”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, No. 17, issue 1 / 2016

 

BOOK OF ABTRACTS


TABLE OF CONTENTS

 

CULTURAL AND  LITERARY STUDIES

 

Prof. univ. dr. ILEANA GHEMEŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Corespondenţa lui Teodor Murăşanu  /  7 - 12

Teodor Murăşanu"s Correspondence /  7 - 12


Conf. univ. dr. CARMEN OPRIȘOR, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Repere identitare în scrierile din exil ale lui Mircea Eliade / 13- 27

Landmarks of Identity in Mircea Eliade"s  Exilewritings / 13- 27

 

Prof. univ. dr. SIMONA ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați

Despre literatură și... miturile postmoderne: Dumitru Radu Popa, Alegerea / 28- 32

About literature and... postmodern myths: Dumitru Radu Popa"s ,,Alegerea" / 28- 32

 

Prof. univ. dr. DOINIȚA MILEA, Universitatea „Dunărea de Jos" Galați

Restructurari integratoare de texte in dialog. Naratorul ca regizor / 33-42

Inter-texts dialogue and their integrative reconfiguration. The narrator as stage director / 33-42

 

Conf. univ. dr. GEORGETA ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Starea de crepuscul in poemul Torța de Vintilă Horia / 43 - 50

The twilightfeeling in Vintilă Horia"s Poem - Torța / 43 - 50

 

Conf. univ. dr. DIANA CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Vocația solitudinii sacre in lirica lui Valeriu Anania / 51-58

Sacred vocation of loneliness in  Valeriu Anania"s poetry / 51-58

 

Prof. univ. dr. CONSTANTIN CUBLEȘAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Istoria literaturii române proletcultiste / 59-76

History of Romanian Proletcultist literature / 59-76

 

Conf. univ. dr. MARA MAGDA MAFTEI, ASE-București

Filozofii „fericirii" / 77-82

The philosophers  of " happiness " / 77-82

 

Conf. univ. dr. IOAN SCHEAU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Stil, orizonturi spațio-temporale, matrice stilistică în Trilogia culturii / 83-92

Style, spacetime horizons, the stylistic matrix in The Trilogy of Culture / 83-92

 

Lect. univ. dr. ALINA BAKO, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu

Influenţe şi reinterpretare în romanul românesc / 93- 101

Influences and reinterpretation in the Romanian novel / 93- 101

 

Lect. dr. ADINA CURTA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Mária Szepes - romanul inițiatic. Literaritate și esoteric / 102-114

Mária Szepes - a novel of initiation. Literary skills and esoterism / 102-114

 

 

Lect. univ. dr. DELIA-ANAMARIA RĂCHIŞAN, Conf. univ. dr. MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Formulele basmului - analiză comparativ-contrastivă (română-franceză)

/ 115-126

Conventional phrases in fairy tales - a comparative-contrastive (Romanian-French) analysis / 115-126

 

 Lect. univ. dr. VALENTIN TODESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Meine Liebe Kleine Frau / 127-131

Meine Liebe Kleine Frau / 127-131

 

Asist. univ. dr. IULIANA WAINBERG-DRĂGHICIU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Predosloviile cărților românești de legi tipărite în Țările Române în epoca veche - limbă, limbaj, stil / 132-145

The introductions of Romanian books of laws printed in the Romanian principalities during the old-age. Language, linguistics, style / 132-145

 

Dr. Gabriela GAVRIL-ANTONESEI, UniversitateaJagiellonă, Cracovia, Polonia

Dr. Kazimierz JURCZAK, UniversitateaJagiellonă, Cracovia, Polonia

Prin filtrul discursurilor identitare / 146-158

Passing through the filter of identity discourses / 146-158

 

Dr. OFELIA M. UTA BURCEA, RIER (Red Internacional de Estudios Rumanos), Madrid
Dialogos culturales hispano-rumanos / 159-178

