”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2009

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2009 TOM 1 - abstact

 

SUMAR/TABLE OF CONTENTS

LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI COMPARATĂ/ROMANIAN AND COMPARATIVE LITERATURE

Joaquín Mª AGUIRRE ROMERO, Vintila Horia: La Literatura como herramienta de conocimiento / Vintilă Horia: Literatura ca instrument de cunoaştere

Lucian Vasile BÂGIU, Cerurile Oltului - eseu interdisciplinar de Bartolomeu Valeriu Anania (1990) / The skies of Olt - interdisciplinary essay by Bartolomeu Valeriu Anania (1990)

Mihaela BAL, Cuvinte fără orizont / Words without horizon

Liuba BOTEZATU, Înălţare prin spiritualitate sau polivalenţele Graţierii în creaţia lui Ion Druţă / Elevation through spirituality or the attributes of Absolution in Ion Druţă"s creation

Ion BUZAŞI, Despre poezia carcerală. Poezia închisorilor comuniste / On prison poetry. The poetry of the communist prison /

Diana CÂMPAN, Aspecte ale asumării sacrului în drama blagiană „Anton Pann" / Aspects of the assumption of the sacred in Lucian Blaga"s play Anton Pann

Constantin CUBLEŞAN, Felix Aderca - experimentalistul / Felix Aderca - the experimentalist

Lavinia-Ileana GEAMBEI, Întâlnirea unor generaţii literare într-o carte-spectacol /The encounter or literary generations within a spectacle-book

Ileana GHEMEŞ, Literatură şi şcoală la Blaj, cu un secol în urmă / Literature and school in Blaj, a century ago

Zdzisław Hryhorowicz, Ştiinţele umaniste - cunoaştere şi terapie / The humanities - knowledge and therapy

Mara Magda MAFTEI, Forme ale Liberalismului sau ale Totalitarismului în Literatură. Un model românesc interbelic? / Aspects of Liberalism or of Totalitarianism in literature. A Romanian interwar model?

Elena-Lucia MARA, Dinamica simbolului în poezia lui Ion Pillat / The dynamics of the symbol in Ion Pillat"s poetry

Doiniţa MILEA, Autorul în text: între construcţie ficţională şi presiune socială / The author in the text: between fictional construction and social pressure

Georgeta ORIAN, Din paginile revistelor interbelice aiudene / From among the pages of the interwar magazines from Aiud

Cristina VĂNOAGĂ-POP, De la condiţia scriitorului e(i)migrant la imaginea e(i)migrantului în creaţia lui Andrei Codrescu / From the condition of the immigrant writer the image of the immigrant in Andrei Codrescu"s work

Iuliana WAINBERG, Revista „Cultura creştină" între tradiţie şi continuitate / The "Cultura creştină" magazine between tradition and continuity

 

LIMBA ROMÂNĂ/THE ROMANIAN LANGUAGE

Gabriela BIRIŞ, Pentru un model semantic-cognitiv al poeziei douămiiste / Toward a semantic-cognitive model of poetry in the 20th century

Mircea-Constantin BREAZ, De la gramatica lingvistică la gramatica retorică. Pentru o retorică a tautologiei în sintaxa discursului persuasive / From linguistic grammar to rhetorical grammar. Toward a rhetoric of tautology in the syntax of the persuasive discourse

Laura CIZER, Toponimia judeţului Tulcea - o toponimie a interferenţelor multietnice / The toponomy of Tulcea county - a toponomy of multiethnic interferences

Tomasz KLIMKOWSKI, Influenţa slavonă asupra sintaxei pronumelui personal în texte româneşti vechi / The Slavonian influence on the syntax of the personal pronoun in the old Romanian texts

Ioan MILICĂ, Prototipuri şi expresivitate în textul narativ. Aplicaţie la nuvela „Golanii" de Liviu Rebreanu / Prototypes and expressivity in the narrative text. Analysis of „Golanii", a novella by Liviu Rebreanu

Constantin-Ioan MLADIN, În jurul conceptelor de gramaticalizare şi de pragmaticalizare / Circling the concepts of grammaticalization and pragmaticalization

Valerica SPORIŞ, Valori expresive ale conversiunii. Adverbializarea / Expressive values of conversion. The adverbialisation

Adel-Antoinette SZABÓ, Definirea expresiilor idiomatice din perspectiva lexicologiei / Defining the idiomatic expressions from the lexicological perspective

Simina-Maria TERIAN, Categoria aspectului în gramatica limbii române (delimitări şi observaţii) / The category of aspect in Romanian (remarks and delimitations)

 

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ/FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE

Aura Celestina CIBIAN, Aspects discursifs et pragmatiques du texte publicitaire

Marion COHEN-VIDA, La politesse et l"indirection

Adina CURTA, Malataverne dans l"inquiétude

Olga GANCEVICI, Matéi Visniec au début du XXIe siècle : un théâtre poétique et expérimental

Corina MOLDOVAN, Une nouvelle discipline interdisciplinaire : la géocritique

Oana Maria PĂSTAE, La description d"un article lexicographique: le mot «joie»

Maria PETRESCU, Espaces migrants, exil et voix narratives dans « Passages » d"Emile Ollivier et « Le bonheur a la queue glissante » d"Abla Farhoud

 

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ /ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE

Nicoleta Petronela APOSTOL, Unfolding Destinies in "Mourning Becomes Electra" / Destine în desfăşurare în "Din jale se întrupează Electra"

Lenka FIŠEROVÁ, Life-Long Learning Highways: Building a Strong Construction / Căi esenţiale şi permanente de învăţare: Formarea construcţiilor conceptuale durabile

Natalia HADA, The Times versus The Independent - comparative analysis / Analiză contrastivă a unor articole pe aceeaşi temă din The Times şi The Independent

Petru IONESCU, Dandyism - A Historical View / Dandismul - O perspectivă istorică

Petru IONESCU, The Rise of Modern Decadence / Naşterea decadentismului modernist

Ana-Maria ŞTEFAN, The Red and the Black, and the Other Colours (Colour Value in Orhan Pamuk"s Novels) / Roşul şi negrul, şi celelalte culori (Valoarea culorii în romanele lui Orhan Pamuk)

Quanyi ZHANG, Analysis of Political Psychology over Chinese Internet Nationalism / Analiza psihologiei politice în naţionalismul chinez de pe Internet