”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2008

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2008 TOM 1

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS
LAUDATIONES

Prof. univ. dr. ILEANA GHEMEŞ, Laudatio rostit cu prilejul decernării titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Înalt Prea Sfinţiei Sale Bartolomeu Valeriu Anania Encomium delivered at the awarding of the title of DOCTOR HONORIS CAUSA of the "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia to His Holiness Bartolomeu Valeriu Anania

 

LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI COMPARATĂ/ROMANIAN AND COMPARATIVE LITERATURE

Prof. univ. dr. ILEANA GHEMEŞ, Regional / universal în geografia literară. Alexandru Lupeanu-Melin (1887 - 1937)/ Regional/Universal in Literary Geography. Alexandru Lupeanu-Melin (1887 - 1937).

Prof. univ. dr. CONSTANTIN CUBLEȘAN, Începuturile romanului realist romanesc: N. Xenopol / The Beginnings of the Romanian Realistic novel: N. Xenopol.

Prof. univ. dr. DOINIȚA MILEA, Dialogue interculturel et configuration de l"univers de la littérature au XX-e siècle. Résistence de la paralittérature / Dialog intercultural şi configurare a universului literaturii sec. XX. Rezistenţa paraliteraturii

Conf. univ. dr. SIMONA ANTOFI, Ion Creanga"s Memoirs... between Re-construction and Fictionalization / Amintirile lui Ion Creangă... între re-scriere şi ficţionalizare.

Conf. univ. dr. SIMONA ANTOFI, The Caragialian Character-Narrator and its Functions. Landmarks for a Metadiscursive Analysis / Personajul-narator caragialian şi funcţiile sale. Repere pentru o analiză metadiscursivă.

Conf. univ. dr. DIANA CÂMPAN, În jurul unui concept: istoria secretă a literaturii române. / Circling a Concept: the Secret History of the Romanian Literature.

Ph.D. Lecturer GEORGETA ORIAN, A Reference Point for The Romanian Folklore Research: Ovidiu Bîrlea / Un punct de referinţă pentru cercetarea folclorului român: Ovidiu Bîrlea.

Lect. dr. ALINA CRIHANĂ, Couleur locale et réalisme mythique dans la prose rurale de l"après-guerre, / Culoare locală şi realism mitic în proza rurală de după război.

Lect. drd. NICOLETA IFRIM, Regional versus Universal Aspects in Reading Eminescu"s Poetic Discourse : a Case to Discuss - Memento mori, / Regional vs. universal, aspecte ale lecturii discursului poetic eminescian: un studiu de caz - Memento mori.

Lect. univ. dr. MARA MAGDA MAFTEI, Cioran - as a doctrinarian and idealist philosopher / Cioran în calitate de creator de doctrină şi filozof idealist.

Ph.D. Lecturer MARIA ALEXE, Balkan Roots of Romanian Literature - between Heaven and Hell / Rădăcini balcanice ale literaturii române - între Paradis şi Infern.

Asist. univ. dr. LUCIAN VASILE BÂGIU, Lucian Blaga, Înviere: autohtonizarea absolutului expresionist / Lucian Blaga, Resurrection: the Expressionist Absolute Translated onto National Consciousness.

Asist. drd. IULIANA WAINBERG-DRĂGHICIU, Romulus Felea - Correspondence, / Romulus Felea - corespondenţă.

ELENA PRUS, Noutatea - semn distinctiv al modernităţii, / Novelty - a distinctive sign of modernity.

 

LIMBA ROMÂNĂ/ THE ROMANIAN LANGUAGE

Cercetător LILIANA AGACHE, Des notes sur la circulation de quelques termes régionaux moldaves de XVII-ème siècle

Conf. univ. dr. CAMENEVA ZINAIDA, Lector, magistru BUSHNAQ TATIANA, Variation and Flexibility within Idiomatic Expressions / Variaţie şi flexibilitate în expresiile idiomatice.

Asist. drd. OANA MAGDALENA CENAC, On Invectives in Contemporary Romanian / Despre invective în limba română contemporană.

Conf. dr. CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Analitic vs. sintetic în varianta limbii române din Republica Moldova. / Analytic vs. Synthetic in the Version of the Romanian Language Spoken in the Republic of Moldova.