Spanish-Romanian Cultural Dialogues / 159-178

 

prof. dr. SONIA ELVIREANU, UniversitateaTehnică Cluj-Napoca

Mit şi istorie în romanele lui Vintilă Horia / 179-189

Myth and history in  Vintilă Horia"s novels / 179-189

 

Prof.dr. ROXANA ZANEA, Colegiul Naţional „Octav Onicescu"

Miraculosul medieval - ierarhizari şi percepţii moderne / 190-202

Medieval miracle - hierarchies and modern perceptions / 190-202

 

prof. dr. RAD SILVIU CRISTIAN, Colegiul Național „Emil Racoviță", Cluj-Napoca

Dostoievski"s work and the message of the Gospel / 203-212

 

LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES

 

Conf. univ. dr. habil. ADRIAN CHIRCU, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Înştiinţări medievaliceşti asupra limbii româneşti. Din impresiunile de călătorie ale lui Anton Maria Del Chiaro (Istoria Delle Moderne Rivoluzioni Della Valachia) / 215-234

Medieval notices on the Romanian Language in „Din impresiunile de călătorie ale lui Anton Maria Del Chiaro (Istoria Delle Moderne Rivoluzioni Della Valachia)  / 215-234

 

Conf. univ. dr. DOINA BUTIURCA, Facultatea de Știinţe Tehnice şi Umaniste din Tîrgu-Mureş, Universitatea „Sapienţia" din Cluj-Napoca

Studii interdisciplinare de terminologie transferul metaforic / 235-244

Interdisciplinarystudies in terminology - methaporical transfer / 235-244

 

Conf. univ. dr. CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (România), Universitatea „Св. Кирил и Методиј", Skopje (Republica Macedonia)

Sufixe vechi și cuvinte noi cu sufixul rom. -GIU / -CIU - maced. -ЏИ /-ЧИ / 245- 259

Suffixes and new words with the suffix -GIU/Rom. -CIU-Maced. -ЏИ /-ЧИ / 245- 259

 

 Lect. univ. dr. ALINA BARBU, Universitatea Maritimă Constanţa

Asist. univ. dr. Raluca APOSTOL-MATEŞ, Academia Navală „Mircea cel Bătrân" Constanța

Globalizarea lingvistică - noul limbaj de lemn / 260-264

Linguistic globalization-the new „newspeak " / 260-264

 

Asist. univ. dr. ROMAN RODICA, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu

Valoarea stilistică a epitetului în proza scurtă a lui Liviu Rebreanu / 265-277

Values of stylist epithet in Liviu Rebreanu"s short stories / 265-277

 

Drd. ROMAN DIANA-MARIA, Asist. univ. dr. BOCOŞ CRISTINA, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Numărul numeralelor cardinale şi ordinale româneşti, o categorie lexico-semantică / 278-287

Number of cardinal and ordinal numerals, a lexico-semantic category / 278-287

 

Conf. univ. dr. AXENTII VICTOR, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu" din Cahul, Rep. Moldova

Aspecte ortografice și morfologice ale  adaptării anglicismelor în limba română / 288-296

Spelling and morphological aspects of adaptation of english words in Romanian /  288-296

 

PEDAGOGY AND TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Conf. univ. dr. MIRCEA BREAZ, Universitatea „Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

Structura şi funcţiile formulelor narative din basmele prelucrate pentru copii de Petru Rezuş / 299-310

Structure and functions of narrative patterns in the  folk tales  processed by Petru Rezuş / 299-310

 

Prof. univ. dr. ELENA LUCIA MARA, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Activitățile integrate în grădiniță / 311-325

Integrated activities in kindergarten / 311-325

 

Conf. univ. dr. MIRCEA FARCAŞ, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Petre Dulfu - reprezentant de seamă al pedagogiei româneşti / 326-334

Petre Dulfu - an outstanding representative of the Romanian pedagogy / 326-334

 

