" « au-delà » dans l"œuvre de Pavel Dan

Lect. univ. dr. Anca-Daniela MIHUT, Infernul în muzica.Rreprezentari în muzica franceza. Orfeu în infern / L"enfer en musique. Representations dans la musique française. Orphée en enfer

Asist. univ. drd. Maria MURESAN, Alexandru Vona. Ferestrele zidite - un nou model de discurs narativ/ Alexandru Vona, Ferestrele zidite - un nouveau modèle de discours narratif

Lect. univ. drd. Georgeta ORIAN, Vintila Horia: scandalul Goncourt sau contactul cu alteritatea agresivaţ/ Vintila Horia: le scandale Goncourt ou le contact avec l"altérité agressive

Lect. univ. drd. Valentin TODESCU, Mite Kremnitz si Junimea/ Mite Kremnitz et Junimea

 

 

LITERATURA FRANCEZA / FRENCH LITERQTURE

Asist. univ. dr. Simona FURDUI, Paul Valéry et son Faust /Paul Valéry si al său Faust

Lect. univ. dr. Adina CURTA, Le jeu du muet dans La chambre des enfants, de Louis-René des Forêts /Jocul muteniei în La chambre des enfants, de Louis-René des Forêts

Conf . univ. dr. Narcis ZARNESCU, Pour un projet herméneutique transitionnel.Hhypothèses et modèles de la transfictionalité / Pentru un proiect hermeneutic tranzitional. Ipoteze si modele de transfictionalitate

Lect. univ. dr. Iulia MATEIU, La confidence, un régulateur de la relation interpersonnelle ? / Încrederea, regulator de relatie interpersonală ?

Conf. univ. dr. Crina-Magdalena ZARNESCU, Du poème au mythe - incursion dans la poésie rimbaldienne / De la poem la mit - incursiune în poezia rimbaudiană

Asist. univ. drd. Liliana GOILAN-SANDU, Narratif et fantastique chez Anne Hébert / L"exemple du récit Héloïse Narativ si fantastic la Anne Hébert. Exemplul lui Héloïse

Asist. univ. drd. Liliana GOILAN-SANDU, L"identité dans le roman québécois contemporain / Identitatea în romanul quebechez contemporan

 

 

LIMBA FRANCEZA/THE FRENCH LANGUAGE

Lect. univ. dr. Constantin-Ioan MLADIN, ,,Fictionnaire"- français, anglais, roumain. Quleques pistes de réflexions sur la créativité lexicale. (I) Le cadre de la discussion / ,,Fictionar"- francez, englez, român. Câteva piste de reflectie despre creativitatea lexicală. (I) Cadrul dezbaterii

Lect. univ. dr. Constantin-Ioan MLADIN, A grands pas vers une nouvelle ortographe? Réactions à la tyrannie d"une surnome la cyberl@ngue/ le cyberl@ngue /Cu pasi mari spre o nouă ortografie ? Reactii la tirania unei denumiri la cyberl@ngue/ le cyberl@ngue

Lect. univ. dr. Liliana ALIC, Littéralité, littérarité et interprétation du texte / Literalitate, lieraritate si interpretare de text

Prep. univ. drd. Oana Maria PASTAE, Les stéréotypes dans la langue /Stereotipurile în limbă

Lect. univ. drd. Nadia-Doina TUNSU, La visée manifestaire dans le discours soixante-huitard / Perspectiva manifestară în discursul "68ist

Conf. univ. dr. Angelica VÂLCU, De l"analyse de discours aux pratiques dans la classe de FLE / De la analiza discursului la practicile la cursul de FLE

Lect. univ. dr. Valeria-Maria PIORAS, De l"enfer / Despre infern