”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2011

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2011 TOM 1 - ABSTRACTS

 

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ/CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Ion  BUZAŞI, Ionel Pop - Pagini de corespondenţă / p. 7 / Ionel Pop - Correspondence

Constantin CUBLEŞAN, Alecu Russo: „Fă-ţi un drum din gândurile tale..." / p. 15 / Alecu Russo: „Build a Path for Yourself with Your Thoughts..."

Ileana GHEMEŞ, Figuri matriciale ale spiritualităţii naţionale în eseistica românească interbelică. Mircea Vulcănescu / p. 21 / Archetypal Figures of National Spirituality in Essay-writing during the Romanian Interwar Period

Mircea POPA, Transilvania şi începuturile literare ale lui Alexandru Macedonski / p. 29 / Transylvania and Alexandru Macedonski"s Literary Beginnings

Diana CÂMPAN, Extensii ale expresionismului în drama blagiană / p. 49 / Expressionist influences in Lucian Blaga"s Dramaturgy

Rodica PIOARIU, Arthur Miller în sfera de interes a culturii române / p. 59 / Arthur Miller"s Work in the Romanian Culture"s Sphere of Interest 

Alina BARBU, Avatar şi alteritate în Baroc / p. 83 / Avatar and Alterity in the Baroque Period

Marcela CIORTEA, Faţă-n faţă: Dimitrie Cantemir şi fiul său, Antioh / p. 89 / Face-to-Face: Dimitrie Cantemir and his Son Antioh

Adina CURTA, Critica ionesciană ca autocomentariu / p. 95 Eugen Ionescu"s Critique Regarded as Self-Commentary

Lavinia-Ileana GEAMBEI, Universul spaimelor în nuvelele lui Constantin Mateescu / p. 107 / The World of Fright in Constantin Mateescu"s Short Stories

Mara Magda MAFTEI, Scepticismul lui Cioran. Poporul român faţă în faţă cu naţiunile / p. 117 / Cioran"s Skepticism. The Romanian People Facing Other Nations

Ioan SCHEAU, A cădea în/din timp. Viziune asupra antropologiei cioraniene / p. 131 / Falling in/from Time. A Vision upon Cioran"s Concept of Anthropology

Andrei TERIAN, Ilarie Chendi şi critica românească interbelică / p. 135 / Ilarie Chendi and the Romanian Interwar Critique

Valentin TODESCU, Relaţia dintre Mite Kremnitz şi Titu Maiorescu / p. 143 / The Relationship between Mite Kremnitz and Titu Maiorescu

Ovidiu IVANCU, „Vin americanii!" Mituri americane în dialog cu modernitatea românească / p. 149 / "The Americans are coming!" American Myths in Dialogue with the Romanian Modernity

Carmen ALEXANDRACHE, Blestemul în societatea românească premodernă - o formulă juridică sau o expresie literară a comunicării convingerilor religioase în raport cu ceilalţi / p. 161 / The Curse in the Pre-modern Romanian Society - a Juridical Formula or a Literary Expression for the Communication of the Religious Beliefs in Relation to the Others

Carmen ALEXANDRACHE, Ceremonialul de curte, formă a „dialogului cultural" în cadrul societăţii româneşti premoderne. Perspectiva călătorilor străini / p. 175 / The Palace Ceremonial, a Form of "Cultural Dialogue" within the Pre-modern Romanian Society. The Foreign Travelers" Perspective

Lucian Vasile BÂGIU, Simbolismul luminii în poezia lui Valeriu Anania / p. 187 / The Symbolic Value of Light in Valeriu Anania"s Poetry

Ramona DEMARCSEK, „Jurnal pe sărite" - viziune „intimă" asupra mediului literar românesc din perspectiva exilului asumat / p. 209 / "The Sporadic Journal" - an "Intimate" Insight into the Romanian Literary Milieu from the Perspective of the Assumed Exile

Paul NANU, Consideraţii asupra receptării fenomenului Tove Jansson / p. 225 Remarks on the Reception of the Tove Jansson Phenomenon