Prof. univ. dr. ELENA LUCIA MARA, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu

Proiectul tematic -  metodă modernă de evaluare în cadrul învățământului primar / 335-342

Thematic project-modern method for evaluation within primary education  / 335-342

 

Lect. univ. dr. MARCELA CIORTEA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Trei maniere discursive pentru Legendele Olimpului în limba română / 343-350

Three discursive manners for Legendele Olimpului (The Legends of the Olimpus) in English / 343-350

 

Lect. univ. dr. DANA JUCAN, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Perspective ale învăţării şcolare / 351-356

Perspectives of learning in school / 351-356

 

Conf. univ dr. AXENTII IOANA, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Republica Moldova

Educaţie şi deschidere interculturală într-un  cadru educaţional postmodernist / 357-363

Education and intercultural openness in a postmodern educational system / 357-363

 

Lect. dr. BUCUROIU FLORENTINA, Universitatea din Pitești

The favorable emotional mood - a decisive factor in encouraging the use and nuancing of oral language with preschoolers / 364-369

The favorable emotional mood - a decisive factor in encouraging the use and nuancing of oral language with preschoolers / 364-369

 

 Lect. univ. dr. VLAD MILLEA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. LUCIAN MARINA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Inegalitatea șanselor de reușită școlară și transmiterea intergenerațională a unor atitudini și comportamente / 370-388

The inequality of educational opportunity for success and the transmission of some „transgenerational" attitudes and behaviors / 370-388

 

Lect. univ. dr. PETROVAN RAMONA ȘTEFANA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Importanța instructiv-educativă a formării deprinderilor de citit-scris la clasa I / 389-402

The importance of the educational training in gaining reading-writing skills during  first class - primary school / 389-402

 

Prof. SIMONA FARCAŞ, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga", Baia Mare

Susţinerea educaţiei religioase ca parte componentă a procesului educativ. Argumente şi consideraţii / 403-410

Supporting religious education as part of the educational process. Reasons and considerations / 403-410

 

prof. dr.BOGDAN RAȚIU, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas", Târgu-Mureș

Conștiința transversalității. Studiu de caz: lectura textului multimodal / 411-429

The consciousness of transversality. Case study: reading multimodal text / 411-429

 

 Lect. univ. dr. TĂUȘAN LIANA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Optimizarea comunicării didactice din perspectiva paradigmei centrării pe elev / 430-439

Optimization of teaching communication from the perspective of the new students-focused teaching paradigm / 430-439

 

Lect. dr. NANU Cristina, University of Turku, Finland

Factori care contribuie la dezvoltarea imaginii corporale în adolescență / 440-447

Factors that contribute to the development of body image in adolescence / 440-447

 

MISCELLANEA


Asist.univ.dr. CRISTINA BOCOȘ, Drd. DIANA-MARIA ROMAN, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

Despre „va + conjunctiv" în limba română contemporană / 451-461

On "va + subjunctive" in Romanian / 451-461

 

 Conf. univ. dr. DIANA CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Fascinantul interbelic românesc. O perspectivă europeană / 462-464

Fascinating Romanian Culture Between the Two World Wars. The European Perspective / 462-464

 

Prof. univ. dr.  SILVIA GIURGIU, Universitatea Democritus" a Traciei

Cum să deconstruiești o utopie sau despre riscurile multiplei auctorialități în „Cele cinci sute de milioane ale Begumei" de Jules Verne / 465-484

How to deconstruct a utopia or about the multiple risks of the authorship in "Cele cinci sute de milioane ale Begumei" by Jules Verne / 465-484

 


ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, No 17, issue 2 / 2016


TABLE OF CONTENTS

 

BOOK OF ABSTRACTS


CULTURE AND LITERATURE STUDIES


Jean-Michel Lemonnier, Académie de Versailles, France - Léon Bloy et Mircea Eliade : procès des christianismes européens (Léon Bloy and Mircea Eliade : process of European christianisms) / p. 7