 

STIINTELE UMANISTE ȘI PROVOCĂRILE VIITORULUI EUROPEAN /HUMANITIES AND THE CHALLENGES OF THE FUTURE

Lect. dr. DORIN ŞTEFĂNESCU, Criza ştiinţelor spiritului. Pentru o nouă atitudine teoretică / The Crisis of the Humanities. Toward a New Theoretical Attitude.

Lect. univ. dr. ADINA CURTA, Confesiunile Sfântului Augustin - valenţe literare. Originile autobiografiei critice, / St. Augustin"s Confessions - Literary qualities. The Origins of His Critical Autobiography.

Lect. drd. RADU DRĂGULESCU, Teoriile psiholingvistice ale comunicării / The Psycholinguistic Theories of Communication.

Asist. univ. drd. BIANCA OANA HAN, Metamorfozarea textului prin traducere. / The Metamorphosis of the Text Through Translation.

Asist. univ. drd. CORINA ALEXANDRINA PUŞCAŞ, Multiculturalism and a Jewish-American Writer - Philip Roth / Multiculturalism şi un scriitor evreu American - Philip Roth.

Asist. univ. dr. LUCIAN VASILE BÂGIU, Dosoftei şi traducerea psalmilor sau autohtonizarea expresiei poetice a sacrului. / Dosoftei and the Translation of the Psalms or the Poetic Expression of the Sacred into Romanian.

Prof. univ. dr. ILEANA GHEMEȘ, Geografia literară a Regiunii de Dezvoltare Centru. Intenţii şi oportunităţi de cercetare. / The Literary Geography of the Central Development Region. Intentions and Research Opportunities

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2008 TOM 2 - ABSTRACTS

 

 

SUMAR /TABLE OF CONTENTS
LITERATURĂ FRANCEZĂ/FRENCH LITERATURE

Diana-Adriana LEFTER, Journal et autofiction du moi gidien. / Jurnal şi autoficţiune a eului gidian.

Iulia MATEIU, L"oralité d"un fragment de Louis-Ferdinand Céline à la lumière des fonctions du langage. / Oralitatea unui fragment de Louis-Ferdinand Céline în lumina funcţiilor limbajului.

Iulia MATEIU, La quête d"une impossible identité dans «La 25e heure» de Virgil Gheorghiu. / Căutarea unei imposibile identităţi în «La 25e heure» de Virgil Gheorghiu

Liliana VOICULESCU, La voiture : espace identitaire chez Jacques Poulin. / Maşina : spaţiu identitar la Jacques Poulin.

Liliana VOICULESCU, Le réalisme libéral: culture, sous-culture ou contre-culture? / Realismul liberal: cultură, sub-cultură sau contra-cultură?

Paul NANU, Michel Houellebecq - le personnage entre fiction et fonction. / Michel Houellebecq - personajul între ficţiune şi funcţie.

Rodica-Gabriela CHIRA, Magiciens et sorciers - jeux sur l"imaginaire dans un monde éloigné. / Magicieni şi vrăjitori - jocuri ale imaginarului într-o lume îndepărtată.

Simona JIŞA, Le monde de l"enfance dans La Croisade des enfants de Florina Ilis. / Lumea copilăriei în Cruciada copiilor de Florina Ilis.

Silvia MIHUŢ, Littérature régionale / régionaliste et littérature universelle. / Literatură regională / regionalistă şi literatură universală.

 

LIMBĂ FRANCEZĂ /THE FRENCH LANGUAGE

Silvia Adriana APOSTOL, L"objet dans la syntaxe du récit fantastique. / Obiectul în sintaxa povestirii fantastice.

Constantin-Ioan MLADIN, Féminisme ou machisme langagier ? Encore une fois sur les enjeux de la féminisation de la langue. / Feminism sau machism lingvistic ? Iarăşi despre provocările feminizării limbii

Constantin-Ioan MLADIN, L"analyse linguistique de la prosodie - AMPER et AMPRom : aperçu historique, méthodologie et perspectives. / Analiza lingvistică de la prozodie - AMPER şi AMPRom : abordare istorică, metodologie şi perspective.

Corina-Amelia GEORGESCU, La description - stratégie du vraisemblable ou du fantasmé? / Descrierea - strategie a verosimilului sau a fantasmei?