Rafał RYKOWSKI, Motivul luptei eroului cu zmeii pe pod în basmele fantastice româneşti / p. 231 / The Motif of the Bridge Fight of the Hero with the Dragons in the Romanian Fantastic Tales

Iuliana SAVU, Personajul adolescentului, pivot al liberalizării configuraţiei distopice / p. 241 / The Character of the Adolescent, a Pivot of the Liberalization of the Dystopian Configuration

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Personalităţi ale culturii române implicate în tipărirea cărţilor româneşti vechi (secolele al XVI-lea şi al XVII-lea) / p. 253 / Personalities of Romanian Culture Involved in the Printing of Old Romanian Books ( between the 16th and 17th Century)

 

STUDII DE LIMBĂ/LANGUAGE STUDIES

Emilia PARPALĂ, „Lecţiile" lui Alexandru Muşina. O abordare pragmatică / p. 267 / Alexandru Muşina"s "Lessons". A Pragmatic Approach

Magdalena DUMITRANA, Paul Ricœur şi aventura traducătorului în epoca „După Babel" / p. 279 / Paul Ricœur and the Translator"s Adventure in the "After Babel" Era

Nicoleta CĂLINA, Consideraţii asupra traducerilor în limba română a Principelui de  Niccolò Machiavelli / p. 287 / Remarks on the Romanian Translations of Niccolò Machiavelli"s "The Prince"

Iulia BOBĂILĂ, Traducerea ca un act de curaj: Jurnalul fericirii în limba spaniolă / p. 295 / Translation as Act of Courage: The Journal of Happiness in Spanish

Laura CIZER,Amprente lingvistice multietnice în toponimia judeţului Tulcea / p. 303 / Multi-ethnic Linguistic Imprints in the Toponymy of Tulcea County

Tomasz CYCHNERSKI, Din morfonologia limbii române contemporane: sandhi. Partea I / p. 309 / From the Contemporary Romanian Morphonology: sandhi. Part I

Mircea FARCAŞ, Aspecte privind interferenţa limbă literară - grai popular / p. 315 / Aspects Regarding the Interference between Literary Language and the Vernacular

Tomasz KLIMKOWSKI, Romanitatea balcanică şi contactele ei cu slavii / p. 325 / Balkan Romanians and their Contact with the Slavs
Tomasz KLIMKOWSKI, Numeralul compus în limba română. Structură şi origine / p. 339 / The Complex Numeral in Romanian. Structure and Origin

Liliana SOARE, "Gramatica de la învăţătura fizicii". Aspecte ale didacticismului / p. 353 / "A Grammar from the Teachings of Physics". Aspects of Didacticism

Maria ŞTEFĂNESCU, Eugeniu Coşeriu şi Jaakko Hintikka - un dialog imaginar asupra specificului limbajului natural / p. 361 / Eugeniu Coşeriu and Jaakko Hintikka - an Imaginary Dialogue on the Specifics of Natural Language

Justyna TEODOROWICZ, O privire asupra problemelor de interferenţă lingvistică la studenţii de la Filologie română din Polonia / p. 369 / A Survey of the Problems of Linguistic Interference Concerning the Polish Students of Romanian Philology 

Crina HERŢEG, Consideraţii privind expresivitatea sonoră a verbelor / p. 377 / Remarks Concerning the Resonant Expressivity of Verbs 

Simina TERIAN-DAN, Abordări cognitiviste ale textemelor. O evaluare din perspectiva integralismului lingvistic / p. 383 / Cognitive Approaches of Textemes. Evaluation from the Perspective of Linguistic Integralism

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ /PEDAGOGY AND DIDACTICS STUDIES

Georgeta ORIAN, Situaţii de învăţare în context informal: forme complementare de dobândire a cunoştinţelor în cadrul cursului de Etnologie şi folclor / p. 395 / Learning Scenarios in Informal Context: Complementary Modes for Knowledge Acquisition in the Ethnology and Folklore Courses  