Rodrigue Homero Saturnin Barbe, Université Laval, Québec (QC), Canada - Le théâtre populaire en milieu urbain africain : dialogue ou antagonisme culturel entre tradition et modernité (Popular theatre in African urban milieu: cultural dialogue or antagonism between tradition and modernity) / p. 29


Omaïma Machkour, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs- Fès, Maroc - Morphologie du héros dans «Une vie de boy» de Ferdinand Oyono: de la naïveté à la démythification du colonisateur (Morphology of the hero in "Une vie de boy" by Ferdinand Oyono: from the naïveté to the demythification of the coloniser) / p. 40

 

Vlad Georgian Mezei, Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie - L"imagerie analogique du corps imaginaire chez Jacqueline Harpman  (Analogic imagery of the imaginary body in Jacqueline Harpman"s writings) / p.49

 

Andrei Ioan Lazăr, Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca -   « Le labyrinthe du monde » (Photo(bio)graphical developments in "Le labyrinthe du monde") / p. 61

 

Paul Nanu, Universitatea din Turku, Finlanda -  Corpul ca obiect al experimentului patologic. De la Noir-ul francez la Pedro Almodóvar (The body as object of the pathological experiment. From the French Noir to Pedro Almodóvar) / p. 76


Rodica Gabriela Chira, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Swift and Sartre - on the sense of the existence / p. 84

 

Marinela Lupşa,  1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia The individual"s freedom in the novels of Thomas Hardy, John Fowles and D.H. Lawrence / p. 110


Adina Câmpu, Transilvania University of Brasov, Romania - Contemporary cross-cultural communication as reflected in black British writing / p. 123


Ioana Stamatescu, Bucharest University of Economic Studies Tom Wolfe"s "The bonfire of the vanities" - a contemporary reading / p. 138


Ioana Petcu, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași Interferențe culturale Shakespeare. Glisarea semantică a textului dramatic în procesul regizoral între Europa, Asia și spațiul virtual (Shakespeare cultural interferences. Sliding of the play"s semantics in the directing process between Europe, Asia and the virtual space) / p. 156


Maria-Ana Tupan, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia The Legacy of the Vincennes University / p. 169


Alexandra E. Jacobsen, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Representations of cultural identity in a critical teaching material of Danish culture / p. 181

 

Maria-Camelia Manea, Universitatea din Piteşti  - Eminescu and Zoroaster - motifs. (pre)texts. Symbols / p. 193


Nicoleta Hristu (Hurmuzache), “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Faculty of Letters - Recuperarea corporalității în proza lui Max Blecher (Recovering corporality in Max Blecher"s prose) / p. 213

 

LANGUAGE STUDIES

 

Valeria Maria Pioraș, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Gallicismes dans les discours des hommes politiques et dans les médias roumains actuels (Gallicisms in the political discourse of nowadays" Romanian media) / p. 227


Constantin-Ioan Mladin, Universitatea „Св. Кирил и Методиј”, Skopje (RepublicaMacedonia) - La « francisation » de la langue roumaine. Nécessité et/ou extravagance ? (The "francisation" of the Romanian. Necessity and/or extravagance?) / p. 234

 

Coralia Telea, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Les noms propres dans «Les contes du chat perché» de Marcel Aymé (Proper nouns in "Les contes du chat perché" by Marcel Aymé) / p.258

 

Maria Rodica Mihulecea, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Sur le comportement discursif du pronom personnel en français et en roumain (On the discursive behaviour of the personal pronoun in French and Romanian) /  p. 270


Garofița Dincă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” București - a métaphore végétale dans les expressions et locutions françaises (The vegetal metaphor in French expressions and phrases) / p. 289

 

Aura Cibian,  1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Modèles communicationnels à des fins professionnelles, actualisés autour de deux actants : candidat et employeur (Models of communication with professional goals concerning two actants: candidate and employer) / p. 307