Maria PETRESCU, Une approche pragmatique du journal intime. Le récit carcéral de Daniel Timsit. / O abordare pragmatică a jurnalului intim. Povestirea carcerală la Daniel Timsit

 

DIDACTICĂ FRANCEZĂ/FRENCH DIDACTICS

Adina CURTA, Le jeu de l"enfant dans la perspective de Freud - valences didactiques. / Jocul copilului în perspectiva lui Freud - valenţe didactice.

Eugenia ENACHE, Corina DÂMBEAN, Les enjeux du français sur objectifs spécifiques. / Provocările francezei pe obiective specifice.

 

LITERATURĂ ENGLEZĂ/ENGLISH LITERATURE

Andreea ILIESCU, Laura Esquivel"s Like Water for Chocolate, a Life Metaphor. / Laura Esquivel, Ca apa pentru ciocolată, o metaforă a vieţii.

Lucian Vasile BÂGIU, The Creator vs. the Creative Man in Romanian Literature (The period between the wars vs. the communist regime). / Creatorul vs. Omul creativ în literatura română. (perioada interbelică vs. regimul comunist).

Mara Magda MAFTEI, Cioran, Eliade, Ionescu -non/ political involvement. / Cioran, Eliade, Ionescu - implicare non-politică.

Maria ŞTEFĂNESCU, On Translating Eminescu. The Poetics and/vs. the Practice of Translation. Traducându-l pe Eminescu. Poetica vs. practica traducerii.

Marinela LUPŞA, William Faulkner- Modernism, Tradition, Innovation. / William Faulkner - modernism, tradiţie, inovaţie.

Rodica PIOARIU, Echoes of Romanian Immigration to the USA at the Beginning of the 20th Century. / Ecouri ale imigraţiei româneşti în SUA la începutul secolului 20.

 

LIMBĂ ENGLEZĂ/THE ENGLISH LANGUAGE

Adel-Antoinette SZABÓ, Universals of Language and the Conceptualization of Idioms, / Aspecte universale ale limbii şi conceptualizarea idiomurilor.

Cristina UNGUREANU, Issues in Translating Legal Texts Between English and Romanian, / Probleme ce apar în traducerea textelor legale în engleză şi română.

Gabriel BĂRBULEŢ, Prison Movies & Implicature: Chow Time or Observing the Maxim of Quantity, / Filmele ce au ca temă închisoarea şi conceptul de implicaţie conversaţională: "Chow time" sau respectarea Maximei Cantităţii.

Mădălina CERBAN, A Systemic Functional Classification of Adjuncts. / O clasificare sistemică funcţională a circumstanţialelor.

Crina HERŢEG, Temporal Metaphors and the Expressiveness of Verbs in Fictional Units. / Metafore temporale şi expresivitatea verbelor în unităţile ficţionale.

Natalia Gloria HADA, Metaphor and Philosophy. / Metafora şi filozofia.

 

DIDACTICĂ ENGLEZĂ/ENGLISH DIDACTICS

Teodora POPESCU, Teaching Materials for the Business English Class. / Materiale didactice destinate limbii engleze pentru afaceri.

 

LITERATURĂ GERMANĂ/GERMAN LITERATURE

Valentin TODESCU, Textherstellung eines Briefes der dichtenden Königin Elisabeth von Rumänien an Mite Kremnitz / Descifrarea unei scrisori a scriitoarei Regina Elisabeta de România către Mite Kremnitz

 

LITERATURĂ SPANIOLĂ

Lavinia SIMILARU, Don Juan - el más universal de los mitos literarios españoles / Don Juan - cel mai universal dintre miturile literare spaniole

Lavinia SIMILARU, El triángulo amoroso - tema español, tema universal / Triunghiul amoros - temă spaniolă, temă universală

 

RECENZII/BOOK REVIEWS

Adina CURTA, Bestiar. Salată orientală cu universitari închipuiţi de Lucian Bâgiu./ Bestiary. Oriental salad with academic wannabes by Lucian Bâgiu.

Adina CURTA, Pre-service Teacher Education: Classroom observation and teaching practice booklet de Teodora Popescu. / Instruirea viitorilor profesori: fasciculă pentru monitorizarea clasei şi practica predării de Teodora Popescu.

Teodora POPESCU, De la joc la activităţile ludice de Adina Curta. / From games to ludic activities by Adina Curta