Letiţia TRIF, Elemente ale comunicării interpersonale din perspectiva clasei de elevi / p. 405 / Aspects of Interpersonal Communication from the Pupils" Point of View

Liana TĂUŞAN, Dimensiuni ale eficientizării comunicării în procesul instructiv-educativ / p. 411 / Aspects Regarding the Facilitation of Communication in the Instructive-Educational Process

 

RECENZII/BOOK REVIEWS

Georgeta ORIAN, Orientări culturale în interbelicul românesc - sinteză academică / p. 425

 

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2011 TOM 2 - ABSTRACTS

 

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Iolanda MANESCU, The Romanian Contemporary Theatre in the European Cultural Context / p. 7 / Teatrul român contemporan în contextual cultural european

Marinela LUPŞA, Feminist Theories in the 20th Century / p. 17 / Teorii feministe în secolul 20

Emilia IVANCU, The Road from Mytho-Poetical Thought to Text in the Work of Diarmuid Johnson / p. 31 / De la gândirea mitico-poetică la text în poezia lui Diarmuid Johnson

Alexandra E. JACOBSEN, Necessary Conversations: A View on Multiculturalism in the Danish Society / p. 55 / Conversatii necesare: o perspectivă asupra multiculturalismului din societatea daneză

Petru Ştefan IONESCU, Baudelaire"s Dandy / p. 65 / Dandyul în viziunea lui Baudelaire

Adina PAICU, Cultural Interferences: England and India / p. 73 /  Interferente culturale: Anglia si India

Maria Camelia DICU, Redemption as an Absolute Ideal in Zahei Orbul and Exile/ p. 81 / Mântuirea ca ideal absolut în Zahei Orbul si Exile

Alina POPA, Cultural Differences and the Idea of "Otherness" in Shakespeare / p. 97 / Diferente culturale si ideea de „alteritate" la Shakespeare

Alina POPA, Considerations upon Geographical Importance in Shakespeare"s The Tempest/ p. 109 / Consideratii asupra importantei geografiei în Furtuna lui Shakespeare

Nicoleta-Petronela APOSTOL, Paths of Self-Awareness in Point Counter Point/ p. 121 / Căi spre constiinta de sine în Punct. Contrapunct

Zdzisław HRYHOROWICZ, La catégorie de l"espace dans les narrations contemporaines / p. 133 / Categoria spaţiului în naraţiunile contemporane

Cecilia CONDEI, Les identités  du sujet parlant. Les cas de quelques écrivains migrants de/dans l"espace méditerranéen / p. 143 / Identităţile subiectului vorbitor. Cazul unor scriitori imigranţi din/în spaţiul mediteraneean

Olga GANCEVICI,Hélène Grimaud  et l"interdisciplinarité : la musique, la littérature, l"éthologie  / p. 153 / Hélène Grimaud şi interdisciplinaritatea : muzica, literatura, etologia

Corina-Elena MOLDOVAN, Voix et voies de l"exil roumain en France / p. 169 / Voci şi căi ale exilului românesc în Franţa

Valeria Maria PIORAŞ, Jean Parvulesco, projections géopolitiques / p. 179 / Jean Parvulesco, proiecţii geopolitice

Adina CURTA, André Malraux - témoin et acteur de la condition humaine / p. 191 / André Malraux - martor şi actor al condiţiei umane

Coralia TELEA, Le discours de presse transylvain au XIXe siècle / p. 199 / Discursul de presă transilvan din secolul al XIX-lea

 

LANGUAGE STUDIES

Constantin MANEA, Maria-Camelia MANEA, Aspects of Marking Gender in English and Romanian / p. 211 / Aspecte ale marcării genului în engleză si română

Gabriel BĂRBULEŢ, A Possible Conversational Analysis Model from the Perspective of Slang Usage in Prison movies - Frank Darabont"s The Green Mile/ p. 225 / Un posibil model de analiză conversatională din perspectiva folosirii argoului în filmele cu tema închisorii - Culoarul mortii de Frank Darabont

Alina ŢENESCU, Spatial And Corporal Language and Representation in Postmodern Romanian Poetry / p. 235 / Limbaj si reprezentare spatială si corporală în poezia românească postmodernă