Drd. Iulia Macaria, Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca - L"équivalence » dans les slogans publicitaires roumains et français (The "Equivalence" in Romanian and French Advertising Slogans) / p.316

 

Drd. Raluca-Vasilica Moroşan, Université Babeș-Bolyai, Cluj - La description des événements à l"oral et à l"écrit. Étude de cas (Oral and written description of events. A case study)  /  p. 328

 

Iulia Bobãilã, Edades del neoespañol: reflexiones sobre la corrección idiomática en España (Developments of Neoespañol: reflections on idiomatic correctness in Spain) p. 336

 

Ioan Beniamin Pop, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Initial position of adverbs in the sentence and their relative freedom of movement / p. 349


Constantin Manea, Magdalena Pruneanu, Universitatea din  Piteşti - Categories of converging and diverging lexical items in English and Romanian - revisited / p. 357


Gabriel Bărbuleț,  1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Pragmatic context: contextualized and decontextualized / p. 373


Carmen Țâgșorean, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Napoca, Romania - The wooden language used by the Romanian periodicals for children during the communist regime / p. 382


Valerica Sporiş, Universitatea „L. Blaga” Sibiu - Metafora conceptuală în actualitatea românească „Politică şi război" laTV (Conceptual metaphor in Romanian present time. ʺPolitics and warʺ on TV) / p. 394

 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY STUDIES


Adina Cornea, Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie - Didactique de l"enseignement des langues étrangères appliquées. Introduction à la théorie et la pratique de la traduction (Didactics in applied foreign language teaching. Introduction to the theory and practice of translation) / p. 413


Mariana-Rodica Pioariu, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Teaching and learning English through drama and film  / p. 425


Crina Herteg, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia - Business English /vs/ general English. A pedagogical approach / p. 431

 

Arina Greavu, “Lucian Blaga” University of Sibiu - The noun phrase in English and Romanian: implications for the study of business English / p. 444


MISCELLANEA

 

Brânduşa Juică, Revista de literatură, artă şi cultură transfrontalieră ,,Lumina", un filon relevant al dialogului intercultural (The magazine of boardcrossing literature, arts and culture "Lumina" and the intercultural dialog) / p.457

 

LIST OF AUTHORS / p. 464

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS/ p.470

 

 


 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, No 17, issue 3 / 2016

 

BOOK OF ABSTRACTS

 

TABLE OF CONTENTS

 

CULTURAL AND LITERARY STUDIES

 

 Drd. DRAGOȘ ZOLTAN  BAKO, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu

Editorialul şi literatura: strategii şi tehnici / 7-20

The editorial and the literature: strategies and techniques / 7-20

 

 

Drd. ROBERT CINCU, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

Primele articole românești despre postmodernism / 21-27

The first Romanian articles about postmodernism / 21-27

 

Drd. LILIANA DANCIU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Eros și Cabală în „Noaptea de Sânziene", de Mircea Eliade / 28-43

Eros and Kabbalah in „The Forbidden Forest" by Mircea Eliade / 28-43

 

Drd. PETRU ADRIAN DANCIU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Motivul Zmeului în Cartea Tobit /44-65

The motif of the Evil Dragon in the Book „Tobit" /44-65

 

 

Drd. CIOBANU GABRIELA, Universitatea „Dunărea De Jos" din Galați

Jocuri verbale și imagistice în nuvela lui Fănuș Neagu „În văpaia lunii" (o interpretare alchimică) / 66-76

Verbal and imaging games in the novel of Fănuș Neagu În văpaia lunii (analchemical approach) / 66-76

 

 

Drd. LEONTINA COPACIU, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Experiențe literare și formare individuală. Despre „Exuvii" / 77-82

Literary experiences and individual development. About „Exuvii" / 77-82

 

 

Drd. GABRIELA ANAMARIA GÂLEA, Colegiul Național „Titu Maiorescu" Aiud

Postodernism românesc - Mircea Nedelciu, o „poetică a complementarului" / 83-94

Romanian Postmodernism - Mircea Nedelciu, a „poetique of complementarism" / 83-94

 

 

Drd. OANA VICTORIA HĂLĂLAI (HANCHEȘ), Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Condiția de Homo Exilius în romanul „Dumnezeu s-a născut în exil" al lui Vintilă Horia / 95-103

The Condition of Homo Exsilius  in the novel  „Dumnezeu s-a născut în exil (God Was Born in Exile" by Vintilă Horia / 95-103

 

Drd. AURELIA MARIANA MĂRGINEAN (NEAGOIE), Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alexiu Viciu, folclorist al Blajului / 104-112

Alexiu Viciu,  a  folclorist from Blaj/ 104-112

 

 

Drd. MARIUS POPA, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Clasicismul francez în spaţiul românesc. Scurtă istorie a „erorilor" de interpretare / 113-120

French classicism in the Romanian literature. Brief history of "errors" of interpreting / 113-120

 

Drd. SABOU LAVINIA TEODORA, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Accepţiuni ale peisajului în voiajele scriitorilor români paşoptişti / 121-132

Meanings of the landscape in Romanian writers"  travel  journals during pașoptist period / 121-132

 

Drd. ALINA-MARIA STOICA (MODORCEA), Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Repere multiculturale în abordarea romanului polițist / 133-140

Multicultural highlights  in approaching the detective novel / 133-140

 

Drd. PETRA DENISA TCACENCO, Universitatea „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

Crearea limbii naţionale ȋn secolul al XIX-lea ȋn viziunea lui Mihai Eminescu / 141-148

The creation of the national language in the 19th century in Mihai Eminescu"s vision / 141-148

 

Drd. CARMEN VASILCA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Poetica acvaticului / 149-160

The poetry of the aquatics / 149-160

 

Drd. Cristina MATILDA VĂNOAGĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Televiziunea ca mediu virtual în proza lui Andrei Codrescu / 161-170

Television as a virtual environment in the prose of Andrei Codrescu / 161-170

 

Drd. ARITINA MICU-OȚELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

G.M. Zamfirescu sau liricizarea mahalalei / 171-186

G.M. Zamfirescu and the lyric of the slum / 171-186

 

 

Drd. SIMONA OARGĂ (PINTEA), Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Timotei Cipariu, personalitate enciclopedică a culturii româneşti / 187-202

Timotei Cipariu - an enciclopedist of the Romanian culture / 187-202

 

Drd. STAN CRISTINA,  Universitatea „Dunărea de Jos" Galaţi

Dialog intercultural  în  "Istanbul", de Orhan Pamuk / 203-212

Intercultural dialogue in Orhan Pamuk"s "Istanbul" / 203-212

 

LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES

 

Asist. univ. drd. CIPRIANA-ELENA PEICA, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

Consideraţii asupra raportului de coordonare în limba română contemporană / 215-228

Views on the coordination relationship in the contemporary Romanian language / 215-228

 

 

Drd. DOINA MACARIE, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Variație lexicală în proverbul românesc / 229-238

Lexical variation in the Romanian proverbs / 229-238

 

Drd. IULIANA MATIȘ, Universitatea „Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

Adjective românești de origine latină în secolele al XVI-lea și al XVII-lea / 239-248

Romanian adjectives of Latin origin in the 16th and 17th centuries / 239-248

Drd. SACALÎȘ ANCA-LORENA, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

Termenul salut" în dicționarele românești din secolul al XIX-lea / 249-263

The term "Hello" in Romanian dictionaries of the 19th Century / 249-263

 

Drd. TOUT DENISA - MARIA, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Termeni culinari în graiurile sălăjene / 264-270

Culinary terms in the dialects from Sălaj area / 264-270