Sonia MUNTEANU, EST in the Academia: Discourse Communities and their Genres / p. 251 /EST la nivel academic: discursuri ale diferitelor comunităti si genurile lor

Alexandra-Valeria POPESCU, Teaching ESP / p. 265 / Predarea ESP

Luminiţa TODEA, Recent Developments of Written Business Communication / p. 275 / Evolutii recente ale comunicării scrise în domeniul afacerilor

Elena FUIOREA, Discourse Analysis in the English Military Language / p. 285 / Analiza discursului în limbajul militar al limbii engleze

Alexandra JIC, Linguistic Manipulation and Ideology in Orwell"s Novels / p. 297 / Ideologia si manipularea discursului în romanele lui Orwell

Cornelia Maria LEU, The Cognitive Approach to Idiomaticity / p. 309 / Abordare cognitivă a conceptului de idiomatic

Adina Oana NICOLAE, Current Challenges in Metaphor Identification / p. 331 / Provocări actuale ale identificării metaforei

Marion COHEN-VIDA, Le discours indirect libre - signe de modernité / p. 347 / Discursul indirect liber - semn al modernităţii

Oana Maria PĂSTAE, Émotions, langues et culture  / p. 357 / Emoţii, limbă şi cultură

Anca-Andreea CHETRARIU, La traduction en tant que rencontre : Irina Mavrodin et Emil Cioran / p. 363 / Traducerea văzută ca o întâlnire: Irina Mavrodin şi Emil Cioran

 

PEDAGOGY AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY STUDIES

Florea VOICULESCU, The Educational Portfolio - A Complex Learning and Evaluation Instrument / p. 377 / Portofoliul educational - un instrument complex de învătare si evaluare 

Elena-Lucia MARA, Adhd Students and Activities of Composing - Way of Stimulating the Creativity in the Primary School / p. 395 / Activitătile de compunere la elevii cu deficit de atentie - modalităti de stimulare a creativitătii în scoala primară

Daniela POPESCU, Interactive Ways of Actively Involving Students in the Process of Instruction: The Lecture on Scale of Discussion / p. 405 / Modalităti interactive de implicare activă a studentilor în procesul de instruire: cursul  ca dialog

Teodora POPESCU,Training Future English Teachers to Develop Students" Creativity / p. 417 / Instruirea viitorilor profesori de engleză în scopul dezvoltării creativitătii elevilor lor

Carmen SĂPUNARU TAMAS, English Teaching and English Language Acquisition in Japan: The Three-Day Magic Formula / p. 427 / Predarea si însusirea limbii engleze în Japonia: formula magică a celor trei zile

Luminiţa TODEA, Effective Means of Enhancing Comprehension in Business Documents / p. 435 / Mijloace eficiente de facilitare a întelegerii documentelor de afaceri

Rodica TOMESCU, Teodora POPA, Le document authentique, un support incontournable dans  l"enseignement-apprentissage des langues étrangères / p. 447 / Documentul autentic, un suport ce nu poate fi evitat în învăţarea limbilor străine

 

BOOK REVIEWS

Rodica-Gabriela CHIRA, Autour d"« Un coeur intelligent » d"Alain Finkielkraut / p. 457 / Despre « Un coeur intelligent » de Alain Finkielkraut

Adina CURTA, Le Français sur Objectifs Spécifiques : mise en place de programmes de formation / p. 471 / Franceza cu obiective specifice : punerea în practică a programelor de formare

 

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2011 TOM 3 - ABSTRACTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ/ CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Elena-Claudia ANCA, Eros şi Thanatos în jurnalul de război al Arabellei Yarka / Eros and Thanatos in Arabella Yarka"s War Diary /p. 7

Mihaela BAL, De la C. G. Jung la Ion D. Sîrbu sau Despre doi şoareci şi câţiva savanţi / From C.G.Jung to Ion D.Sîrbu or On two mice and some scholars/ p. 19

Anamaria BLANARU, T.S. Eliot. Sensul istoric al culturii /  T.S.Eliot  The Historical Meaning of Culture /p. 25

Cristina-Elena CIUNTUC (ANDRIUŢĂ), Opţiunea ideologică a lui Adrian Marino: un model alternativ de realizare a dialogului cultural /   Adrian Marino s Ideological Option:an Alternative Model for Achieving the Cultural  Dialogue /  p. 33

Mihaela DOBOŞ, Modele româneşti de traducere a poeziei. Ştefan Aug. Doinaş / Romanian Patterns of Translating Poetry. Ştefan Aug. Doinaş/ p. 43

Sofia Sonia ELVIREANU, Vintilă Horia, Cavalerul resemnării. În exil sub semnul maleficului /Vintilă Horia, Cavalerul resemnării(The Knight of Resignation) .In Exile under the Sign of the Malefic / p. 55

Alexandru GRUIAN, Reportaj publicistic vs. reportaj literar. Deturnarea realităţii spre propagandă în perioada proletcultistă. Studiu de caz - F. Brunea-Fox / Journalistic Report vs. Literary Report .Turning Reality into Propaganda during the  Proletcultist Period.  A Case Study - F.Brunea -Fox /p. 69

Enikő OLCAR, „PEN Clubul Român" şi „Subsecţia Maghiară a PEN Clubului Român" / The Romanian PEN Club and the Hungarian sub-section of the Romanian PEN Club/ p. 87

Maria Ramona RUSU (BLĂJAN), Ipostazele exilului la C. V. Gheorghiu / Hypostases of Exile  in C.V. Gheorghiu  p. 99

Cristina VĂNOAGĂ POP, Literatură, artă şi mediu virtual /  Literature, Art and Virtual Environment/ p. 111

 

STUDII DE LIMBĂ/LANGUAGE STUDIES

Lilia CAZACU, Manifestări ale discursului identitar în Republica Moldova (Abordare sociolingvistică) /Manifestations of Identity Discourse in the Republic of Moldova(SociolinguisticApproach)   p. 119

Silvia CHIOSEA, Complementaritatea iconic - lingvistic în discursul publicitar /Iconic-Linguistic Complementarity in Advertising Discourse/  p. 133

Adelina Emilia MIHALI, Studiu comparativ între denumirile publicaţiilor interbelice şi cele actuale /A Comparative Study between the Names of  Interwar  and Today"s Publications p. 141

Adriana MILICĂ, Inovaţii lingvistice în discursul publicistic actual / Linguistic Innovations in the Contemporary Advertising Discourse / p. 151

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ/PEDAGOGY AND DIDACTICS STUDIES

Delia GAVRILIU, Responsabilitate socială prin comunicare: o dovadă a implicării corporatiste / Social Responsibility through Communication :A Proof of Corporatist Implication/  p. 161

Carmen Gabriela MIREA, Hadasa Camelia PLOSCAR, Webquest - Călătorie prin lumea culturilor / Webquest- Journey through the World of Cultures/ p. 171

 

RECENZII/ BOOK REVIEWS

Alexandru GRUIAN,  Literatura română sub comunism procesată prin tamburul „Enigmei" / The Romanian Literature under Communism  Processed through Enigma"s .Printing  press./p. 185

Cristina VĂNOAGĂ POP, Românii în enciclopedia eseului: Tracy Chevalier (editor), Enciclopedia ESEULUI, Fitzroy Dearburn Publishers, 2006 /  The Romanians in the Essay Encyclopedia : Tracy Chevalier(editor), Essay Encyclopedia , Fitzroy Dearburn Publishers, 2006 /   p. 189

Maria Ramona RUSU (BLĂJAN), O monografie aşteptată: Fănuş Băileşteanu, „NIHIL SINE DEO sau Cruciada literară a ecumenistului Constantin Virgil Gheorghiu" / An Expected Monography : Fănuş Băileşteanu, „NIHIL SINE DEO or the Literary Crussade of the Ecumenistic Constantin Virgil  Gheorghiu /p. 191